Barn som är närstående till vårdnadshavare som

advertisement
Barn som är närstående till vårdnadshavare som drabbats av allvarlig
sjukdom eller skada
För barn som drabbas av att en närstående blivit allvarligt skadad eller sjuk kan situationen
innebära en viss stress men situationen kan också upplevas som traumatisk. Barnets trygga
vardag blir i denna situation omkullkastad. Knutsson, Samuelsson, Hellström och Bergbom
(2008) har i intervjuer med barn som besökt en närstående på IVA visat att barnen i studien
tyckte att det var skönt att få vara med och besöka och de blev glada av att se och träffa den
sjuke närstående, de kände sig delaktiga. Besöket verkade inte skrämma barnet utan ledde
istället till känslor av ”befrielse” och lättnad. Enligt Dyregrov (2002) är det bra för barnet att
ta del av den känslomässiga gemenskapen i familjen som den svåra situationen skapat
speciellt när en närstående är död eller svårt sjuk/skadad. Barnet behöver få en konkret
verklighetsbild för att förstå och därmed kunna påbörja direkt med sitt sorge-krisarbete.
Oarbetade svåra upplevelser kan hållas dolda i många år för att sedan träda fram i senare ålder
och dessa långsiktiga effekter kan få en rad olika effekter på barnets utveckling (Dyregrov,
1997). Dessa effekter kan i framtiden leda till onödigt lidande för barnet och dess närmaste
samt leda till stora samhällsekonomiska kostnader.
Knutsson et als (2008) studie visar dock att barn som närstående inte får adekvat information,
råd eller stöd, de är inte delaktiga. Den visar också att oförberedda och oinformerade barn kan
uppleva mötet med den anhörige och IVA omgivningen som traumatiskt.
En av sjuksköterskans många uppgifter, förutom att ta hand om patienten, är att ta hand om
närstående och närstående är inte bara de vuxna i familjen, utan även barnen. Därför är det
viktigt att intensivvårdssjuksköterskan är medveten om vilka faktorer som har betydelse för
om barn kommer och besöker eller inte. Hon har därmed en viktig roll i att göra barn som
närstående delaktiga i den sjuke/skadades och familjens situation.
Presentationen kommer att handla om vilka faktorer som har betydelse för om barn kommer
och besöker eller inte, värdet av besöket och barns delaktighet, samt förslag på vilka åtgärder
som kan göras.
Download