Erik Persson, 10 sept 2013
Det gröna kulturarvet
Det gröna kultutarvet
=
Växter med historia
Det gröna kulturarvet
Växter har spelat en stor roll i mänsklighetehs historia
Det gröna kulturarvet
Växter har spelat en stor roll i mänsklighetens historia –
mat,
medicin,
material (fiber, färg, timmer, etc.),
prydnad,
bränsle,
etc.
Det gröna kulturarvet
Växter har spe
Det gröna kulturarvet
Växterna har haft stor betydelse för att forma vår historia.
Få historiska händelser har varit lika viktiga som insikten
att man kan odla sin egen mat.
Det gröna kulturarvet
Odlingen har i sin tur haft genomgripande påverkan på
landskapet.
Det gröna kulturarvet
Det gröna kulturarvet finns överallt i landskapet.
Det gröna kulturarvet
Mycket av det vi kallar natur
är i stor utsträckning ett
resultat av vår kulturhistoria.
Det gröna kulturarvet
Mycket av det vi kallar natur är i stor utsträckning ett
resultat av vår kulturhistoria.
Hur skall vi förhålla oss till det i bevarandesammanhang?
Det gröna kulturarvet
Mycket av det vi kallar natur är i stor utsträckning ett
resultat av vår kulturhistoria.
Hur skall vi förhålla oss till det i bevarandesammanhang?
Blir det viktigare att bevara på grund av att det också har
ett kulturhistoriskt värde?
Det gröna kulturarvet
Mycket av det vi kallar natur är i stor utsträckning ett
resultat av vår kulturhistoria.
Hur skall vi förhålla oss till det i bevarandesammanhang?
Blir det viktigare att bevara på grund av att det också har
ett kulturhistoriskt värde eller
blir det mindre viktigt att bevara för att det inte är ”riktig”
natur?
Det gröna kulturarvet
Kunskap om ett landskaps historia är viktig för skötseln.
Det gröna kulturarvet
Det gröna kulturarvet finns inte bara på landskapsnivån.
Det finns också på individ- och populationsnivå.
Det gröna kulturarvet
Det gröna kulturarvet finns inte bara på landskapsnivån.
Det finns också på individ och populationsnivå.
Kulturreliktväxter.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter
=
Växter som en gång har odlats på en viss plats och där
mindre populationer eller enstaka individer har överlevt
trots att odlingen har upphört.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter
Återfinns vid
Kloster
Kyrkor
Slott
Gamla bosättningar
Det gröna kulturarvet
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter
Bernt Løjtnant har inventerat 2600 kloster,
medeltidskyrkor och medeltida byar i Danmark och funnit
kulturreliktväxter av ca 270 arter.
Ca 100 inhemska.
Ca 170 introducerade.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter
Identifiering av växt som kulturrelikt: Problematiskt
Kräver tvärvetenskapligt tillvägagångssätt.
Kombination av botanik, genetik, historia, arkeologi,
nordiska språk, natur- och kulturgeografi.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter lär oss om platsens och växtens
historia.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter lär oss om platsens och växtens
historia.
De talar om vad som har odlats på platsen.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter lär oss om platsens och växtens
historia.
De talar om vad som har odlats på platsen.
De talar om hur växten har förändrats genom historien.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter lär oss om platsens och växtens
historia.
De talar om vad som har odlats på platsen.
De talar om hur växten har förändrats genom historien.
De talar om vilka egenskaper hos växten som har
prioriterats.
Det gröna kulturarvet
Kulturreliktväxter lär oss om platsens och växtens
historia.
De talar om vad som har odlats på platsen.
De talar om hur växten har förändrats genom historien.
De talar om vilka egenskaper hos växten som har
prioriterats.
Dessutom viktiga som genetiska resurser.
Det gröna kulturarvet
Många kulturreliktväxter är hotade.
Det gröna kulturarvet
Många kulturreliktväxter är hotade.
Okunskap
Oklar ansvarsfördelning
Inavel
Hotade habitat
Växtsamlare
Det gröna kulturarvet
Många kulturreliktväxter är hotade.
Okunskap
Myndigheter
Markägare
Skötselansvariga
Det gröna kulturarvet
Många kulturreliktväxter är hotade.
Oklar ansvarsfördelning
Hör kulturreliktväxter hemma under miljödepartementet,
landsbygdsdepartementet, kulturdepartementet eller
utbildningsdepartementet?
Det gröna kulturarvet
Många kulturreliktväxter är hotade.
Inavel
Små populationer
Fragmentering
Det gröna kulturarvet
Många kulturreliktväxter är hotade.
Hotade habitat
Skövling
Skötsel
Restaurering
Resursbrist
Det gröna kulturarvet
NordGen och POM
Ex situ-bevarande
Kunskapsspridning
Det gröna kulturarvet
Nordiskt Genresurscenter och POM
Kunskapsspridning
Prata med markägare
Föredrag
Artiklar
Konferenser
Broschyrer
Nätverk
Det gröna kulturarvet
Nordiskt Genresurscenter och POM
Det gröna kulturarvet
Nordiskt Genresurscenter och POM
Ex situ-bevarande
Nödlösning
Tillgängliggörande
Det gröna kulturarvet
In situ-bevarande
Vem har ansvar?