Nedan följer ett bas-schema, dvs. funktioner/personer som varje

Checklista för introduktion av nyanställd
Basintroduktion
Den ansvariga chefen gör en introduktionsplan i samband med beslut om rekrytering.
Nedan följer ett bas-schema, dvs. funktioner/personer som varje nyanställd ska träffa i
samband med introduktion. Utöver dessa kan chefen bedöma att den nyanställde behöver
träffa ytterligare personer/funktioner beroende på vilka arbetsuppgifter som den nyanställde
ska utföra. Några exempel på sådana funktioner är t.ex. andra avdelningschefer, projektledare
och projektassistent eller hälsoekonom.
Dessa rutiner uppdaterades 2016-09-01.
Generaldirektör
Administrativ chef/
Personalchef
Lönehandläggaren
Ekonomiansvarig
Webbprojektledare
IT
Vaktmästeri
Kommunikation
Registrator
Informationsspecialister
Hälsoekonomer
Ska träffa alla nyanställda. Berättar om SBU och vad som är på
gång just.
Informerar om planering, styrning och organisation, SBU:s
instruktion, verksamhetsplanering m.m.
Går igenom SBU:s rutiner kring tidrapportering, lön, frånvaro
mm.
Går igenom SBU:s rutiner angående fakturahantering och
säkerheten, samt miljö.
Informerar om SBU:s intranät och berättar vilken information
som finns var.
Ger information om vad som gäller kring IT-stödet, inloggning,
övriga IT-rutiner, samt telefoni.
Informerar om postrutiner, visar var kontorsmaterial och var
kopiatorerna finns och hur de fungerar. Ska också ge allmän
information om lokalerna, t.ex. rutiner i matsalen m.m.
Berättar om hur vi når vården, beslutsfattare och journalister
med våra resultat?
Informerar om våra rutiner kring diarieföring,
offentlighetsprincipen m.m.
Informerar om hur SBU arbetar med litteratursökningar samt
om SBU:s informationsresurser och verktyg.
Informerar om SBU:s hälsoekonomiska arbete