Klinisk nytta av F-Hb

advertisement
Klinisk nytta av F-Hb
Equalismöte i Uppsala
2015-10-23
Louise Olsson
Docent, överläkare
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI
Centrum för klinisk forskning, Sörmlands landsting
Sjukdom
JA
JA
Test
NEJ
NEJ
10 vanligaste cancerformerna i Sverige 2011
Andel av all cancer %
Antal
Prostatacancer
16,7
9 663
Bröstcancer
14,6
8 427
Skivepitelscancer och övr hud
10,0
5 775
Tjocktarmscancer
7,3
4 183
Lungcancer
6,3
3 652
Malignt melanom i huden
5,8
3 323
Urinblåsa, urinvägar
4,8
2 793
Lymfom* exkl Hodgkins lymfom
3,7
2 142
Ändtarmscancer
3,4
1 979
Livmoderkroppscancer
2,5
1 431
Totalt
~ 58 000
Socialstyrelsen, Cancer i siffror 2013
Sublokalisation
~ 1/3 i vardera högerkolon, vänsterkolon och rektum
Högerkolon
Caecum
Ascendens
Transversum
Vänsterkolon
Descendens
Sigmoideum
Rectum
15 cm från analkanten,
mätt med stelt rektoskop
Koloncancer
Rektalcancer
Åldersstandardiserad incidens per 100 000
för kolon- och rektalcancer, Sverige 1970-2010
50
45
40
35
30
Kolon män
25
Kolon kvinnor
20
Rektum män
15
Rektum kvinnor
10
5
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
0
Stadieindelning
av kolorektal cancer
T (umour)
N (ode)
M (etastasis)
Radiologi
Klinik
T1-4
N0-2
M0-1
A
B
C
Patologi
D
Stadiespecifik prognos
Koloncancer
Rektalcancer
Relativ 5-årsöverlevnad för kolon- och rektalcancer
i Sverige 1964-2012.
70
60
50
40
30
Kolon män
Kolon kvinnor
Rektum män
20
10
0
Rektum kvinnor
Mer precis kirurgi av primärtumören
Möjlighet att operera levermetastaser
Cytostatika
Strålbehandling
Antikroppar
Lokalisationen avgör symtomen
Trötthet,
tyst anemi
Färsk blödning
Ändrade
avföringsvanor
Blod och slem
Tömningssvårigheter
4 Symtom
”Första symtom” vid kolorektal cancer Västmanland
1998-99 (n=210)
Färsk blödning
Buksmärta
Trötthet
Diarré
Förstoppning
Ändrade avföringsvanor
Uppblåsthet
Viktnedgång
Slem
Tömn svårighet
0
5
10
15
20
25
30
35
L Olsson, L Bergkvist, A Ekbom
Symptom duration versus survival in non-emergency colorectal cancer
Scand J Gastroenterol 2004 Mar;39(3):252-8
Endast en mycket liten andel av patienter med
”suspekta” symtom har KRC
kolon irritabile
gaser
anemi
övergående lös mage
förstoppning
KRC
HHR, analfissurer
trötthet
Utredning vid misstanke om kolorektal cancer
DT kolografi
Dubbelkontrast kolonröntgen
Äldre män remitterade för kolonröntgen
har högst prediktivt värde för cancer
Anders Elliot och Louise Olsson
Kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Slutsats
Hög ålder och manligt kön gav tillsammans det högsta prediktiva värdet för kolorektal cancer, mer än något enstaka symptom. Demografiska faktorer kan utnyttjas på ett
mer medvetet sätt i den kliniska riskbedömningen inför kolonutredning. Den höga andelen undersökningar med normalt utfall tillsammans med den låga andelen
undersökningar med cancer visar att sjukvården regelbundet bör se över indikationer och därmed remissvolym.
Inledning
Resultat
Debutsymtomen vid kolorektal cancer är vanliga även vid benigna sjukdomar. Invasiv
Kolonröntgen utfördes på 609/981 (62 %) kvinnor och 372/981 (38 %) män, medianåldern
utredning av kolon är därför efterfrågad och prioritering inför undersökningen svår. Syftet
var 65 år. Total diagnosticerades 16/981 (1,6 %) patienter med cancer, varav 7/609 (1,1
med denna studie var att kartlägga hur resurserna för kolonröntgen används.
%) kvinnor och 9/372 (2,4 %) män. Grav divertikulos påträffades i 236/981 (24 %) fall
medan 378/981 (39 %) av undersök-ningarna saknade helt patologi. Cancerpatienter hade
Metod
en medianväntetid på 27 dagar jämfört med 37 dagar i hela gruppen (p=0,02).
Konsekutiva patienter remitterade för kolonröntgen till Mälar-sjukhuset maj 2005-juni 2007
Symtomenkäten besvarades av 408/981 (42 %) av patienterna. Buksmärtor var den
inkluderades. Patienterna har inför undersökningen besvarat en omfattande symtomenkät.
vanligaste indika-tionen för kolonröntgen. Bland de remitterade var det en 10-faldig skillnad
i andelen cancerfall bland äldre män jämfört med yngre kvinnor, se tabell.
n
(
Alla undersökningar,
Riskmarkör
n
Prevalens (%)
Rektal blödning
126
126 / 385 (33)
5
4,0
Buksmärtor
287
287 / 373 (77)
5
1,7
Ändrade avföringsvanor
172
172 / 324 (53)
3
1,7
Slem i avföringen
88
88 / 365 (24)
2
2,3
Trötthet
214
214 / 360 (59)
5
2,3
Viktnedgång
107
107 / 368 (29)
4
3,7
Män tom 70 år
249
249 / 981 (25)
2
0,8
Män 71 år -
123
123 / 981 (13)
7
5,7
Kvinnor tom 70 år
400
400 / 981 (41)
2
0,5
Kvinnor 71 år -
209
209 / 981 (21)
5
2,4
cancerfall)
Figur 1. Antal undersökta med kolonröntgen och antal
cancerfall per åldersgrupp.
Tabell 1. Symtom, demografiska faktorer och prediktiva värden
för kolorektal cancer bland patienter remitterade för kolonröntgen.
Cancer (n)
PPV(%)
Patienter undersökta med kolonröntgen (n=981) och de som
diagnosticerats med cancer (n=16) per ålderskategori
Äldre män remitterade för kolonröntgen har högst prediktivt värde för cancer
Anders Elliot, Louise Olsson
Poster Kirurgveckan Umeå 2008
n
Prevalens (%)
Cancer (n)
PPV (%)
SYMTOM
Rektal blödning
Buksmärtor
Ändrade avföringsvanor
Slem i avföringen
Trötthet
Viktnedgång
126
287
172
88
214
107
126/385 (33)
287/373 (77)
172/324 (53)
88/365 (24)
214/360 (59)
107/368 (29)
5
5
3
2
5
4
4,0
1,7
1,7
2,3
2,3
3,7
ÅLDER OCH KÖN
Män - 70 år
Män 71 år -
249
123
249/981 (25)
123/981 (13)
2
7
0,8
5,7
Kvinnor -70 år
Kvinnor 71 år -
400
209
400/981 (41)
209/981 (21)
2
5
0,5
2,4
Totalt
981
16
Antal koloskopier / 100 000 invånare
i öppen och slutenvård
såsom det rapporterats till Socialstyrelsen 2005-2013
1400
1200
1000
800
Men
600
Women
400
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Antal rapporterade
kolo- och sigmoideoskopier
i Sverige 2014
n
ÖPPENVÅRD
Koloskopi
Koloskopi med px
Sigmoideoskopi
Sigmoideoskopi md px
Summa
33 631
34 682
15 227
5 860
89 400
SLUTENVÅRD
Koloskopi
Koloskopi med px
Sigmoideoskopi
Sigmoideoskopi med px
Summa
4 955
3 946
2 959
1 075
12 935
TOTALT
102 335
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Antal koloskopier / 100 000 invånare per län i Sverige 2005-2013
Colonoscopies
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Risk score
British Journal of Cancer 2009, Hamilton W
The CAPER studies: five case-control studies aimed at identifying and
quantifying the risk of cancer in symptomatic primary care patients
Snabbspår för alarmsymtom
Storbritannien - 2 weeks wait
Danmark – ”pakkeforlöb”
Non-invasiva tester för selektion inför invasiv utredning
F-Hb
f-Calprotectin
Klinisk nytta av Hemoccult i primärvården i Sörmland 2000- 2005
9048 patienter som sökt på offentliga VC i Sörmland och lämnat Hemoccult
Länkning till Cancerregistret
161 hade diagnosticerats med KRC inom 2 år efter Hemoccult
120 positiv Hemoccult
41 negativ Hemoccult
80 dagar till diagnos
188 dagar till diagnos
A population-based audit of the clinical use of faecal occult blood test and colorectal cancer
A Gillberg, E Ericsson, F Granstrom, LI Olsson
Colorectal Dis. 2012 Sep;14(9):e539-46
Kaplan-Meier survival estimates (in days) of colorectal cancer patients
from date of Hemoccult II test in primary care positive FOBT in blue (n=120) and negative in green (n=41) .
Outcome of Hemoccult II in 161 patients diagnosed with colorectal cancer within
two years and in 8717 patients not diagnosed colorectal cancer.
Age group
FOBT
outcome
Colorectal
cancer
Not
colorectal
cancer
Total
PPV
- 40
Pos
Neg
1
0
241
1601
242
1601
0.004
41-50
Pos
Neg
2
2
137
962
139
964
0.014
51-60
Pos
Neg
13
4
162
1279
175
1283
0.074
61-70
Pos
Neg
34
14
208
1294
242
1308
0.140
71-80
Pos
Neg
43
16
252
1565
295
1581
0.146
81-
Pos
Neg
27
5
182
884
209
889
0.129
Men
Pos
Neg
67
22
514
2878
581
2900
0.115
Women
Pos
Neg
53
19
668
4707
721
4726
0.074
Total
Pos
Neg
120 (74.5)
41 (25.4)
161 (100.0)
1182 (13.5)
7585 (86.5)
8767 (100.0)
1302 (14.6)
7626 (85.4)
8928 (100.0)
0.092
Symptoms documented at the consultation when Hemoccult II was prescribed in patients
diagnosed with colorectal cancer within two years and a negative FOBT (n=41)
Patient
Age
Sex
Symptoms
Negative FOBT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
90
86
85
83
80
77
77
80
78
77
75
77
78
72
74
71
67
72
69
69
69
63
77
65
64
64
65
64
61
58
52
47
54
74
68
63
58
56
78
82
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
Anemia
Anemia
Anemia
Anemia
Anemia, iron deficiency
Anemia
Palpable abdominal tumour
Rectal bleeding
Bloating
Anemia
Diarrhoea
Anemia
Change of bowel habits
Anemia, weight loss
Anemia, obstipation, weight loss
Abdominal pain, bloating
Change of bowel habits, rectal bleeding, mucus
Abdominal cramps, more frequent defecation
Abdominal pain, diarrhoea
Anemia iron deficiency
Abdominal pain, bloating
General medical examination
Change of bowel habits, bloating
Diarrhoea
Change of bowel habits
Change of bowel habits, abdominal pain, weight loss
Abdominal pain, diarrhoea
Anemia
Abdominal pain, palpable abdominal mass
Abdominal pain, change of bowel habits, bloating
Arthropathy of unknown cause
Rectal bleeding
Diarrhoea, weight loss
Anemia
Abdominal pain, diarrhoea
Change of bowel habits, hyperglucemia
Anemia
Change of bowel habits
Anemia
Anemia, weight loss, change of bowel habits
3/3
3/3
1/1
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
1/unknown
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
1/1
2/2
3/3
1/1
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
1/1
3/3
Studier om i-FOBT för utredning av symtomatiska patienter
Publikation
Population
Test (antal prov)
Cut-off ng/mL
n
varav KRC
Sensitivitet
161
471
280
112
1054
755
7
6
6
17
30
28
100
100
100
100
97
100
215
787
215
97
88
88
Prospektiva studier
2006
2007
2012
2013
2015
2015
Australien
Israel
Skottland
UK
Spanien
Skottland
Insure
2
OC-Sensor
3
OC-Sensor
1
OC-Light Eiken ?
OC-Sensor
1
OC-Sensor
1
?
75
50
40
75
detectable
Övriga
2013
2014
Sverige
Spanien
Actim Fecal
OC-Sensor
3
1
50
100
FIKA
Fekal Immunokemisk Kvantitativ Analys I
- patienter som remitteras för utredning med koloskopi pga symtom
där kolorektal cancer är en möjlighet
- de lämnar tre avföringsprov före koloskopin
- utfall i intervallet 30 - >1000 ng/ml QuikReadGo, OrionDiagnostica
- blindad journalgranskning avseende symtom och koloskopifynd
- sammanlänkning med resultatfil när 500 patienter inkluderats (år 2016)
Antal
patienter
Koncentration f-Hb
Normal tarm
Cancer
F-Hb för andra kliniska ändamål
Kontrollkoloskopier efter tidigare
- cancer
- polyper
Sammanfattning
- vanlig cancerform
- mycket vanliga symtom
- svårt att avstå från invasiv utredning
- klinisk nytta av F-Hb lite studerat,
FIKA är intressant
Download