Översikt om pågående internationella metodologiska aktiviteter på

Pågående internationella
metodologiska aktiviteter på
indikatorfältet: en översikt
Timo Alanko
Statistikcentralen, Finland
23:e Nordiska Statistikermötet, Åbo, Finland, den 18-21 augusti 2004
Timo Alanko
16.8.2004
Bakgrunden: OECD - EC/JRC -UNSD
Tiotals internationella indikatorer (index) för jämförelse av
stater.
„ Välfärd, miljö, innovationsförmåga, korruption,
utvecklingsnivå, ekonomi … utgivna av privata, statliga,
internationella organisationer
„ Nästan alla sammanfattande, kombinerande, ’komposit’ indikatorer bestående av flera delkomponenter
„ Den nuvarande tekniska termen: Composite indicator (CI)
„ CI används härefter
„
Timo Alanko
16.8.2004
2
1
Bakgrunden: OECD - EC/JRC - UNSD
UNSD varit aktiv i 2001 i området
„ OECD och EC/JRC (EC Joint Research Centre) har
organiserat två symposia (2003, 2004) om CI metodologi
„ Syftet: diskutera CI metodologi för att producera en
handbok
„ Handboken ut för OECD Key Indicators World Forum, 2004!
„ Både indikatorers tekniska metodologi och kvalitetskriterier
skall täckas i boken.
„ Litet ordning och genomsynlighet till indikatorboomen!
„
Timo Alanko
16.8.2004
3
CI och delkomponenter
En CI är vanligen en enkel linjär kombination:
CI =
ΣwiXi
i=1,…,p
Xi i=1,…,p är standardiserade variabler
wi är vikten av Xi , Σwi = 1, 0 ≤wi ≤1
„ Xi kan vara kontinuerliga eller kategoriska (tröskel)
variabler
„ CI multipliceras ofta också med 100 (eller motsv.)
Timo Alanko
16.8.2004
4
2
Standardisering/normering av variabler
Nödvändigt att ha alla delkomponenter på samma skala:
„ z = (aktuellt värde - medelvärde) / (standardavvikelse)
„ Avvikelse från det bästa: 100*(aktuellt värde/max. värde)
„ 100*(aktuellt värde/medelvärde)
„ 100*(aktuellt värde - min. värde)/(max. - min.)
„ Kategoriska eller kategoriserade variabler (t. ex. {0,1})
„ Möjligt (och rekommenderat) att använda robusta metoder
i normeringen
„ Standardiseringsmetoden tycks inte ha stort inflytande på
rangordningen i undersökta CI
Timo Alanko
16.8.2004
5
Viktningen av delkomponenter
Stor debatt; fråga om rättvisa för deltagare/nationer/stater!
„ Jämna vikter (enklaste) vanligaste; faran om
dubbelviktning med korrelerade variabler
„ Expertvikter reflekterar substanskunnandet och syftet av CI
„ ’Objektiva’ viktförslag:
z Simulerade stokastiska vikter
z Endogena vikter
z Beslutsteoretiska vikter
„ Enligt undersökningar viktningseffekter inte särskilt stora
„
Timo Alanko
16.8.2004
6
3
Diverse från diskussionen
Robusta CI: viktnings och standardiseringsmetoder och
variabelurval skulle spelas med
„ Saknande observationer: MI (multiple imputation)
„ Faktor/huvudkomponentanalys nämns i täten i JRC/OECD
„ Problemet med statistiska enheter: Vanuatu och USA i
samma index och i samma analysmodeller!
„ Lätt att använda grafik/diagram för själva CI; det vanliga
problemet för flerdimensionella komponenter
„ Tidsdimension saknas vanligen (utom för rent ekonomiska
indikatorer)
„
Timo Alanko
16.8.2004
7
Diverse om CI metodologi:
Rangordningar/jämförelser (av nationer, enheter) politiskt
viktigaste
„ Blir vi (statistiker) politiskt inflytelserikare?
„ En ny resultatindikator/CI för finska yrkesskolor (!) och det
är bara början … Boomen fortsätter
„ För mera information:
„
http://farmweb.jrc.cec.eu.int/ci/
Timo Alanko
16.8.2004
8
4