Utmaningar och framtida behov i VA

advertisement
Samverkan mellan och inom kommuner
ANNA THOMASSON
Målet: Att skapa uthålliga organisationer
““
Är samverkan lösningen?
• Möjlighet att hantera investeringar för förnyelse och ökad
kapacitet.
• Kapacitet och kompetens för att utveckla ny och förbättrad
teknik.
• Möjlighet att arbeta med strategisk planering.
• Möjlighet att rekrytera personal.
• Möjlighet att utveckla verksamheten och arbeta med FoU.
Samverkan kan skapa uthålliga organisationer
Egen förvaltning eller samverkan?
Samverkan skapar mindre
sårbara organisationer.
Underlättar
kompetensförsörjning.
Många utmaningar är
regionala och inte lokala –
genom samverkan kan de
hanteras bättre.
Men:
Trots detta ser inte alla
samverkan som
lösningen.
Hur ser det ut idag?
• Samverkan är det som diskuteras i sektorn.
• 115 kommuner uppger att de samverkar i någon form
(2015).
• Men:
- 165 av Sveriges 291 kommuner driver va i egen
förvaltning.
- Många små kommuner i Sverige samverkar inte trots
begränsad resurstillgång. Varför är det så?
Samverkan sker inte därför att:
• Möjligheterna att hitta en lämplig partner för samverkan kan vara svårt.
• Hitta rätt former för samverkan - kan vara svårt.
• Jämka flera kommuners intressen och behov – en
utmaning.
• Samverkan påverkar politisk styrning och insyn.
• Samverkan påverkar samhällsbyggnadsprocesser negativt
då avstånden mellan VA och övrig verksamhet ökar.
Samverkan sker inte därför att:
• Det finns ett motstånd mot samverkan i en del kommuner.
• Motståndet tycks till viss del handla om en spänning
mellan å ena sidan självstyre, mandat och insyn och å
andra sidan en strävan efter utveckling/kvalitetssäkring av
verksamheterna.
• Motståndet tycks även handla om avsaknad av tillit till
motparten.
All samverkan lever inte upp till
förväntningarna
• Moståndet handlar också om att man inte ser samverkan
som en bra lösning.
• Hur löser samverkan behovet av investeringar i
infrastruktur?
• Tids- och resurskrävande – svårt att mäta att effekterna
väger upp kostnaderna
• Uteblivna synergieffekter och stordriftsfördelar i
kombination med svårigheter att mäta effekter och
resultat.
Varför lyckas samverkan inte?
• Forskningen anger följande tre huvudsakliga orsaker:
1. Målkonflikt då flera huvudmän med olika intressen
2. Ingen är ensam ansvarig – flera är gemensamt
ansvariga.
3. Koordingerings- och styrproblem
Orsakerna är såväl organisatoriska som
styrningsrelaterade.
Varför lyckas samverkan inte?
• Forskningen talar även om
gränser:
- Organisatoriska gränser (inom
och utom organisatoriska)
- Mentala gränser och motstånd
bland personal
 Gränser utgör hinder för att
åstadkomma förväntade
synergieffekter.
Att överbrygga gränser
Organisatoriska
utmaningar
Styrningsmässiga
utmaningar
Organisatoriska utmaningar med samverkan
Flera organisationer ska bli en:
- Utmaning i att överbrygga tidigare
organisatoriska gränser – yttre gränser
blir inre gränser.
- Att arbeta över gamla
kommungränser.
- Att omorganisera och hantera
motstånd och mentala gränser
- Stödfunktioner ska samordnas och
utvecklas
- Att gemensamt utveckla och bygga
infrastruktur
- Att organisera gemensamma
investeringar
Styrningsmässiga utmaningar
• Bottnar i hur man hanterar
olika mål och målkonflikter
- Olika huvudmän och flera
ansvariga
- Många intressenter
- Hybridproblematik
- Mentala gränser
- Geografiska och
administrativa gränser
Varför arbeta gränsöverskridande
Utan gränsöverskridande
arbete:
-
Fusioneras inte organisationer
-
Verklig samverkan uteblir
-
Tidigare yttre gränser blir
inomorganisatoriska gränser som
förhindrar synergieffekter och
stordriftsfördelar i processer och
produktion.
 Detta kan även vara svårt inom en
och samma kommun t.ex. i
samhällsbyggnadsfrågor.
Att skapa och leda samverkans organisationer
Fusioner underlättas av:
- Gemensam målbild på politisk nivå.
- Kommunikation och samsyn på politisk
nivå och mellan kommuner.
- Gemensamma stödfunktioner och
styrsystem – vem ska besluta om detta?
- En balansakt mellan olika viljor och
intressen.
Att skapa och leda samverkans organisationer
• Ledningens roll:
-Skapa en ny gemensam
organisation – kräver styrning mot en
regional organisation och en
utsuddning av tidigare kommunala
gränser – detta gäller ledningens
arbete gentemot såväl personal som
styrelse.
-Viktigt att chefer/arbetsledare
engageras i det gränsöverskridande
arbetet och stöttar det.
-Arbetet underlättas av
gemensamma stödfunktioner.
-Att engagera styrelsen är viktigt.
Att skapa och leda samverkans organisationer
• Styrelsens roll:
- Ett verktyg för att skapa gemensam
målbild mellan huvudmän och bygga
broar.
- Underlätta kommunikation och
dialog mellan huvudmän och
organisation.
- Kan arbeta för att åstadkomma
arbete över kommunala gränser.
- Kan arbeta för gemensamma
investeringar och nya satsningar.
Slutsats: Att överbrygga gränser
• Att skapa en ny organisation
kräver aktiv styrning
• Gränsöverskridande
aktiviteter och processer
implementeras av ledning
och stöttas på alla nivåer.
• Stödsystem och tekniska
lösningar som är
gemensamma knyter ihop
olika delar.
Slutsats: Att överbrygga gränser
Genom att arbeta
gränsöverskridande uppnås
synergieffekter i:
- Verksamheten
- I arbete med investering och
underhåll
- I utvecklingsarbete
- I arbetet med regionala
utmaningar
 Förutsättning för att uppnå
förväntade resultat av
samverkan.
Avslutande reflektioner
• Samverkan är svårt och lever inte alltid upp till
förväntningarna.
• Motstånd finns på olika nivåer.
• Men: Samverkan har potential att skapa mer uthålliga
organisationer och ge verksamheten bättre förutsättningar.
• Möjlig väg framåt:
- Samverkan i mindre skala/begränsade områden.
- Ett sätt att bygga förtroende över tid och skapa förutsättning för fördjupad
samverkan framöver.
Diskussionsfrågor
• Samverkan rapporteras leda till ökade kostnader då
ambitionsnivån höjs: Finns det någon gräns för hur mycket
investeringar som bör göras i en infrastruktur? Är alla
investeringar försvarbara så länge de bidrar till ökad
kvalitet eller bör andra hänsyn tas och i så fall vilka och
hur ska de lyftas fram i debatten?
• Är samverkan bra för samhällsbyggnadsfrågor eller
försvårar samverkan inom VA kontakten med övriga
förvaltningar ansvariga för samhällsbyggnadsfrågor i en
kommun?
Diskussionsfrågor
• Vilken är er syn på val av organisationsform? Är
samverkan den bästa lösningen? Detta lyfts fram av såväl
Svenskt Vatten som den senaste dricksvattenutredningen.
• Hur ser situationen ut i våra kommuner? Är det så akut
som lyfts fram i rapporter och av tjänstemän i kommuner?
Eller klarar även små kommuner av att leva upp till lagoch kvalitetskrav och kompetensförsörjning?
Download