Dop - Svenska kyrkan

advertisement
DOPpastoral
Mål
Målet är att dopet skall stärka medvetenheten om
tillhörelsen till Guds rike och församlingen och att
dopfrekvensen skall öka i varje församling.
Kontakt med nyfödda
Hembesök hos nyfödda inom lämplig tid (1-3 mån). I
samband härmed överlämnas en gåva från församlingen. Inbjudan till dop sker från
pastorsexpeditionen efter ca 3 mån.
Lokalt brev med innehåll om församlingens verksamhet.
Förnyad inbjudan till icke döpta barn som är medlemmar sker varje år fram till två års ålder.
Dopets förberedelse.
Dopsamtal i hemmet. Vi förbereder dopgudstjänsten tillsammans med ev. fadder, präst och
ev. diakon om möjlighet finns till detta. I samband med kyrkans barntimmar kan dopet också
förberedas om dopbarnet har syskon som går på kyrkis.
Dopgudstjänsten.
Dopet sker i församlingens mitt, d v s i första hand i huvudgudstjänsten och i andra hand i
dopgudstjänst. Ingen skall avvisas om de vill döpa sitt barn i hemmet. Dopgåva från
församlingen ges varje döpt barn.
Dopets uppföljning.
När barnet firar sin 1-, 2- och 3-årsdag av dopet skickas det en hälsning från församlingen.
Församlingen bjuder in till en gudstjänst då familjer med barn, döpta under året innan,
inbjuds. Vi erbjuder verksamhet för barn upp till dess de är konfirmerade, denna verksamhet
kan bestå av t ex babyrytmik, öppet kyrkis, barnkörer, barntimmar, miniorer och inbjudan till
konfirmation.
Vuxnas väg till dopet.
Inbjudan till odöpta skall ske året före 18 årsdagen genom utskick från pastorsexpeditionen.
Informationen ska klargöra villkoren för icke döpta i kyrkan efter 18 års ålder. I
församlingsbladet erbjuds möjlighet till dop och konfirmation.
Utvärdering.
I samband med bokslut redovisas hur målen har uppnåtts.
Download