Uppdragets konsekvenser för FHS som högskola och för

Datum
FM beteckning
2009-12-04
19 111:67275
FHS beteckning
1140/2009:4
Bilaga
6
Sida 1(3)
Uppdragets konsekvenser för FHS som högskola och för administrationen
Uppdragets konsekvenser för FHS som högskola
Utvecklingen av FHS har gradvis kommit att omfatta mer än högre officersutbildning och inbegriper idag forskning och utbildning för hela försvars- och
säkerhetssektorn. Verksamheten spänner över flera samhällsområden, politikområden och akademiska discipliner.
En neddragning av omfattningen av officersutbildning och försvarsrelaterade
forskningsmedel till FHS skulle innebära att delar av de utbildnings- och forskningsmiljöer som byggts upp under många år riskerar gå förlorad. Den samverkan mellan ämnen som börjat ta form för att ytterligare stödja såväl officersutbildningen som forskning och utbildning inom krishanteringsområdet kan
komma att tappa kraft eller helt försvinna. De ambitioner som FHS har att starta
en civil programutbildning (180 hp) med fokus på ledarskap och statsvetenskap
med inriktning mot krishantering, omöjliggörs och detsamma gäller för den
ökade integrationen mellan civil och militär högre chefsutbildning i andan av
”comprehensive approach”.
Sammanfattningsvis kan konstateras att reduceringsuppdraget hotar, inte bara
forskningen, utan även delar av den integrerade utbildningsmiljö (militärt –
civilt, kris – krig) som idag existerar vid FHS och som FHS uppfattar var en av
drivkrafterna bakom att inrätta FHS som statligt lärosäte med examensrätt.
FHS menar att den forskning och utbildning som idag bedrivs vid högskolan
utgör fundament för utvecklingen av det svenska nationella säkerhetskonceptet
och är en avgörande förutsättning för utveckling och förnyelse av bl.a. FM verksamhet.
Rådande tidsförhållanden har ej medgivit de fördjupade analyser som är
nödvändiga för att konkret identifiera hur en kostnadsreducering av officersutbildningen vid FHS påverkar FHS övriga verksamheter.
Möjlig utveckling
FHS är väl medveten om den kritik som framförts angående högskolans höga
”styckkostnader”. Från FHS sida är det en given strävan att kontinuerligt överse
de indirekta kostnaderna i förhållande till anslag och beställningar. Effektiviseringar, reduceringar och tillväxt måste kunna hanteras som parallella processer.
Den fastlagda inriktningen för arbetsdelning och specialisering mellan FHS och
FM bör fortsätta. Detsamma gäller även mellan FHS och MSB. Det är viktigt att
dubbelarbete och parallella organisationer och kompetenser undviks. Sett till
dagens FHS, med nuvarande bredd av utbildning och forskning, finns goda
Datum
FM beteckning
2009-12-04
19 111:67275
FHS beteckning
1140/2009:4
Bilaga
6
Sida 2(3)
möjligheter att utveckla högskolan till ett kvalificerat expertstöd för statsmakterna såväl som myndigheter. FHS skulle därmed kunna vara en studie- och
utvecklingsorganisation för hela sektorn försvar, säkerhetspolitik, samhällsskydd
och beredskap.
Det angeläget att påminna om några av de förslag till tillväxt- och
utvecklingsområden som FHS lämnade i remissvaret på stödutredningen 200909-15. Det bör det fortsatt övervägas möjligheter att överföra verksamhet till
FHS t ex i form av:
− Överföring av samhälls- och beteendevetenskaplig forskning från främst
FOI enligt förslag från FFU
− Koncept- och doktrinutveckling
− Internationell kursverksamhet främst riktad mot operativ stabstjänst
− Koncentrering av ämnesutvecklingen, t ex ledarskap och pedagogik
Uppdragets konsekvenser för FHS indirekta kostnader
Regeringens uppdrag innebär, utöver kostnadsreduceringar och därmed
minskade intäkter för utbildning och forskning, en minskning av de s.k. OHintäkterna och därmed krav på en reducering av de indirekta kostnaderna.
Vid högskolor och universitet förs kontinuerliga diskussioner om hur
kostnaderna för ledning, administration och stöd, de s.k. indirekta kostnaderna,
bör förhålla sig till de direkta kostnaderna för kärnverksamheten, utbildning och
forskning. En enhetlig beräkningsmodell är under införande och en första
sammanställning visar att FHS indirekta kostnader är genomsnittliga i
förhållande till jämförbara högskolor.
De indirekta kostnaderna består av kostnader för infrastruktur och lokaler, ledning och administration, ekonomi och personaltjänst, det vill säga alla former av
stöd till studenter och lärare. Till detta kommer FHS finansiella kostnader. FHS
bedriver ett långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete i syfte att skapa en
effektiv och ändamålsenlig organisation utifrån FHS uppdrag och beställningar
samt styrande regelverk. Som en del i detta arbete har FHS, i syfte att skapa en
effektiv administration och förvaltning, i flera steg centraliserat stödfunktioner
till en samlad högskoleförvaltning för att kunna ge ett så kostnadseffektivt stöd
som möjligt till högskolans kärnverksamhet och ledning. Ett reduceringsarbete
pågår och kostnadsreduceringar om mer än 5 % kommer att nås 2009.
När intäkterna minskar kommer med nödvändighet de indirekta kostnaderna att
reduceras. De indirekta kostnaderna finansieras genom intäkter i form av pålägg
på utbildning och forskning. Reduceringar måste ske inom områdena stödjande
personal, lokalkostnader och övriga indirekta kostnader. Posten finansiella
kostnader och avskrivningskostnader kan först på sikt påverkas. FHS bedömer
Datum
FM beteckning
2009-12-04
19 111:67275
FHS beteckning
1140/2009:4
Bilaga
6
Sida 3(3)
att vissa kostnadsreduceringar, t ex för lokaler och personal, kan få tidsmässigt
utfall senare än motsvarande intäktsminskningar. Det är också troligt att en mer
omfattande omställning av FHS innebär tillkommande omställningskostnader.
Utifrån ovanstående har arbetet påbörjats i syfte att reducera de indirekta
kostnaderna främst inom följande områden:
− volymreduceringar i funktioner för ledning, stöd, administration och
förvaltning
− fördjupad analys av processer inom ledning och administration i syfte att
identifiera ytterligare effektiviseringsmöjligheter
− möjligheterna till ökad grad av samordning och samutnyttjande av resurser inom FHS och mellan FHS och FM
− möjligheterna till ökad grad av samordning och samutnyttjande av resurser mellan FHS och andra universitet och högskolor
− andra möjligheter till kostnadsreduceringar (t ex köp av tjänst, ”outsourcing”, sambruk av/inom funktion)
Planeringsarbetet har påbörjats för att reducera de indirekta kostnaderna, men
främst av tidsskäl finns ännu inte konkreta planer. Arbetet påverkas av att det
inte är klarlagt vilken kärnverksamhet som faktiskt ska stödjas. Dessutom måste
avvägningar göras för att de funktioner som FHS faktiskt behöver inte blir
underkritiska och att kraven på FHS som högskola och myndighet riskeras att
inte uppnås. I arbetet måste också beaktas att det är frågan om fasta eller
trögrörliga kostnader. Det som först måste sökas är en ny balans mellan direkta
och indirekta kostnader. Först när en sådan balans identifierats, inklusive de
åtgärder som det kräver, finns möjligt att värdera om overheadkostnadernas
andel av utbildnings- och forskningskostnaderna kan minska jämfört med idag.