Folder om Svartrå kyrka

advertisement
SVARTRÅ KYRKA
Svartrå kyrka ligger på en plats där det långt tillbaka funnits
både gravfält och gammal bebyggelse. Kvar att se idag är bland
annat den så kallade Hövdingegraven. Kyrkan byggdes någon
gång på 1100-1200-talet. Under årens lopp har den byggts ut
och förändrats för att följa med tidens olika epoker. Idag
rymmer kyrkan cirka 175 sittplatser.
Kyrkans takmålningar har klarat sig från att bli övermålade och
visar olika scener, kartuscher, från nya och gamla testementet.
De målades 1777 av kyrkomålaren Henrick Wibeck från
Varberg. Då Wibeck målade var kyrkan mindre. Det gjorde att
när kyrkan byggdes ut så behövdes det nya målningar framtill.
Målaren Jacob Magnus Hultgren målade de målningarna som
föreställer scener ut gamla testamentet. Allra längst fram i
kortaket syns Paradiset. Den målningen kommer ifrån den
gamla kormålningen vilket gör att det kan se
osammanhängande ut för kyrkobesökaren.
Bakom orgeln finns det målningar som
skall symbolisera helvetet. Bland annat var
inte spel och liknande accepterat av kyrkan
vid den här tiden, därför kan vi se att det
spelas just kortspel i helvetet.
Bilden föreställer en så kallad
rivningssten. Den användes av
Henrik Wibeck när han skulle
blanda färgerna för att måla inne i
kyrkan. Under tiden som han
målade i kyrkan bodde han i
”Kyrkobacka” hos familjen som
bodde där. Det var där stenen
påträffades och som nu senare
överlämnats i kyrkans ägo.
Läktarbröstets målningar är ifrån 1600-talet. Kalkmålningarna
är ännu äldre, de är från senmedeltiden och visar
passionshistorien. Gavlarna på bänkarna är även de målade av
Henrik Wibeck år 1777. Kalkmålningarna dateras till år 1450.
Eftersom väggarna har målats över vid olika tillfällen är de i
mycket dåligt skick.
Orgeln byggdes av
Tostareds
orgelfabrik år 1955.
Fasaden kommer av
den tidigare orgeln
från 1889. Orgeln
omfattar
12
stämmor och är en
av få orglar där både
träpipor och övrigt trä består av massivt mahogny.
Golvuret är ett stjärnsundsur och skänktes till kyrkan
1929 från en dotter i Amerika till lantbrukaren
Johannes Thorsson i Borsthult. Det är föräldrarnas
namn som är ingraverat på silverplåten på uret.
Klocktornet har varit både fristående samt inbyggt
med kyrkan. 1841 blev tornet reparerat på den plats
som det står idag av snickare Johannes Göring ifrån Svartrå.
Snickaren var dock inte nöjd med sin betalning på 83 riksdaler
utan fick dessutom extra ersättning in
natura.
Klockarebänken står till höger om
altaret och kommer ifrån 1600-talet.
Triumfkrucifixet som hänger bakom dopfunten är
daterat till 1480-talet. Det påträffades i olika delar
på kyrkans vind år 1933. Konservatorn Erik Sköld
restaurerade bitarna till ett enhetligt krucifix.
Kistan som står i vapenhuset är ifrån 1777. Där
förvarades kyrkans pengar och andra värdesaker. Därför var
det viktigt att det fanns rejäla beslag på kistan.
På kyrkans ena vägg hänger en skulptur som
benämns som ”munkbild”. Den är från medeltiden
och är ovanlig att hitta i en halländsk kyrka. Det
föreställer troligtvis Sankt Laurentius.
Altaruppsatsen
bär
Karl
XII
monogram och är gjord före 1718 av
bildhuggare Gustaf Kilman. Kilman
har även gjort predikstolen. Den är
uppbyggd kring en ännu äldre
predikstol som härstammar från
1500-talet. Den har fyra olika fält och
utgörs av de fyra evangelisterna,
Matteus,
Markus,
Lukas
och
Johannes.
Timglaset vid predikstolen vreds om när
prästen skulle predika. Detta timglas är
fastsatt på en skulpterad arm och kommer
från 1700-talet.
Dopfunten är av grönsten och dateras
till 1200-talet. Den tillverkades vid
Funtaliden i Fagered. Tidigare stod
dopfunten inte inne i kyrkan, den har
bland annat varit uppsamling för
vatten som användes till gravarna.
Men sedan 1920-talet har den stått
framme till höger i koret.
Sakramentskåpet är en kopia. Originalet står
på Hallands museum och är från 1500-talet.
Nattvardsgåvorna förvarades i detta skåp.
Då silver var, och fortfarande är,
stöldbegärligt var skåpen rejäla och hade
stora lås som skulle hålla obehöriga borta.
Häradsklockan är äldst, från 1500-talet,
men har tyvärr spruckit och är inte
längre i bruk. Två kyrkklockor hänger
på plats idag. Den stora väger 913 kg
och är stämd i tonen fiss. Den lilla är
stämd i tonen a och väger 535 kg.
Båda
är
gjutna
av
Ohlssons
klockgjuteri i Ystad.
Sprickan
På den stora klockan står följande text.
År 1936 under kung Gustaf V:s 29 regeringsår, då C. E. D. Block var
biskop i Göteborg, Orvar Nelson kyrkoherde, G. Gustafson
komminister, G. Brodén organist och C. Svensson kyrkovärd, blevo
dessa klockor gjutna av M. och O Ohlsson i Ystad. Guds namn till ära
och Svartrå kyrka till prydnad förärade av L.J Svensson, Charlotta
Bengtsson, August Bengtsson, Carl Bengtsson, Adolf Svensson, Alida
Johansson och Viktor Larsson.
”Seklerna skrida, dröjande bida
Guds domar ännu. Klockorna
kalla nådefullt alla. Levande
ordet dukade bordet har ännu
du.” – Teol. Doktor Gösta
Nelson, Bokenäs.
”Min själ längtar och trängar
efter Herrens gårdar”
Lilla klockan har inskriptionen:
”Klockans toner himmelskt sköna
från de Sarons ängder gröna städse
mig ditt budskap bära Herren
Kristus tacksamt ära.”
”Låt ditt lov, ditt böneljud, gå i
förväg hem till Gud” – Teol. Doktor
Gösta Nelson, Bokenäs.
Som medlem i Svenska kyrkan:

kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan

kan du ta del av samt bidra till verksamhet för barn och
unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst

är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige
och utomlands

bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och att
kulturhistoriska värden förs vidare till kommande
generationer.
Dop
Man blir medlem i kyrkan genom
dopet. Är du redan döpt i ett annat
kristet samfund kan du bli medlem i
Svenska kyrkan efter ett samtal med
ansvarig präst i församlingen.
Tidigare blev man i Sverige
automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är
det alltså inte längre. Är du osäker på om du är medlem eller
har andra frågor om medlemskapet kontaktar du kyrkoherden
där du bor.
I dopet möter Gud vår glädje, oro och undran. Gud möter oss i
dopet med det eviga livets gåva. Jesus led, dog och uppstod för
vår skull. Dopet är en gåva från Gud och är helt gratis. Det finns
dopklänningar att låna av pastoratet. Vi firar oftast dop i
söndagens gudstjänst. Kontakta någon i personalen för att boka
tid.
Vi har lokaler att hyra ut för dopkaffe. Det är gratis för
församlingsmedlemmar.
Vigsel
Alla våra kyrkor är tillgängliga för vigslar. Kyrkorna har olika
karaktärer och kan ta emot olika antal gäster. De mest populära
är Svartrå och Askome kyrkor.
Begravning
När en närstående avlider är det mycket som skall planeras
samtidigt som sorgen är stor. Det finns saker som anhöriga har
rätt
att
göra,
mycket
av
det
kan
även
en
begravningsentreprenör göra om så önskas.
Anhöriga har rätt att:



Välja klädsel/svepning och själv klä den avlidne.
Använda eget bårtäcke, dekorera kistan samt placera
blommor. I pastoratet finns bårtäcke att låna.
Transportera och bära kistan.
Efter tillstånd av församlingen har anhöriga även rätt att:






Välja/tillverka egen kista eller urna.
Placera föremål i kistan eller urnan.
Välja musik och sånger samt spela och sjunga själv.
Vara med och sänka kistan/urnan.
Strö askan i naturen eller havet efter tillstånd från
länsstyrelsen.
Välja eller tillverka gravvård i sten, järn eller trä.
Alla i Sverige har rätt till en gravplats på en kyrkogård. I vårt
pastorat finns det en kyrkogård vid varje kyrka. Det finns olika
typer av gravplatser. På alla våra kyrkogårdar finns det
möjlighet till kist- eller urn-nedsättning. I Alfshög finns det
även en askgravlund. Det finns olika sätt att sköta en grav.
Antingen kan du göra det själv, eller så skriver du ett avtal med
oss i pastoratet och då sköter vi den åt dig. Om du är
intresserad av avtal, kontakta expeditionen.
Vi har lokaler att hyra ut för minnesstund efteråt.
Askgravlund
Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. En askgrav
kan inte förses med någon annan gravvård än den lilla
namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på
särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven
har tillkommit som ett mellanting mellan urngrav och
minneslund.
I askgravlunden begravs askan efter avlidna, utan att dess läge
markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna.
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av
pastoratets personal under värdiga former och utan närvaro av
anhöriga.
Vår personal vårdar askgravlunden och svarar för all
plantering inom denna. Besökare får bidra till
smyckning med snittblommor och engångsljus
endast på för detta ändamål avsedd plats. Vissna
blommor och ljusrester avlägsnas av personalen.
I vårt pastorat är det liv och rörelse. Vi firar gudstjänst varje
söndag. Under veckodagarna har vi bland annat
samtalsgrupper, barnverksamhet och körer av olika slag. Gå
gärna in på vår hemsida för att se vad som är aktuellt, eller ta
med dig vårt församlingsblad Kyrknytt hem.
Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/vessige-okome
Okome församling
Download