En strategi för lika rättigheter och möjligheter

advertisement
En strategi för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck
En samlad strategi för att främja
lika rättigheter och möjligheter
I januari 2014 presenterades Sveriges första strategi för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet
med hbt-strategin är att stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige.
Strategin utgör ramverket för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete.
Ett antal fokusområden pekas ut och strategiska myndigheter utses för att
skapa förutsättningar för ökad kunskap och likvärdigt bemötande för hbtpersoner.
I hbt-strategin aviseras nya insatser inom fokusområdena. Under åren
2014–2016 avser regeringen att avsätta 21 miljoner kronor och från 2017
3 miljoner kronor per år för att stärka homosexuellas, bisexuellas och transpersoners lika rättigheter och möjligheter.
Här följer hbt-strategins fokusområden med respektive strategisk myndighet och de nya uppdrag de tilldelats:
Våld, diskriminering och andra kränkningar
Regeringens ambition är att minska hbt-personers utsatthet för våld, diskriminering och andra kränkningar. Hela Sverige ska vara ett tryggt land att leva i oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Strategisk myndighet: Diskrimineringsombudsmannen
Insatser inom området: Hatbrott, stöd till brottsoffer, diskriminering och våld i nära relationer m.m.
Ny insats: Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott.
Unga hbt-personer
Regeringens ambition är att unga hbt-personer ska ha verklig tillgång till välfärd
och inflytande, vilket innebär att unga ska ges möjligheter till självständighet och
oberoende utan att begränsas av stereotypa könsroller, tvång eller förtryck som
minskar individens handlingsutrymme.
Strategisk myndighet: Insatser inom området: Ny insats: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Hedersrelaterat våld och förtryck, fritidsverksamheter, skolan och arbete med värdegrunden, diskriminering och sex- och samlevnadsundervisning.
Särskild insats för att skapa en öppen och
inkluderande miljö för unga hbt-personer i skolan.
Hälsa, vård och sociala tjänster
Regeringens ambition är att hbt-personer ska ha lika förutsättningar och möjligheter
som heterosexuella och cispersoner att uppnå en god hälsa. Regeringens ambition
är också att skapa en mer jämlik vård och social omsorg.
Strategisk myndighet: Insatser inom området: Ny insats: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
Jämlik vård, kunskap och bemötande, psykisk ohälsa, kunskap om hbt-personers hälsa och levnadsvillkor.
Kunskapshöjande insats avseende hbt-personers
situation och bemötande inom socialtjänsten.
Privat- och familjeliv
Regeringens ambition är att värna rätten till integritet och frihet för den egna
personen och familjen. Det ska gälla oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck.
Strategisk myndighet: Frågorna bevakas inom Regeringskansliet.
Insatser inom området: Nationell adoption, föräldraskap, namnlagen, könstillhörighetslagen.
Ny insats: Utredning avseende åldersgränsen för ändrad könstillhörighet.
Kulturområdet
Regeringens ambition är att främja kulturområdets goda möjligheter att bidra till
ökad mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som
begränsar människor t.ex. med avseende på sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck.
Strategisk myndighet: Statens kulturråd
Insatser inom området: Mångfaldsperspektiv och insatser mot homofobi och transfobi.
Ny insats: Uppdrag till Forum för levande historia att utveckla utbildningsmaterial i syfte att motverka homofobi och
transfobi bland unga. Riksutställningar uppdras att genomföra en särskild kartläggning av hur hbt-perspektivet belyses inom utställningsområdet.
Civila samhället
Regeringens ambition är att stärka förutsättningarna för det civila samhällets
organisationer att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter.
Strategisk myndighet: Insatser inom området: Ny insats: Frågorna bevakas inom Regeringskansliet.
Stöd till hbt-organisationer och andra organisationer som arbetar mot diskriminering, idrottens initiativ.
Ökat anslag av det statliga bidraget till hbtorganisationer från och med 2014.
Produktion: Arbetsmarknadsdepartementet, oktober 2014, artikelnr: A14.008
”En strategi för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck” hittar du via regeringen.se/hbt-strategin.
Download