Löfbergs Lilas Etiska/Sociala policy

Från böna till kopp
Odling:
Ca 3-4 år tar det innan man kan ta den första skörden. Men först efter 7-8 år ger
trädet optimal skörd. 0,5 kilo kaffe ger ett träd per år. Kaffeträdet måste alltid
vara i varmt klimat. Det finaste kaffet kommer från odlingar som ligger högre än
700 meter över havet.
Skörd:
Det tar 8-9 månader för kaffebären att mogna. Om mogningstiden är längre så
blir kaffet bättre. Det mesta skördas för hand. Det finns två huvudmetoder för att
få ut bönan ur kaffeträdets bär; den våta metoden och den torra metoden. Det
blir skillnad på kaffet.
Den våta metoden används i länder som har rikligt med vatten, bl.a. Colombia
och Costa Rica. Först rensar man bort alla blad och kvistar, sedan tröskas de så
att fruktköttet avlägsnas. Efter det är det dags för jäsning mellan 12 och 36
timmar. Det ger det ”tvättade” kaffet en syrlig smak. Efter jäsningen tvättas och
sköljs bönorna i rinnande vatten innan de torkas. Kvar på bönan finns
pargamenthinnan som försvinner när bönorna tröskas före rensning och
sortering.
Den torra metoden används där det inte finns så mycket vatten som t.ex. i
Brasilien. Efter skörden renas bären från blad och kvistar och sedan sköljs
bären. Efter sköljning torkas bären ute i solen på stora torkplatser gjorda av sten
eller cement. Bären vänds med jämna mellanrum. Efter 1-3 veckor är bären torra
och fruktköttet har blivit mörkt och skrumpet. Det torra fruktköttet och
pergamenthinnan tröskas bort före rensning och sortering.
Rensning: Bönorna rensas antingen maskinellt eller för hand. Skalrester och
dåliga bönor rensas bort.
Sortering: Bönorna sorteras sedan efter storlek och andra egenskaper som är
betydelsefulla för kvaliteten.
Provsmakning: Kaffeprovaren bedömer utseendet, renhet, arom, syrlighet och
fyllighet.
Blandning: Löfbergs Lila blandar de olika kaffesorterna med varandra.
Rostning: När bönorna rostas bildas ämnen som kaffet dess speciella smak. Om
bönorna rostas för mycket blir smaken bitter och frän och om de rostas för lite så
utvecklas inte alla aromer och kaffet blir svagt. Löfbergs Lila rostar sina bönor
omsorgsfullt för att locka fram kaffets bästa smak och styrka.
Malning: Malningen utförs av stora maskiner. Hur grovmalet kaffet skall vara
avgörs av kontakttiden mellan kaffet och vattnet. Ju längre kontakttiden är desto
grövre bör malningen vara för att få ut bästa smak och arom ur kaffet.
Paketering: Kaffe är känsligt för luftens syre. Kaffet packas därför i syrefri
atmosfär t.ex. i ren kvävgas.
Löfbergs Lilas miljöpolicy
Löfbergs Lila AB har målet att kaffet skall uppfylla handelns, kundernas och
konsumenternas behov och kvalitetskrav.
Löfbergs Lila skall

-
Utveckla och framställa produkter som är säkra
för de anställda under tillverkningen.
för handeln, kunden och konsumenten under hantering och användning.
för miljön under produktens livslängd.

Vid val av råvaror, förpackningsmaterial och förbrukningsmaterial ta
hänsyn till miljöpåverkan. Välja därför förnyelsebara resurser,
återvinning och låg energiförbrukning.

Uppfylla svensk lagstiftning om säkra lokaler och tillverkningsprocesser.

Kontinuerligt utvärdera råvaror, produkter, processer och
förpackningsmaterial samt deras inverkan på miljön för att förbättra den
totala miljökvalitén.

Uppmuntra miljömedvetandet hos medarbetare genom t.ex. information
samt göra dem medvetna om vilket miljöansvar de har.

Samarbeta aktivt med myndigheter, organisationer, leverantörer, handel
och kunder i strävan att nå upp till lösningar för att bättre skydda miljön.

Se till att kunder och konsumenter blir informerade om produkterna och
deras egenskaper samt på ett ansvarsfullt sätt utnyttja miljöargument i
marknadsföringen.
Löfbergs Lilas arbetsmiljöpolicy
Alla som är anställda på Löfbergs Lilla har ett arbetsmiljöansvar.
Löfbergs Lila AB skall:

Uppfylla kraven i arbetsmiljölagen och i arbetsmiljöföreskrifterna.

Uppfylla svensk lagstiftning om säkra lokaler och tillverkningsprocesser.

Verka för en sund arbetsmiljö som omfattar psykisk, social och fysisk
miljö för alla anställda i verksamheten.

Tillse att förebyggande arbetsmiljöarbete bedrivs som en integrerad del
av den ordinarie verksamheten.

Se till att kränkande/särbehandlade handlingar ej förekommer på
arbetsplatsen.
Råvara
Löfbergs Lila köper enbart kaffe av högsta kvalitet. Råkaffet kommer från bl.a.
Brasilien, Colombia, Guatemala, Costa Rica och Kenya. Under många år har
relationer skapats till råkaffeleverantörerna. Detta beskrivs idag som ett
partnerskap där båda parterna är beroende av varandra. Löfbergs Lilas
leverantörer känner till kraven som har satts upp och de i sin tur förmedlar
kraven vidare till odlarna. Det är viktigt för den största delen av allt kaffe som
produceras är odlat av småskaliga producenter. Stora mängder råkaffe är svårt
att köpa. Därför väljer leverantörens kvalitetsansvarig ut råkaffe från olika
odlingar och blandar en blandning som motsvarar de höga kraven på utseende,
bönstorlek och smak. Ett prov sänds till Löfbergs Lila där de avgör om kaffet
kan godkännas för skeppning. Denna rutin följs av alla leverantörer från alla
länder som Löfbergs Lila köper sitt kaffe ifrån.
Historia om kaffe
Det finns många historier om hur kaffet upptäcktes. Det enda man säkert vet är
att kaffeträdet härstammar från Etiopien. Sedan spreds det till den arabiska
halvön. Det var herden Khaldi som upptäckte kaffebönorna. Han märkte att hans
får åt röda bär som satt på en buske och sedan blev djuren väldigt pigga. Han
provade då själv att äta bönorna och då blev även han väldigt pigg. Senare
började munkarna i området koka bönorna som fanns inuti bären och därefter
drack de den doftande kaffedrycken för att orka hålla sig vakna under nätternas
bönevaka. Först var det bara munkarna som drack kaffet men senare använde
läkarna det som botemedel mot sjukdomar. Araberna insåg att växten var
värdefull så de lät inte bönorna spridas ut. Men de kunde inte hålla pilgrimerna
borta. De smugglade ut frön från kaffeplantan och därmed spreds kaffet över
världen.