Läkemedelsverket 2012-03-19
Sparkal Mite 2,5 mg/25 mg tabletter
Observera att läkaren kan ha ordinerat Sparkal Mite för annat användningsområde och/eller med
annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på
etiketten på läkemedelsförpackningen.
Vad innehåller Sparkal Mite?
En tablett (gulvit, rund med skåra, märkt EZ på ena sidan och GEA på den andra) innehåller:
3
Verksamt ämne: Hydroklortiazid 25 mg, amiloridhydroklorid 2,5 mg
Övriga ämnen: Laktosmonohydrat 40 mg, magnesiumstearat, gelatin, talk, vetestärkelse.
Hur verkar Sparkal Mite?
De båda verksamma ämnena i Sparkal Mite är urindrivande och blodtryckssänkande.
Amiloridhydroklorid är dessutom kalium och magnesiumsparande och motverkar de förluster av
kalium och magnesium som kan orsakas av urindrivande medel.
Innehavare av försäljningstillstånd
Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S Danmark
Vad används Sparkal Mite för?
Sparkal Mite används för behandling av högt blodtryck, ödem (vätskeansamling i vävnaderna)
beroende på hjärtsvikt samt skrumplever med vätska i bukhålan.
När skall Sparkal Mite inte användas
Sparkal Mite skall inte användas av dem som är överkänsliga mot ingående ämnen eller kemiskt
närbesläktade medel t.ex. vissa andra vattendrivande medel eller sulfapreparat.
Sparkal Mite skall inte användas vid upphävd urinutsöndring, akut eller svår tilltagande försämring
av njurfunktionen, förhöjd kaliumhalt i blodet, starkt nedsatt leverfunktion eller gikt.
Tabletten innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar
denna medicin.
Att tänka på innan och när Sparkal Mite används
De som har nedsatt njurfunktion, nedsatt leverfunktion eller diabetes (sockersjuka) bör upplysa
läkaren om detta innan behandling med Sparkal Mite påbörjas. Under behandling med Sparkal Mite
är det vanligt att njurfunktion och kaliumhalt i blodet regelbundet kontrolleras.
Sparkal kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.
Om Du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber
med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller
vattenkastningsbesvär, ska Du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på
vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.
Graviditet
Kontakta din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du
ska ta ett annat läkemedel istället för Sparkal mite eftersom Sparkal mite inte rekommenderas under
graviditet. Detta beror på att Sparkal mite passerar över till fostret och att det kan orsaka skador hos
fostret och det nyfödda barnet om det används under de 6 sista månaderna av graviditeten.
Läkemedelsverket 2012-03-19
Amning
Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Sparkal mite rekommenderas inte vid
amning.
Trafikvarning
Vissa biverkningar (trötthet, yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av
maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller
utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa
avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.
Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i
denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.”
Vad skall Du undvika när Du använder Sparkal Mite?
Effekten av behandlingen kan påverkas om Sparkal Mite och vissa andra läkemedel tas samtidigt.
Rådgör därför med läkare före samtidig användning av andra mediciner. Sparkal Mite skall ej tas
tillsammans med andra kaliumsparande medel (amilorid, spironolakton) eller med kaliumtillägg.
Hur skall Du använda Sparkal Mite?
Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för Dig.
Vad händer om Du tagit för stor dos?
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen (tel 112).
Vilka biverkningar kan Sparkal Mite ge?
Vanligast (fler än 1 patient av 100): Huvudvärk, illamående, aptitlöshet, kraftlöshet, hudutslag, yrsel,
trötthet, diarré, magsmärtor, klåda, andnöd, förhöjda blodsockervärden hos diabetiker, ökad mängd
urinsyra i blodet (giktanfall mindre vanligt), värk i ben och armar, effekt på hjärtats rytm.
Mindre vanliga: Yrsel då man hastigt reser sig upp, snabb puls, kärlkramp, "myrkrypningar",
mag-tarmbesvär såsom dålig smak i munnen, kräkningar, mättnadskänsla, förstoppning och
gasbildning, hicka, törst (på grund av minskad vätska i kroppen), sura uppstötningar,
sömnrubbningar, nervositet, nedstämdhet, förvirring, muskelkramp, ledvärk, bröst- och ryggsmärtor,
urineringsbesvär, impotens, gikt, synstörningar, nästäppa.
Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): Allergisk reaktion med hudutslag, feber och ödem,
ljusöverkänslighet, svimningskänsla, rubbningar i saltbalansen (natrium, kalium), försämrad
njurfunktion, mag-tarmblödning, blåmärken (onormalt lätt uppkomna), blodbrist, och andra
blodförändringar (till exempel agranulocytos se ”Att tänka på innan och när Sparkal Mite används),
gulsot, hosta.
Om besvärande eller ovanliga reaktioner inträffar bör läkare kontaktas.
Förvaring och hållbarhet.
Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till
apotek för omhändertagande.
Bipacksedeln reviderades senast: 2012-03-19