Erratalista

advertisement
Erratalista 1 (1)
Rapport: SBU. Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra
preparat – En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport
nr 251.
Plats
Stod
Skastå
Sidan53,underRubriken
Antibiotika
Sidan53,förstastycket
underrubriken
Jämförelsermellan
antibiotika
[70]
[71]
Trimetoprimm
sultametoxazolger
signifikantoftare
terapisviktän
amoxicillinvidsvår
pneumoni(302barn)
[75]
Studierdär
användningav
antibiotikajämfördes
motickeantibiotika
identifieradesinte
[75].
SBU Statensberedningförmedicinskochsocialutvärdering•www.sbu.se
Telefon08-4123200• Fax08-4113260• Organisationsnummer202100-4417
BesöksadressS:tEriksgatan117,Stockholm•PostadressBox6183,10233Stockholm
Korrigeringsdatum
2016-10-27
2016-10-27
Download