Diabetesomvårdnad - Vad vet vi, och vad vet vi inte

Värdegrund i
äldrevården
Astrid Norberg
Riksdagens principer
och riktlinjer för
prioriteringar i
Hälso- och
sjukvården
(1995)
1. Människovärdesprincipen
2. Behovs- solidaritetsprincipen
3. Kostnadseffektivitetsprincipen
Subjekt
Själv
Person
Subjekt
Smärta
Glädje
Sorg
Mening
Själv
Djup känsla
Historia
Samskapat
Klara ögonblick
Minns
Förstår
Bryr sig
Person
Rättigheter
(värdighet,
information,
konfidentialitet,
beslut)
Den sjuke då
Den sjuke nu
Sociala
sammanhanget
Familjen
etc.
Relationsaspekt
Relationsetik
Sakaspekt
Handlingsetik
Syn på varandra
Respekt
Realism
Ömsesidigt
beroende
Kommunikation
Relation
Lidande
Livet
Sjukdomen
Vården
Alltid trösta
Ingression
Kommunion
Transcendens
Handlingsetik
Problem
Dilemma
Livets okränkbarhet
Göra gott, inte skada
Respektera
autonomi
Handla rättvist
Värdegrund
Fakta
Etiska principer
Beslut
Etisk dimension
Alla
vårdhandlingar
Prioriteringar
i vårdens
vardag
1. Människovärdesprincipen
2. Behovs- solidaritetsprincipen
3. Kostnadseffektivitetsprincipen
Sjukvårdspersonal
prioriterar
Etiska plattformen för
prioriteringar ej känd
Etiskt
resonemang
Kunskap
Erfarenhet
Insikt
Vishet
Ledarskap
Stöd
Ideal
Realitet
Ser behov
Har metod
Saknar möjlighet
Samvetsstress
Döva samvetet
Utbrändhet
Realism
Behålla idealen
Rationalisera
Argumentera
Ann-Louise Glasberg,Stress of conscience and burn out in
healthcare. Umeå University Medical Dissertations, New Series No
1101, 2007.
Christina Juthberg Samvetsstress hos vårdpåersonal i den
kommunala äldreomsorgens särskilda boenden. Umeå University
Medical Dissertations, New Series No 1203, 2008.
Riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i Hälso- och
sjukvården (1995)
PrioriteringsCentrum inköping Förslag 2007