Olika faktorer i olika typer av projekt

Olika faktorer i olika typer av projekt
TYP AV
PROJEKT
LeveransProdukt /
System
Utveckling
Uppföljnings
Utvärderings
Utrednings-
MÅL
PLANERING
Operationellt Total
RESURSER
Tydliga och
givna
Visionärt
Stegvis
I ständig konkurrens med
linjen
Operationellt Enkel
Behovet ofta
negligerat
Effektinriktat Detaljerad Ofta inlånade
Problemorienterat
Administrativa Problemorienterat
ForskningsSökande
Rune Olsson, PIE, IEI, LiU
TID
ORGANISATION
Detaljerad
Detaljerad
ansvarsfördelning
För att uppnå
synergieffekter
Etappindelad
Sluttidpunkt
Ofta krav på
neutralitet
Sluttidpunkt
Starka krav på
neutralitet
Stegvis
Metodvalet styr Klar slutFör att uppnå
starkt behovet tidpunkt
synergieffekter
Iterativ
Metodvalet styr Etappindelad För att uppnå
starkt behovet
synergieffekter
Grov. och Genom ansökGrovt angiven Arbetsgrupp, lös i
successivt ningsförfarande
sin struktur
anpassad