Minnesanteckningar TEMA – GRUPP – PSYKIATRI 2011 Onsdagen

advertisement
Minnesanteckningar TEMA – GRUPP – PSYKIATRI 2011
Onsdagen den 26 maj 08:30-12:00
Närvarande: Martin Rödholm, Inger Albrektsson, Frances Hagelbäck, Sonny Wåhlstedt,
Ann-Gerd Melin, Marie Nordén, Lasse Alfredsson samt Lena Säljö
Obs, nästa möte 9 juni inställt! Kommande möten skall planeras utifrån:
informationspunkter, före kaffet och ”tunga” diskussionspunkter, efter kaffet!
1. Genomgång av minnesanteckningar 6 april
Inget att anmärka på, lägges till handlingarna, finns att hämta på samverkanstorget.
2. Vårdplan öppen LPT, Agneta Ahlström Psykiatrisamordnare Göteborg stad
Agneta gick igenom förslaget till rutin. Justeringar och ändringar gjordes, Agneta
justerar och skickar rutinen till Lasse för återkoppling till gruppen.
Bedömningsunderlaget ”Psykiatriskt bedömningsunderlag” som rättpsykiatrin
använder går det att överföra till övrig psykiatri, Martin får i uppdrag att undersöka
detta inom SU till nästa möte! Går det att scanna in planen, Inger Albrektsson
undersöker hos kommunerna om detta går till nästa gång.
3. Mobilt team
Martin Rödholm efterhör med SU centralt om SU skall vara med i uppbyggnaden av
ett mobilt team.
4. Avtal/överenskommelser
Lasse A gick igenom en fyrstegsmodell som diskuteras i samband översynen av
hälso- och sjukvårdavtalet. 1. Ramavtal, hälso- och sjukvårdsavtalet
2. Överenskommelser (Ansvarsgränser och samverkan inom psykiatrin) 3. Riktlinjer (
Nationella riktlinjer för schizofreni…), 4. Standardiserade rutiner
(in/utskrivningsklar). Gruppen beslutar att Ingegerd Winqvist skall hålla i en
arbetsgrupp kring detta till hösten samt diskutera riktlinjer på andra mötet i höst.
5. Gränssnitt specialispsykiatri – Primärvård
Beslut förra gången att utse en arbetsgrupp. Göteborg, Ulla Carlshamre, SU, Martin
Rödholm, Antonio Rodriguez, Finn Larsson, kranskommunerna, Irene Jansson
Öckerö. Lasse A, får i uppdrag att kolla med primärvården.
6. Missbruksutredningen
Diskussion om förslagen från missbruksutredningen. Utredningen kommer nu att gå
ut på remiss till utvalda landsting och kommuner och svaren skall vara inne i oktober.
Kan vi remissvara tillsammans? Diskussion på augustimötet.
7. Beroendefrågorna
Arbetsgrupp för beroendefrågor ska bildas med Sven-Erik Alborn SU, som
sammankallande. Ifrån Göteborg, Kerstin Wadman och Malin Östling, Carin Östling
och Lars Lundell SU, kriminalvården Malin Sparrström, saknas ifrån primärvården
och kranskommunerna.
8. Information
Martin Rödholm informerade om pågående arbeten inom psykiatrin, en enhet skall
bildas för bipolära syndrom, öppenvården inom Härryda och Partille ska organiseras
under område psykos. En ”Kontaktpunkt psykiatri” är under bildande.
GAP- analyser vid införande av Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid
schizofreni: LGS-området och SIMBA-området har gemensamt fått 180 000 kr av
länsgemensamma medel inom ramen för regeringens satsning på förstärkt kompetens
inom psykiatriområdet. Syftet är att på länsnivån få en bild av utbildning/kompetens
kopplat till riktlinjerna.
9. Övriga frågor,
– Ann-Gerd Melin SU, håller på att analysera och dokumentera
”högkonsumtionsgruppen” inom beroende, redovisar detta på augustimötet, efter
kaffet diskussion. Arbetsgrupp bör bildas.
– Mödravårdsenheten för missbrukande kvinnor i Haga har hört av sig till Ann-Gerd
gällande hur olika stadsdelarna hanterar/arbetar med missbrukande mödrar.
Gruppen beslutar att Ann-Gerd får i uppdrag att meddela att mödravårdsenheten bör
formulera problemet och att det isåfall tas upp på nästa möte.
– Ansökan till socialstyrelsen för 2012 års gemensamma utbildningsmedel ifrån
styrgruppen för Västkompetens godkändes.
– ACT-team, Hälso- och sjukvårdskansliet vill diskutera eventuellt start av ett ACTteam på Hisingen, samtidigt pågår en utvärdering av ACT -teamet i nordost som skall
var i november, skall det startas ett nytt team innan den utvärderingen är klar?
Ordförande och processledaren får i uppdrag att efterhöra med beställarna.
Anteckningarna skötte Lasse A.
Download