Ledarstilar och gruppdynamik
Ledarstilar
• Informellt och formellt ledarskap
• Uppgifts- eller relationsinriktat ledarskap
• Ledarstilar: auktoritärt, demokratiskt eller
”låt-gå ledarskap”
• Situationsanpassat ledarskap
Lewins ledarskapsteori
1. Demokratiskt ledarstil
2. Auktoritär ledarstil
3. Låt- gå ledare
Analysera ledarstilar
Ledaren
1. Ledarens förhållningssätt
I.
II.
III.
Instruktioner
Kommunikation
Information eller
underhållande av
information
IV. Regler och normer
V. tydlighet
Gruppen och individen
2. Gruppen
I.
II.
III.
IV.
Samarbete
Kommunikation
Motivation
Produktivitet
3. Individ
I. Motivation
II. Självkänsla
III. Självständighet
IV. Lärande och utveckling
V. kreativitet
Situationsbaserat ledarskap
Gruppens faser (Firo)
Analysera utifrån FIRO
• Gruppen S3c – beteende
• Vilken fas är ni i nu?
• Beskriv gruppens utveckling under de senaste
åren?
• Vilka informella normer finns?
• Vilka informella roller ser ni? (positiva och
neutrala)
• Positiv och negativt – trivsel, effektivitet
Systemteoretisk analys
1. Den uniforma gruppen
2. Den splittrade gruppen
3. Den välfungerande gruppen
Roller i grupper
Det optimala grupparbetet
1. Vad krävs för att gruppen ska fungera
optimalt?
2. Vilka roller behövs inom gruppen?
3. Hur stor ska gruppen vara?
4. Mål och normer
5. Kommunikation inom gruppen
Teamutveckling (Susan Wheelan)
•Ledarberoende
•Konfliktundvikande
•Söker struktur
1: Beroende
och tillit
Oppositon och
konflikt
•Ifrågasätter ledare och
mål
•Konkurrans
•Konflikter
•Lyssnar inte
•lyssnade
•Klarare mål
•Konflikter hanteras
•Gruppen enas
Tillit och
struktur
Arbete och
produktiviet
•Utvärdera
•Arbetsfördelning och
roller
•Bra feedback
•Engagemang
•Gemenskap och trygghet
Avslutning
Hawthorne effect
När gruppen inte fungerar
1.
2.
3.
4.
5.
Groupthink
Mobbning
”socialmaskning” (social loafing)
Ansvarsdiffussion
deindividuation
Social maskning
Social maskning: Det faktum att personer
i grupp ofta inte jobbar lika hårt som när de
jobbar som individer.Rigelmann (1913) –
Jämförde hur tunga lass män orkade dra
själva respektive när de hjälptes åt. 1 person
= 63 kg, 3 personer = 53 kg var, Fler än 8
personer = 31 kg
Social maskning
Dålig motivation att arbeta i gruppen. Otydliga
och/eller dåligt motiverade gruppmål.
Problemet/uppgiften inte upplevs som viktig
eller relevant för personen ifråga. De egna
bidragen i gruppen upplevs som åsidosättande.
Grupptrycket är inte resultatinriktat…