VetU läkarprogrammet termin 4 moment 1

VetU läkarprogrammet termin 4 moment 1 HT2010 – Inlämningsuppgift
Namn:
Datum:
Bakgrund
Helicobacter pylori (HP) infektion, lokaliserad till ventrikelslemhinnan, är världens vanligaste infektion. HPinfektion innebär alltid en histologisk gastrit vilken dock är symptomfri och motiverar i sig inte någon behandling.
En av fem HP-infekterade får dock ulcussjukdom vilket motiverar behandling. Den rekommenderade behandlingen
består av en trippelkombination av olika antibiotika vilka ges under 7 dygn. Eftersom effekten av
antibiotikabehandling mot HP-infektion inte är 100 % -ig (10-45% av patienterna fortsätter att vara HP-positiva
efter behandling) har man i ett flertal studier undersökt om tillägg av probiotika förbättrar behandling mot HPinfektion. Probiotika, dvs ‘nyttiga bakterier’, antas vara bra för tarmfloran och immunförsvaret och kan därigenom
förebygga och lindra sjukdomar. Dessa nyttiga bakterier finns i ett flertal naturliga livsmedel och råvaror: vilda bär
och frukter, syrade livsmedel, fil och yoghurt. På senare år har även ett antal mejeriprodukter berikade med olika
probiotika kommit ut på marknaden.
Frågeställning
Blir resultatet av behandling vid HP-infektion bättre om antibiotika kombineras med probiotika?
Uppgift
Sök rätt på följande artiklar via PubMed:
1. Canducci et al. Aliment Pharmacol Ther 2000;14;1625-1629
2. Myllyluoma et al. Aliment Pharmacol Ther 2005;21;1263-1272
Läs igenom dessa och besvara de två frågorna nedan.
1. Beskriv vilken studiedesign respektive studie representerar (observationsstudie, fall-kontroll studie, kohort
studie, randomiserad studie, meta-studie, placebo-studie, blindad studie, osv
2. Vad är resultatet av respektive studie? Förbättrar tillägg av probiotika effekten på behandling mot HPinfektion? Motivera era svar för respektive studie genom att redovisa effekter, konfidensintervall och/eller
p-värden.
Sök efter ytterligare (nyare) studier av probiotika och behandling av HP-infektion.
3. Vilka källor (databaser) sökte du i?
4. Vilka sökord använde du?
Välj ut några ytterligare artiklar blad de du hittat (tips, nyliga review artiklar ger en samlad bild av området)
och skriv ner en samlad slutsats angående effekten av probiotika för att förbättra behandlingen av HP-infektion.
Sammanfattningen ska omfatta minst en A4-sida (12pt tecken storlek) samt innehålla minst tre stycken
referenser. Dela in rapporten i Bakgrund, Metoddel, Resultatdel, samt Slutsats.