Läkemedel på äldreboende
– översyn och omprövning
FOU-arbete 2009
Anette Aldenbratt
ST-läkare Mölnlycke vårdcentral
Handledare: Robert Eggertsen
Syfte
Polyfarmaci har blivit alltmer uppmärksammat på senare år. Många äldre, särskilt de som
vistas på äldreboenden, medicineras med många olika och i vissa fall rent olämpliga preparat.
Orsakerna är flera: patienter med flera sjukdomar behandlas av olika läkare, det saknas
gemensamma läkemedelslistor mellan sluten vård och primärvård, det kan vara svårare eller
åtminstone kräva mer arbete/resurser att sätta ut ett läkemedel. Trots olika satsningar, tex
läkemedelsgenomgångar på äldreboenden1, har problemet knappast minskat och många äldre
lider i onödan av biverkningar och interaktioner och samhällskostnaderna är enorma. Cirka tio
procent av alla sjukhusinläggningar av äldre har sin orsak i läkemedelsbiverkningar.2
Jag ville se hur det var ställt på ”mitt” äldreboende. Min tanke var att se dels hur många
läkemedel de äldre hade, vilka indikationerna var vid insättning och huruvida det fanns några
läkemedel man kunde ompröva indikationen för dvs sätta ut.
Metod
Det fanns elva boende på avdelningen jag var ansvarig för. Jag gick igenom samtligas
läkemedelslistor och journaler för att leta efter eventuella läkemedel man kunde ompröva
indikationen för. Om jag fann något läkemedel där indikationen var tveksam bestämde jag
mig för att minska eller sätta ut aktuellt läkemedel och att följa patienten med avseende på
eventuella effekter. Eftersom jag (alternativt en kollega) ”rondade” på äldreboendet varje
vecka fanns möjlighet att ha en kontinuerlig uppföljning. Alla ändringar förankrades hos
ansvarig sjuksköterska som förmedlade ändringar till anhöriga och övrig personal på boendet.
Tabell 1.
Resultat
I tabell 1 och figur 1 anges hur många läkemedel som respektive boende stod på och hur
många som sattes ut samt vilken effekt förändringen resulterade i. I tabell 2 anges vilka
läkemedel som sattes ut. Hos sex av elva eller drygt 50% av patienterna kunde
läkemedelsförbrukningen minska med 11-44%. Vid kontinuerlig uppföljning under resten av
året har inga återinsättningar skett förutom hos en patient där Novomix sattes ut, pga stigande
blodsockervärden fick han senare insatt Lantus i låg dos.
Diskussion
Denna lilla studie visar att man kan vinna mycket på att ha en kontinuerlig översyn över
läkemedelsanvändningen hos äldre och särskilt på äldreboenden, detta är dock inte tillräckligt
för att komma tillrätta med polyfarmaci utan även andra förändringar både gällande rutiner
och organisation i sjukvården måste förändras3. Denna begränsade studie visar att man i vissa
fall kan sätta ut en ansenlig mängd läkemedel om man gör regelbundna genomgångar av de
läkemedel som patienterna står på. I vissa fall kan patientens välbefinnande vara avhängigt en
läkemedelsöversyn. Om man vill se till ekonomi kan man konstatera att stora summor kan
sparas på en regelbunden översyn av de läkemedel patienterna står på, i detta fall gjorde
vårdcentralen en besparing på cirka 5000:- per år bara på genomgång av 11 patienters
läkemedelsförbrukning.
Referenser
1) Ingert Nilsson. Omtvistade genomgångar. Läkemedelsvärlden – oberoende om läkemedel
2008-11-26.
2) Fastbom J. Ökat läkemedelsintag bland äldre innebär ökad risk för problem.
Läkartidningen 2001; 98: 1674-9
3) SBU. Äldres läkemedelsanvändning – hur kan den förbättras? En systematisk
litteraturöversikt, Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU): 2009.
SBU-rapport nr 193. ISBN 978-91-85413-27-0.