VESSIGE KYRKA
Vessige kyrka ligger i samhället Vessigebro, öster om
Falkenberg. Kyrkan byggdes 1859 och ersatte då en tidigare
kyrka. Anders Johansson från Mjöbäck var byggmästare och fick
år 1855, 2666 riksdaler och 32 shilling banko i arvode. Det
motsvarar idag ca 148,000 kr. Den nya kyrkans väggar byggdes
strax utanför de gamla, det innebär att det emellanåt dyker upp
spår av den gamla kyrkan. Det finns gravar som ligger under
kyrkan. De är ifrån 1700-talet och det finns ingen exakt
förteckning över vilka de är. Ofta var det kyrkoherdar och
herrskapsfolk som begravdes inne i kyrkan. Platsen som kyrkan
står på har varit en kyrkoplats sedan 1100-talet. Den nuvarande
kyrkan är vitrappad och består av ett rektangulärt långhus med
ett rundat kor. Kyrkan har ett flertal stora fönster och ett välvt
innertak med ljusa färger.
Kyrkan är helgad åt påven S:t Clemens. Det
kan tyckas märkligt att kyrkan har ett katolskt
helgon, men det är ett tecken på att platsen
haft kyrkor under mycket lång period. Att ha
nordiska skyddshelgon kom inte förrän
längre fram i historien.
Åren 2012 och 2013 gjordes det stora ombyggnationer i Vessige
kyrka. Församlingen beslutade att sälja församlingshemmet och
flyttade in lokalerna i kyrkan. Det innebär att halva kyrkan, den
främre delen, är relativt orörd och ser ut som ett typiskt
kyrkorum för sin tillkomsttid. Den bakre halvan innehar numera
inte längre bänkrader utan istället församlingslokaler och
kontor. Det var en stor ombyggnation som kan sammanfattas
med att orgeln flyttades fram, vapenhuset blev lekrum samt att
en övervåning byggdes. Arkitekt till detta var Lars Redegard.
Lammet som ligger på altaret
skänktes av Johanna Kjerrulf år 1771.
Predikstolen
och
altaret
gjordes
av
byggmästaren Johan Andersson och är lika
gamla som kyrkan, från 1859. Duvan som hänger under
baldakinen (taket) i predikstolen kommer ifrån den gamla
kyrkan från 1600-talet.
Stendopfunten som står i andaktsrummet
kommer från 1300-talet. Den är gjord av
gotländsk kalksten. Den har en stor
dopskål eftersom man förr sänkte ned
hela barnet vid dop. Dopfunten har inte
alltid varit i kyrkans ägo. Ett tag stod
skålen vid en familjegrav som
blomkruka, medan underredet hade
blivit till ett trädgårdsbord. Idag har de
hittat tillbaka till sin plats inne i Vessige kyrka.
Trädopfunten kom på plats i och med att den
nya kyrkan byggdes 1859. Den skänktes av fru
Teodora Nygren från Sjönevad.
Triumfkrucifixet som hänger i andaktsrummet kommer från
1400-talet och är 272 cm högt.
Triumfkrucifix hängde förr i taken i de
medeltida
kyrkorna.
De
skulle
symbolisera att Jesus vunnit över döden.
Församlingen fick då gå igenom korset
för att ta emot nattvarden. När kyrkan
firade 100-års jubileum 1959 fick
korset sin mosaikbakgrund. Den
gjordes av Leonard Gyllenborg.
Golvuret framme i koret inköptes år 1841 och
följde med in i den nya kyrkan.
Kyrkokistan byggdes år
1706. Det var i denna typ
av
kista
som
församlingens
pengar
förvarades. Det syns på
skårorna
på
lockets
översida var pengarna
lades i. Kistan stod ett tag i prästgården och såldes en gång på
auktion. Den ropades in av lantbrukaren Einar Johansson från
Alfshög. Einar lät restaurera den och erbjöd kyrkan att få
återköpa kistan, vilket gjordes.
Orgeln installerades 1977
och har två manualer och
25 stämmor.
Kyrkklockorna härstammar från 1600-talet och omgöts på 1700talet. Idag går det att läsa följande text på den lilla klockan från
1769;
Då Joh. Chr. Kjerrulf förestod Pastors Ämbetet
blef denna Wessige klåcka guten på
Winbergs Kyrckiogård Åhr 1769.
Ach werdes sjelwer Herran Gud,
Til trogen andackt röra,
Hwar siäl, som denna klåckans ljud,
Med sundt förnuft får höra.
Med Guds tilhielp är iag guten af Abraham Wetterholtz.
En bild av Marcus till vänster och Petrus till höger.
Texten på den stora klockan från 1733;
Haec campana denue Gotheburgi est facta
anno MDCCXXXIII. Gubernatore Lib. Baron
D:no Vilhelmo Bennet, Episcopo Theol. Doct.
D:no Jacobo Benzelio, Preposito Magistro
D:no Jacobo Hummel, Pastore domino Nicolao
Kierulf, Inspectore D:no Iohan Sevelius”.
Soli Deo Gloria, Nu för hundrad atton åht, sidste gång iag blev
amgjutin, Uti Herrans hand det står, til hwad tid iag nu blir nutin. Me
fudit, Petrus Böök. När tungan min röres och rösten tå höres, ång
Suckning med andakt til himlen här giöres.
Som medlem i Svenska kyrkan:

kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan

kan du ta del av samt bidra till verksamhet för barn och
unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst

är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige
och utomlands

bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och att
kulturhistoriska värden förs vidare till kommande
generationer.
Dop
Man blir medlem i kyrkan genom
dopet. Är du redan döpt i ett annat
kristet samfund kan du bli medlem i
Svenska kyrkan efter ett samtal med
ansvarig präst i församlingen.
Tidigare blev man i Sverige
automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är
det alltså inte längre. Är du osäker på om du är medlem eller har
andra frågor om medlemskapet kontaktar du kyrkoherden där
du bor.
I dopet möter Gud vår glädje, oro och undran. Gud möter oss i
dopet med det eviga livets gåva. Jesus led, dog och uppstod för
vår skull. Dopet är en gåva från Gud och är helt gratis. Det finns
dopklänningar att låna av pastoratet. Vi firar oftast dop i
söndagens gudstjänst. Kontakta någon i personalen för att boka
tid.
Vi har lokaler att hyra ut för dopkaffe. Det är gratis för
församlingsmedlemmar.
Vigsel
Alla våra kyrkor är tillgängliga för vigslar. Kyrkorna har olika
karaktärer och kan ta emot olika antal gäster. De mest populära
är Svartrå och Askome kyrkor.
Begravning
När en närstående avlider är det mycket som skall planeras
samtidigt som sorgen är stor. Det finns saker som anhöriga har
rätt att göra, mycket av det kan även en begravningsentreprenör
göra om så önskas.
Anhöriga har rätt att:



Välja klädsel/svepning och själv klä den avlidne.
Använda eget bårtäcke, dekorera kistan samt placera
blommor. I pastoratet finns bårtäcke att låna.
Transportera och bära kistan.
Efter tillstånd av församlingen har anhöriga även rätt att:






Välja/tillverka egen kista eller urna.
Placera föremål i kistan eller urnan.
Välja musik och sånger samt spela och sjunga själv.
Vara med och sänka kistan/urnan.
Strö askan i naturen eller havet efter tillstånd från
länsstyrelsen.
Välja eller tillverka gravvård i sten, järn eller trä.
Alla i Sverige har rätt till en gravplats på en kyrkogård. I vårt
pastorat finns det en kyrkogård vid varje kyrka. Det finns olika
typer av gravplatser. På alla våra kyrkogårdar finns det
möjlighet till kist- eller urn-nedsättning. I Alfshög finns det även
en askgravlund. Det finns olika sätt att sköta en grav. Antingen
kan du göra det själv, eller så skriver du ett avtal med oss i
pastoratet och då sköter vi den åt dig. Om du är intresserad av
avtal, kontakta expeditionen.
Vi har lokaler att hyra ut för minnesstund efteråt.
Askgravlund
Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. En askgrav
kan inte förses med någon annan gravvård än den lilla
namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på
särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven
har tillkommit som ett mellanting mellan urngrav och
minneslund.
I askgravlunden begravs askan efter avlidna, utan att dess läge
markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna.
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av
pastoratets personal under värdiga former och utan närvaro av
anhöriga.
Vår personal vårdar askgravlunden och svarar för all
plantering inom denna. Besökare får bidra till
smyckning med snittblommor och engångsljus endast
på för detta ändamål avsedd plats. Vissna blommor
och ljusrester avlägsnas av personalen.
I vårt pastorat är det liv och rörelse. Vi firar gudstjänst varje
söndag. Under veckodagarna har vi bland annat
samtalsgrupper, barnverksamhet och körer av olika slag. Gå
gärna in på vår hemsida för att se vad som är aktuellt, eller ta
med dig vårt församlingsblad Kyrknytt hem.
Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/vessige-okome
Vessige församling