KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-01-07 Dnr 795/2014
1 (9)
Anmälande företag
I C A Detalj AB, 556604-5448, Svetsarvägen 16,171 93 Solna
Ombud: advokaten Rolf Larsson och jur.kand. Elin Eliasson,
Gernandt & Danielsson A d v o k a t b y r å KB, Box 5747,114 87 Stockholm
Saken
A n m ä l a n enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) o m företagskoncentration;
detaljhandelsförsäljning av l ä k e m e d e l
Beslut
Konkurrensverket l ä m n a r I C A Detalj AB:s f ö r v ä r v av ensam kontroll över Apotek
Hjärtat H o l d i n g AB utan åtgärd.
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
to
08-24 55 43
[email protected]
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-01-07 Dnr 795/2014
Anmälan
1.
I C A Detalj AB (ICA Detalj) har anmält f ö r v ä r v av ensam kontroll över
Apotek Hjärtat H o l d i n g A B (Hjärtat Holding), 556789-2988. Säljare är
investeringsfonden Altor Fund I I I GP L t d . A n m ä l a n gavs i n t i l l Konkurrensverket den 25 november 2014.
Företagen
ICA Detalj
2.
I C A Detalj är ensamt kontrollerat av I C A A B som i sin helhet ägs av I C A
Gruppen AB (publ). I C A Gruppen A B (publ) är moderbolag i ICA-koncernen
och är noterat p å O M X Stockholm. Företaget kontrolleras t i l l 51,3 procent av
ICA-handlarnas F ö r b u n d som är en sammanslutning av aktiva ICA-handlare
i Sverige.
3.
I C A Detalj är i sin tur moderbolag t i l l det h e l ä g d a dotterbolaget I C A Sverige
A B (ICA Sverige). I C A Sverige bedriver partihandel t i l l dagligvaruhandeln i
hela Sverige. I C A Sverige erbjuder sina kunder, de enskilda ICA-handlarna,
v a r u f ö r s ö r j n i n g , logistik och samlad marknadskommunikation. I C A Sverige
tar också f r a m nya b u t i k s l ä g e n och erbjuder handlarna tjänster i n o m butiksutveckling, m a r k n a d s f ö r i n g och effektivisering. I C A Sverige erbjuder handlare fyra olika butiksprofiler: I C A Nära, I C A Supermarket, I C A K v a n t u m och
M a x i I C A Stormarknad. Det finns för n ä r v a r a n d e ca 1 320 ICA-butiker i
landet.
4.
I C A Sverige bedriver i egen regi detaljhandelsförsäljning av specialvaror som
t i l l exempel kläder och h u s g e r å d . Försäljningen sker i anslutning t i l l I C A
Maxi-butiker. I C A Sverige bedriver också i egen regi ett butikskoncept, I C A
To Go, som är koncentrerat t i l l detaljistförsäljning av f r ä m s t f ä r d i g m a t .
5.
I C A Sverige driver slutligen i egen regi ö p p e n v å r d s a p o t e k under v a r u m ä r k e t
Cura. Cura-apoteken är lokaliserade i eller i anslutning t i l l större handlarä g d a ICA-butiker, företrädesvis M a x i men också vissa Kvantum. Det finns
för n ä r v a r a n d e 67 Cura-apotek i Sverige. I C A Sverige innehar partihandels1
tillstånd för l ä k e m e d e l och agerar som Curas huvudsakliga grossist eller
i n k ö p s f u n k t i o n för receptfria läkemedel och handelsvaror. I C A Sverige
distribuerar inga varor t i l l andra apotekskedjor. Ä v e n ICA-handlare säljer
receptfria l ä k e m e d e l och i I C A Sveriges sortiment t i l l ICA-handlarna återfinns ett b e g r ä n s a t antal receptfria läkemedel samt ett antal produkter i n o m
skönhet, hälsa och hygien som fyller samma a n v ä n d n i n g s ä n d a m å l som
produkter som återfinns i ett sedvanligt apotekssortiment.
1
Distribution av l ä k e m e d e l k r ä v e r särskilt p a r t i h a n d e l s t i l l s t å n d f r å n L ä k e m e d e l s v e r k e t .
2
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-01-07 Dnr 795/2014
3
Hjärtat Holding
6.
H j ä r t a t H o l d i n g kontrolleras av investeringsfonden Altor Fund I I I GP L t d .
H j ä r t a t H o l d i n g kontrollerar i sin tur Apotek H j ä r t a t AB (Apotek Hjärtat),
som bedriver apoteksverksamhet via sina dotterbolag Apotek Hjärtat Retail
2
A B (Hjärtat Retail) och Apotek Hjärtat V å r d n ä r a A B . Hjärtat Retail driver
ö p p e n v å r d s a p o t e k under v a r u m ä r k e t Apotek H j ä r t a t (Hjärtat). Det finns för
n ä r v a r a n d e drygt 300 ö p p e n v å r d s a p o t e k under v a r u m ä r k e t Hjärtat.
7.
Apotek H j ä r t a t bedriver dessutom apoteksverksamhet via e-handel genom
v i l k e n kunder kan h ä m t a ut l ä k e m e d e l p å recept och k ö p a de varor som säljs
i Hjärtats fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k .
8.
Den huvudsakliga v a r u f ö r s ö r j n i n g e n t i l l Apotek Hjärtat sköts genom det
h e l ä g d a dotterbolaget ApoPharm Distribution AB (ApoPharm). ApoPharms
försäljning sker uteslutande t i l l Apotek Hjärtat-koncernen.
Allmänt om apoteksmarknaden
Detaljhandel genom öppenvårdsapotek och andra kanaler
9.
Ö p p e n v å r d s a p o t e k tillhandahåller och säljer huvudsakligen receptbelagda
l ä k e m e d e l , receptfria läkemedel och vissa handelsvaror med anknytning till
kropp och hälsa. Under 2013 stod receptbelagda läkemedel för drygt
75 procent av ö p p e n v å r d s a p o t e k e n s o m s ä t t n i n g medan receptfria läkemedel
stod f ö r ca 11 procent. Handelsvaror är de varor p å apoteken som inte är
l ä k e m e d e l och utgjorde 2013 ca 13 procent av omsättningen.
10. Handelsvaror finns att k ö p a genom flera försäljningskanaler såsom exempelvis dagligvaruhandeln och varuhus, ä v e n om de handelsvaror som säljs
p å ö p p e n v å r d s a p o t e k vanligen fokuserar mer p å hälsa och v ä l b e f i n n a n d e .
11. För receptbelagda läkemedel som omfattas av l ä k e m e d e l s f ö r m å n e n fastställer
T a n d v å r d s - och l ä k e m e d e l s f ö r m å n s v e r k e t apotekens inköpspris och försäljningspris. Detta innebär att apoteken inte styr över prissättningen avseende
receptbelagda läkemedel i n o m f ö r m å n e n . För receptbelagda läkemedel som
inte omfattas av f ö r m å n e n , receptfria l ä k e m e d e l samt handelsvaror r å d e r f r i
prissättning.
12. Det finns fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k som ä v e n bedriver försäljning via
internet samt aktörer som enbart har ö p p e n v å r d s a p o t e k via internet.
2
S i s t n ä m n d a bolag driver sjukhusapotek i sex landsting under v a r u m ä r k e t Apotek H j ä r t a t V å r d och
Omsorg. Sjukhusapotek tillgodoser l ä k e m e d e l s f ö r s ö r j n i n g e n till eller i n o m sjukhus. D r i f t e n av
sjukhusapotek upphandlas av landstingen, detsamma gäller de l ä k e m e d e l som b e h ö v s f ö r
sjukhusens verksamhet.
# KONKURRENSVERKET
BESLUT
'/
2015-01-07
Swedish Competition Authority
Dnr 795/2014
13. Sedan november 2009 är det tillåtet för andra aktörer ä n ö p p e n v å r d s a p o t e k
att efter a n m ä l a n t i l l Läkemedelsverket sälja ett antal receptfria läkemedel.
Läkemedelsverket avgör v i l k a receptfria läkemedel som f å r säljas u t a n f ö r
apotek. Andelen receptfria l ä k e m e d e l som säljs u t a n f ö r apotek uppgick 2013
t i l l ca 20 procent av den totala försäljningen av receptfria läkemedel. Försäljning av receptfria l ä k e m e d e l f ö r e k o m m e r i exempelvis livsmedelsbutiker,
drivmedelsstationer, hälsokostbutiker och kiosker.
Distribution av läkemedel
14. Distribution av läkemedel kräver särskilt partihandelstillstånd. En läkemedelspartihandlare har en leveransskyldighet till apoteken i Sverige
avseende receptbelagda l ä k e m e d e l inom f ö r m a n e n . Leverantörerna väljer
normalt att låta distributionen av samtliga receptbelagda läkemedel ske
genom n å g o n av de två l ä k e m e d e l s p a r t i h a n d l a r n a Tamro AB och Oriola A B .
Vad gäller receptfria l ä k e m e d e l har det efter omregleringen av apoteksmarknaden emellertid börjat ske vissa förändringar, såtillvida att större
apotekskedjor väljer att själva sköta distributionen av receptfria l ä k e m e d e l
samt handelsvaror t i l l sina apotek.
Bedömning
15. En företagskoncentration som p r ö v a s enligt 4 kap. 1 § K L ska f ö r b j u d a s o m
den är ä g n a d att påtagligt h ä m m a f ö r e k o m s t e n eller utvecklingen av en
effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.
V i d p r ö v n i n g e n av om en företagskoncentration ska f ö r b j u d a s ska särskilt
beaktas om den m e d f ö r att en dominerande ställning skapas eller förstärks.
16. I C A Detaljs och Hjärtat Holdings verksamheter ö v e r l a p p a r varandra direkt
genom att b å d a driver fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k genom apotekskedjoma
Cura respektive Hjärtat. Vidare finns en indirekt ö v e r l a p p n i n g genom att
ICA-handlare säljer ett visst sortiment av receptfria läkemedel och handelsvaror och att I C A Detalj genom I C A Sverige agerar som inköpare och distrib u t ö r för b å d e Cura och ICA-handlarna.
Utredningsåtgärder
17. Under utredningen av ä r e n d e t har Konkurrensverket kontaktat apoteksaktörer, l ä k e m e d e l s p a r t i h a n d l a r e , läkemedelsbolag samt aktörer i n o m
dagligvaru- och servicehandeln som skulle kunna p å v e r k a s av en koncentration p å marknaden f ö r detaljhandelsförsäljning av läkemedel.
Relevant marknad
Inledning
18. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter eller
tjänster som k ö p a r n a anser vara utbytbara, dvs. s å d a n a produkter eller
tjänster som p å grund av pris, f u n k t i o n och egenskaper i övrigt kan tillfreds-
4
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-01-07
Dnr 795/2014
5
ställa samma behov hos köparen. Den relevanta geografiska marknaden
omfattar det o m r å d e inom vilket de b e r ö r d a f ö r e t a g e n tillhandahåller de
relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilket konkurrensvillkoren är
tillräckligt likartade och som kan skiljas f r å n a n g r ä n s a n d e geografiska
o m r å d e n p å g r u n d av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.
Distribution av läkemedel
19. Båda parter innehar partihandelstillstånd för l ä k e m e d e l och har d ä r m e d
skyldighet att distribuera läkemedel t i l l alla apotek. Konkurrensverket har i
tidigare beslut som r ö r partihandel med läkemedel konstaterat att den
relevanta produktmarknaden är distribution av l ä k e m e d e l och att den
relevanta geografiska marknaden är nationell.
3
20. För b e d ö m n i n g e n av denna koncentration saknas det anledning att ta ställning till marknadsdefinitionen för partihandel med l ä k e m e d e l d å ingen av
parterna distribuerar eller har distribuerat l ä k e m e d e l t i l l andra apotek ä n sina
egna.
Detaljhandelsförsäljning av läkemedel
21. Båda parter driver ö p p e n v å r d s a p o t e k med detaljhandelsförsäljning av
receptbelagda l ä k e m e d e l , receptfria läkemedel samt vissa handelsvaror. Det
har inte f r a m k o m m i t att sortimentet hos Cura och H j ä r t a t skiljer sig f r å n
andra fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k .
22. Kommissionen har i tidigare beslut som rört ö p p e n v å r d s a p o t e k konstaterat
att detaljhandelsförsäljning av läkemedel kan u t g ö r a en separat relevant
produktmarknad. Kommissionen har l ä m n a t f r å g a n ö p p e n huruvida en
ytterligare segmentering mellan detaljhandelsförsäljning av receptbelagda
l ä k e m e d e l respektive receptfria läkemedel är ä n d a m å l s e n l i g .
4
23. Konkurrensverkets utredning visar att fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k upplever
ett konkurrenstryck v a d gäller receptfria l ä k e m e d e l f r å n andra aktörer såsom
dagligvaruhandeln och servicehandeln. B e d ö m n i n g e n är dock att dessa
försäljningskanaler i dagsläget inte utgör ett fullgott substitut t i l l fysiska
ö p p e n v å r d s a p o t e k bland annat p å grund av det b e g r ä n s a d e utbudet och
bristen p å personal som saknar farmaceutisk kunskap.
24. Vidare upplever fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k ett konkurrenstryck f r å n
ö p p e n v å r d s a p o t e k p å internet. Detta konkurrenstryck synes dock vara
b e g r ä n s a t i dagsläget och avse planerade k ö p och inte akuta behov. M o t
3
Konkurrensverkets ä r e n d e n dnr 1220/93, dnr 1434/94 och dnr 800/95.
4
Se M.716, GEHE/Lloyds,
Kommissionens beslut av den 22 mars 1996, M.3990,
Boots/Alliance
UniChem, Kommissionens beslut av den 30 november 2005 och M.4301, Alliance Bootsl Cardinal Health, Kommissionens beslut av den 22 september 2006.
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-01-07
Dnr 795/2014
denna bakgrund u t g ö r inte heller denna försäljningskanal i dagsläget ett
f u l l g o t t substitut till fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k .
25. För b e d ö m n i n g e n av denna koncentration har det dock inte befunnits
n ö d v ä n d i g t att fastställa den exakta omfattningen av den relevanta
produktmarknaden avseende detaljhandelsförsäljning av läkemedel.
26. Beträffande den geografiska marknaden är det ur ett efterfrågeperspektiv
sannolikt fråga om lokala marknader. I utredningen har f r a m k o m m i t att
apotekskunder i första hand väljer det apotek som är mest tillgängligt,
exempelvis n ä r m a s t förskrivningsstället, bostaden eller arbetsplatsen.
27. Från ett utbudsperspektiv finns det emellertid starka nationella inslag.
Sortimenten p å apotek är relativt homogena. Beslut o m prissättning och
reklamkampanjer fattas hos samtliga apotekskedjor normalt p å central nivå
och tillämpas lika över landet. Lokala avvikelser vad gäller läkemedel
f ö r e k o m m e r men i b e g r ä n s a d utsträckning. Kampanjer f ö r e k o m m e r f r ä m s t
vad gäller handelsvaror.
28. Ä v e n om ett företag fastställer priser och kampanjer centralt, behöver detta
inte utesluta att s å d a n a beslut avser lokala anpassningar beroende p å vilket
konkurrenstryck företaget möter p å olika orter. Det har i vart fall framkomm i t att sortimentet varierar mellan enskilda apotek. Exempelvis arbetar
H j ä r t a t med olika koncept men med samma prissättning i samtliga apotek.
29. Som motiv för den nationella prissättningen har parterna bland annat h ä n visat t i l l att den helt ö v e r v ä g a n d e delen av försäljningen avser receptbelagda
l ä k e m e d e l d ä r prissättningen är enhetlig och myndighetsreglerad och att
detta förstärker en förväntansbild hos konsumenterna o m att priserna inte
ska variera för receptfria läkemedel i vart fall i n o m en och samma kedja.
30. Det har f ö r b e d ö m n i n g e n av denna koncentration inte befunnits n ö d v ä n d i g t
att slutligt fastställa omfattningen av den geografiska marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel.
Inget påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens
Inledning
31. Konkurrensverket har att b e d ö m a h u r u v i d a företagskoncentrationen
påtagligt skulle h ä m m a f ö r e k o m s t e n eller utvecklingen av en effektiv
konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.
32. Faktorer som har betydelse för denna b e d ö m n i n g är parternas marknadsandelar och konkurrenstrycket sinsemellan, samt andra faktorer som kan
h ä m m a eller f r ä m j a konkurrensen s å s o m f ö r e k o m s t e n av faktisk och
potentiell konkurrens, motverkande k ö p a r m a k t , i vilken omfattning
6
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-01-07
Dnr 795/2014
7
i n t r ä d e s h i n d e r f ö r e k o m m e r samt eventuella effektivitetsvinster som parterna
gjort gällande.
5
Marknadsandelar och lokalmarknadsanalys
33. Efter företagskoncentrationens g e n o m f ö r a n d e kommer Cura och H j ä r t a t
tillsammans att n å en nationell marknadsandel om drygt 30 procent av den
totala försäljningen inom fysiska ö p p e n v å r d s a p o t e k . Cura/Hjärtat blir ungef ä r jämnstort med Apoteket A B , som är den största aktören o m s ä t t n i n g s mässigt medan C u r a / H j ä r t a t kommer att b l i störst sett till antalet apotek.
Bland övriga konkurrenter finns Kronans Apotek, Lloyds Apotek samt
Apoteksgruppen A B . Apoteksgruppen AB är en f r i v i l l i g kedja d i t enskilda
apotek kan ansluta sig.
34. Konkurrensverket har också g e n o m f ö r t en analys av de lokala marknaderna.
35. Det finns betydligt färre Cura ä n Hjärtat, 67 mot drygt 300 apotek. Analysen
visar bland annat att det i de flesta fall finns ett Hjärtat i n ä r h e t e n av ett Curaapotek men att Cura-apoteken generellt ligger i mer konkurrensutsatta områden ä n Hjärtat. Ä v e n efter koncentrationen finns det p å de flesta lokala
marknader d ä r parternas verksamhet överlappar också ett eller flera andra
apotek inom rimligt avstånd. H ä r b ö r beaktas att Cura är b e l ä g n a i anslutning t i l l I C A M a x i eller K v a n t u m d i t m å n g a kunder tar bilen. Detta i n n e b ä r
att kunden har en möjlighet att välja att ta bilen till ett annat k ö p c e n t r u m eller
ett annat apotek.
36. Ä v e n v i d en mycket s n ä v a v g r ä n s n i n g , som tar sin u t g å n g s p u n k t i de f a l l
Cura och Hjärtat geografiskt sett är varandras n ä r m a s t e konkurrenter, kan
Konkurrensverket konstatera att n ä r m a s t e konkurrent ligger i n o m ett
a v s t å n d p å max 2 k m fågelvägen, 3 k m bilvägen eller 5-6 minuter i körsträcka. Undantaget är L ö d d e k ö p i n g e , d ä r Cura och Hjärtat efter f ö r v ä r v e t
blir ensamma med ca 9 minuters körtid till n ä r m a s t e konkurrent.
37. Lokalmarknadsanalysen ger enligt Konkurrensverkets b e d ö m n i n g inte stöd
för att Cura/Hjärtat efter f ö r v ä r v e t f å r eller förstärker sin marknadsmakt
i n o m en avsevärd del av landet.
Möjligheter och incitament att höja priserna
38. Konkurrensverket b e d ö m e r att den n u aktuella koncentrationen inte ger I C A
Detalj ökade möjligheter och incitament att ä n d r a prissättningen för Cura/
H j ä r t a t p å ett sätt som skulle kunna innebära att den genomsnittliga prisn i v å n för konsumenterna höjs. En s å d a n ä n d r i n g skulle kunna ske endera
genom att de centralt fastställda priserna efter koncentrationen höjs för
5
Jfr Europeiska kommissionens riktlinjer f ö r b e d ö m n i n g av horisontella koncentrationer enligt
r å d e t s f ö r o r d n i n g o m kontroll av f ö r e t a g s k o n c e n t r a t i o n e r , EUT C 31, 5.2.2004, p. 12.
KONKURRENSVERKET
BESLUT
Swedish Competition Authority
2015-01-07
Dnr 795/2014
8
samtliga C u r a / H j ä r t a t - a p o t e k (nationell prissättning) eller genom tillämpning
av olika centralt fastställda prislistor med viss anpassning efter lokala konk u r r e n s f ö r h å l l a n d e n (lokal prissättning).
39. Beträffande nationell prissättning kan konstateras att det ä v e n efter koncentrationen kommer att finnas kvar flera rikstäckande kedjor som också tillämpar
nationell prissättning. Prisskillnaderna p å receptfria l ä k e m e d e l och handelsvaror synes redan i dag vara måttliga mellan parterna. Förvärvet b e d ö m s inte
öka I C A Detaljs möjligheter att p å ett påtagligt sätt höja priserna eller minska
utbudet utan att detta, p å samma sätt som före förvärvet, riskerar leda t i l l att
kunden byter t i l l ett annat apotek.
40. Vidare synes incitamenten för I C A Detalj att efter f ö r v ä r v e t övergå till lokal
prissättning
vara låga. Lokal prissättning kan a n v ä n d a s för att dra nytta av
olika kunders valmöjligheter, men genererar samtidigt vissa kostnader.
Samtidigt motsvarar det sortiment som kan prissättas f r i t t endast ca
25 procent av den totala o m s ä t t n i n g e n för ö p p e n v å r d s a p o t e k e n . Hjärtat
tillämpar före f ö r v ä r v e t nationell prissättning trots apotek i flera storlekar
med olika koncept och i vissa f a l l långa a v s t å n d t i l l n ä r m a s t e konkurrent.
F ö r v ä r v e t m e d f ö r inte n å g o n påtaglig f ö r ä n d r i n g i lokal marknadsmakt,
eftersom Cura-apoteken generellt sett ligger i mer konkurrensutsatta o m r å den ä n Hjärtat.
Ökad köparmakt
41. Under utredningen har det t i l l Konkurrensverket f r a m f ö r t s farhågor om att
I C A Detalj, genom att samordna sina i n k ö p f ö r Cura, Hjärtat och dagligvaruhandeln, kommer blir en dominerande aktör och stärka sin k ö p a r m a k t p å
i n k ö p s m a r k n a d e n för receptfria läkemedel och handelsvaror. Detta skulle,
enligt vad som f r a m f ö r t s , försvåra för såväl konkurrenter inom apotek och
dagligvaruhandel som för leverantörer.
42. A t t ett företag har bättre villkor ä n sina konkurrenter b e h ö v e r i sig inte vara
ett problem f r å n konkurrenssynpunkt, inte heller ö k a d k ö p a r m a k t gentemot
leverantörerna. Kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster kan föras vidare
t i l l konsumenterna i f o r m av lägre slutpriser. En f ö r u t s ä t t n i n g för detta är
dock att det finns ett tillräckligt konkurrenstryck p å n e d s t r ö m s m a r k n a d e n .
Under vissa o m s t ä n d i g h e t e r kan ett företags k ö p a r m a k t b l i så stor att den
leder till negativa effekter p å konkurrensen i sig genom att konkurrenter i
s l u t ä n d e n marginaliseras eller elimineras.
43. Konkurrensverket b e d ö m e r att flera faktorer talar mot att ICA Detaljs köparmakt efter f ö r v ä r v e t skulle b l i så stor att den påtagligt h ä m m a r konkurrensen. Ä v e n om I C A Detalj kan f ö r v ä n t a s få ö k a d k ö p a r m a k t gentemot sina
leverantörer, finns det också produkter eller starka v a r u m ä r k e n hos dessa
som sannolikt kan betecknas som n ö d v ä n d i g a för ICA Detalj att saluföra. Det
4 j KONKURRENSVERKET
BESLUT
if
2015-01-07
Swedish Competition Authority
Dnr 795/2014
9(9)
firms också m å n g a andra apotekskedjor och apotek för leverantörerna att
sälja t i l l . N e d s t r ö m s kvarstår ett konkurrenstryck f r å n flera apotekskedjor.
Inte heller i n o m dagligvaruhandeln är det troligt att ö k a d k ö p a r m a k t för I C A
Detalj p å receptfria läkemedel och handelsvaror skulle leda till effekter som
påtagligt h ä m m a r konkurrensen.
Sammanfattande bedömning
44. Sammanfattningsvis har utredningen inte visat att koncentrationen påtagligt
skulle h ä m m a f ö r e k o m s t e n eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i n o m
landet i dess helhet eller en avsevärd del av det.
Slutsats
45. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, l ä m n a s utan
åtgärd.
Detta beslut har fattats av generaldirektören. F ö r e d r a g a n d e har varit
Ida Blomqvist.
Ida Blomqvist
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
I