Dokument - Region Dalarna

advertisement
Sida
MINNESANTECKNINGAR
1(3)
Datum
Handläggare
Christina Wessman
023-77 70 60
[email protected]
2013-12-18
Minnesanteckningar från Välfärdsberedningen
2013-12-17
Närvarande:
Gunnar Barke, Gunilla Franklin, Nils Gossas, Lars-Erik Jansson, Marie
Olsson, Lena Reyier
Förhindrad: Sofia Jarl
1.
Föregående minnesanteckningar
Läggs till handlingarna.
2. Rapport om arbetet med psykisk ohälsa
Lisa Ask, landstinget, informerar om utfört och planerat länsgemensamt
arbete med psykisk ohälsa samt går igenom den gemensamma
handlingsplanen.
Välfärdsberedningen tackar för informationen och uppdrar till styrgruppen
för psykisk ohälsa att implementera överenskommelsen i hela länet samt att
anordna ”Psykiatrins dag” under 2014.
Lisas presentation bifogas anteckningarna.
3. Rapport om fortsatt arbete inom missbruks- och
beroendevården.
Ann-Sofi Holmberg, ordförande i styrgruppen, informerar om årets arbete
samt om de utmaningar som finns inför 2014.
Landstinget har antagit ett förslag om intern utveckling av missbruks- och
beroendevården som i sin tur kommer att påverka utvecklingen av
samverkan mellan kommunerna. En särskild samordnare inom området
kommer att rekryteras för att driva det fortsatta utvecklingsarbetet inom
landstinget. Den personen kommer också bli ordförande i styrgruppen, men
tills den är på plats fortsätter Ann-Sofi med detta uppdrag.
Myntgatan 2 | SE-791 51 Falun | +46 (0)23 77 70 00 | [email protected] | bg 5599-3331 | org nr 222000-1446 | www.regiondalarna.se
2(3)
Region Dalarna håller också på att rekrytera en processledare för
framtagande av länsgemensam överenskommelse samt GAP-analys och
implementering av de nya nationella riktlinjerna.
Välfärdsberedningen tackar för informationen.
Ann-Sofies presentation bifogas anteckningarna.
4. Överenskommelser
a) Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning
Avser barn som placeras i familjehem eller HVB och är en revidering av
befintlig överenskommelse. Inga ändringar är gjorda utan den föreslås gälla
under 2014.
Beslut: Överenskommelse om läkarundersökning godkänns.
b) Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering
Den avser socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa och
beskriver innehåll, form och ansvar i samarbetet mellan dessa vid alla typer
av familjehemsplaceringar. Syftet är att säkerställa att barnet får en bra
vistelse i förskola/skola och få tillgång till eventuella stödinsatser samt
hälsokontroller vid BVC och inom elevhälsan.
Chefsgruppen har godkänt samverkansrutinen.
Beslut: Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering godkänns
5. Fastställande av datum för mötet i januari.
Välfärdsberedningen enas efter diskussion om att inte ha något möte i
januari utan istället tidigarelägga februarimötet till 21 februari kl. 13.0015.00.
Korrekt möteskalender för 2014 bifogas anteckningarna.
6. Information

Genomförandeplan föräldrastöd bifogades dagordningen för
kännedom. Inskickad och godkänd av SKL.

Rapport UIV till SKL. Inskickad rapport bifogades dagordningen för
kännedom.

Ingen revidering av demensvårdsprogrammet. Styrgrupp äldre har
godkänt ett förslag från plattforms- och utvecklingsledare att istället
för att revidera programmet så ska det implementeras i alla
verksamheter som en del i handlingsplanen för ”mest sjuka äldre”
under 2014. Revideringen skulle endast beröra eventuella
förändringar med anledning av effekter av hemsjukvårdens
kommunalisering och därför känns det mest relevant att justera
sådant om det visar sig behövas, men annars lägga kraften på
implementering istället.
3(3)
Välfärdsberedningen tackar för informationen och instämmer i
förslaget.
7. Övrigt

Förslag till uppdrag IVPA
Vid förra mötet fick företrädarna för arbetet med utveckling av IVPA i
uppdrag att göra en projektbeskrivning med ekonomisk beräkning till
Välfärdsberedningen för att den sedan skulle presenteras på direktionens
ordförandeberedning. Underlaget behöver utvecklas och kompletteras.
Christina Wessman får i uppdrag att tillsammans med företrädarna bereda
ärendet innan nästa möte. Välfärdsberedningen bedömer också att det inte
behöver gå till direktionen utan att arbetet kan genomföras och att det
slutliga förslaget kan presenteras för ordförandeberedningen som då får ta
ställning till hur det ska hanteras vidare.
Ordförande avslutar mötet med att tacka alla för det gångna årets arbete och
tillönskar samtliga God Jul och Gott Nytt År!
Christina Wessman
Chef utveckling hälsa och välfärd
Bilagor
1
Presentation arbete med psykisk ohälsa
2
Presentation arbete inom missbruks- och beroendevården
3
Möteskalender 2014
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards