Molekylärbiologi 7,5 högskolepoäng

advertisement
Molekylärbiologi
Provmoment:
Ladokkod: TK151C
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
TGKEM12h
Namn:
Personnummer:
Tentamensdatum:
Tid: 9:00 -13:00
13 januari, 2015
Hjälpmedel:
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
Betyg 3= 36 poäng;
Betyg 4= 47 poäng
Betyg 5= 58 poäng
72 poäng
Allmänna anvisningar:
Besvara varje fråga på nytt papper! Skriv inte på baksidan!
Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Elisabeth Feuk-Lagerstedt
0704-444188
Fråga 1
Vilket är det mest korrekta svaret? (2p)
A. λ -fagens genom är dubbelsträngat och cirkulärt
B. λ -fagens genom är enkelsträngat och cirkulärt
C. λ -fagens genom är dubbelsträngat och linjärt
D. λ -fagens genom är enkelsträngat och linjärt
E. Inget av ovanstående
Fråga 2
Vilken av följande primersekvenser kan man använda för att kopiera den enkelsträngade
DNA sekvensen 5' ATGCCTAGGTC ? (2p)
A. 5' TACGG
B. 5' CTGGA
C. 5' GGCAT
D. 5' ATGCC
E. 5' GACCT
Fråga 3
Vad är en skyttelvektor? (2p)
A. En plasmid som kan integreras i värdcellens genom
B. En vektor som kan replikera i celler hos mer än en art
C. En cosmid
D. En kloningsvektor som saknar gener för selektion
E. Inget av ovanstående
Fråga 4
Vilken är restriktionsezymets uppgift? (2p)
A. Fylla i luckor i en DNA sekvens
B. Klippa inuti en DNA molekyl
C. Ligera DNA fragment
D. Klippa ändarna på en DNA molekyl
E. Inget av ovanstående
Fråga 5
Vad är en polylinker? (2p)
A. En dubbelsträngad oligonukleotid som kan göra “blunt ends” till ”sticky ends”
B. En dubbelsträngad oligonukleotid som kan göra “sticky ends” till ”blunt ends”
C. En dubbelsträngad oligonukleotid som har restriktionspunkter för ett
restriktionsenzym
D. En dubbelsträngad oligonukleotid som har restriktionspunkter för flera
restriktionsenzym
E. Inget av ovanstående
Backgrundsinformation för frågorna 6-11:
Agaricus biosporus är en ätbar svamp, som kan producera enzymet tyrosinas även kallat
polyohenoloxydas (PPO). Detta enzym kan oxidera olika fenolkomponenter och är därför
viktigt i många biotekniska applikationer.
Svampens hela genomsekvens är känd. Dess tyrosinas-kodande gen PPO2 isolerades och
amplifierades med hjälp av RT-PCR. Startmaterialet var total RNA, som utvunnits ur
svampens fruktkroppar. PPO2 genen klonades sedan in i YEp24 och transformerades till en
lämplig värdcell. De rekombinanta molekylerna isolerade senare och transformerades
slutligen in i S. cereviciae.
Recognition sites for some restriction enzymes
AhdI: GACNNN^NNGTC
SmaI: CCC^GGG
ApaI: GGGCC^C
SnaBI: TAC^GTA
AseI: AT^TAAT
SphI: GCATG ^ C
BamH1: G ^ GATCC
XbaI: T ^ CTAGA
NcoI: C^CATGG
OBS! Besvara varje ny fråga på ett nytt papper!
Fråga 6
För att kunna klona genen in i vektorn måste du först tillverka ds cDNA kopior från ditt
framrenade RNA. Beskriv metoden som du använder och förklara varje steg. (8p)
Fråga 7
Den ds cDNA sekvensen som kodar för POP2 amplifieras sedan genom PCR och
nedanstående primer par med restriktionspunkter används:
Forward: 5’- AAAAGGATCCTCCGACACTGCCTTGATC- 3’
Reverse: 5’-AAAATCTAGATTCCACTGGGCGATGATG- 3’
Förklara amplifieringsprocessen och motivera varje steg. (9p)
Fråga 8
Det har nu blivit dags för dig att sätta in den amplifierade genen i YEp24.
a) Vilket/vilka restriktionsenzym måste du använda? Motivera ditt svar! (6p)
b) Vilket/vilka andra enzym använder du dig av för att skapa din rekombinanta molekyl?
(2p)
Fråga 9
När du har skapat din rekombinanta DNA molekyl vill du transformera den till en värdcell för
att få en klon med många kopior av din rekombinanta molekyl.
a) Vilken värdcell använder du i den första transformationsprocessen? Motivera ditt svar!
(4p)
b) Vilka specifika egenskaper måste värdcellen ha? (4p)
c) Förklara hur du utför själva transformationen och motivera varje steg. (6p)
Fråga 10
Efter transformationen gör du en selektion för att hitta en klon som bär på POP2 genen. För
att sedan kunna transformera den rekombinanta molekylen till en jästcell måste du först
isolera den genom att göra en plamidpreparation. Beskriv denna process och motivera varje
steg. (10p)
Fråga 11
Innan du kan transformera S. cerevisiae så måste du göra en övernattskultur av jäststammen
och växa den till tidig logfas. Förklara en enkel metod som du kan använda dig av för att följa
tillväxten. (5p)
Fråga 12
Efter att du transformerat den rekombinanta vektorn till en lämplig S. cerevisiae stam vill du
hitta en klon som bär på Pop2 genen. Förklara hur du gör och avsikten med varje steg. (8p)
Download