Kastad kulle - Länsstyrelserna

advertisement
naturreservat i Östergötlands län
Kastad kulle
Naturreservatet Kastad kulle höjer sig tydligt över den omgivande östgötaslätten. Denna kalkhaltiga drumlin bjuder på spännande och annorlunda
växter som normalt hör hemma på de vida stäpperna i Östeuropa och Asien.
Kastad kulle en drumlin. Drumliner uppstod när inlandsisen förde med sig större
kalkstensblock. Blocket bröts sönder av isen
och efterföljande vittring. När sedan isen
rörde sig över kullen så har denna rundats av.
Till skillnad från den omgivande slätten är
kullen torr och jorden är mager. Här finns växter
som har sin huvudsakliga utbredning på Östeuropa och Asiens grässtäpper. Bland annat
växer luddvedel, pimpinell och backsippa här.
Från kullens krön har man en bra utsikt över
den omgivande slätten. Människor har utnyttjat detta genom åren och just på toppen finns
en tydlig domarring. Det är en grav från stenålder som består av en ring med större stenar.
Under nästan 40 år brukades inte Kastad
kulle alls och kullen växte igen med buskar.
Efter att reservatet bildats har buskarna
röjts bort och kullen betas igen. De sällsynta växterna har ökat i antal och fornlämningarna framträder tydligt.
Den ovanliga luddvedeln, en relikt
från förr, växer på Kastad kulle.
Vägbeskrivning till Kastad kulle:
Från Vadstena kör man ca 3,5 km söderut på rv 50.
Kastad kulle ligger ca 500 m söder om riksvägen och
Kastad länsmansgård. En mindre väg mellan åkrarna
leder fram till reservatet. Följ skyltning från rv 50.
Detaljkarta
Backsippan är även den en ovanlig
art som trivs på stäppängarna. Det
är en hårig, flerårig ört. Rosettbladen är finflikade och de är inte fullt
utvecklade förrän efter blomningen.
Backsippa blommar ofta redan i
april.
Utöver de generella regler som gäller vid vistelse i skog och mark finns det vid
Kastad kulle naturreservat särskilda bestämmelser för besökare. Reglerna finns angivna på Länsstyrelsens hemsida och på de skyltar som finns uppsatta i reservatet.
Kastad kulles naturreservat ägs av Staten och förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. Mer information om området finns på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.
Länsstyrelsen kan nås på adress 581 86 Linköping eller telefon 013-19 60 00.
Text och foto: Länsstyrelsen Östergötland
Hitta-hit-karta
Download