Statens beredning för medicinsk utvärdering

advertisement
1
Statens beredning för medicinsk
utvärdering
2
SBU:s uppgift
• att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur
(ett samlat) medicinskt, ekonomiskt, socialt och etiskt
perspektiv
3
SBU:s uppdrag:
att genom systematiska litteraturgranskningar bidra till
• bästa möjliga hälso- och sjukvård för befolkningen
• bästa möjliga utnyttjande av hälso- och sjukvårdens
resurser
4
För att evidensen skall tillämpas krävs
samarbete
Landstingen
SoS
LV
Rekommendationer
SBU
EBM-underlag
Riktlinjer
Föreskrifter
Vårdprogram
Strukturförändringar
Prioriteringar
Uppföljning
5
Kriterier för nya SBU-projekt
•
Stor betydelse för liv och hälsa
•
Berör många – vanligt hälsoproblem
•
Stor praxisvariation
•
Oklarhet om evidens
•
Stora ekonomiska konsekvenser
•
Viktig etisk betydelse
•
Stor betydelse för organisation eller personal
•
Kontroversiellt eller uppmärksammat
•
Tillräckligt vetenskapligt underlag
6
Evidence does not make decisionspeople do
Download