Sedan kom man till honom med barn, för att han

advertisement
"Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på
dem och be. Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade: ”Låt barnen vara,
och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana
som de.” (Matt 19:13-15)
Kära nyblivna föräldrar!
Er församling önskar allt gott för er och ert barn. Låt oss få berätta om dopet!
När man får barn är det många drömmar och förväntningar som väcks till liv.
Men också oro inför en oviss framtid och det stora föräldraansvaret. En ny
människa med hela livet framför sig ska växa upp och formas i ens hem. Låt oss,
som arbetar i er församling, få berätta om vad kyrkan kan göra för er och ert
barn.
Dopets tecken
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått
bli förälder till just denna lilla människa. I dopet får vi dela glädjen över det
nya liv som Gud har skapat och över det förtroende vi fått. När ett barn döps
ber vi att Gud ska vara nära barnet och skydda det.
Gud kommer oss nära i Jesus Kristus. Han som är Guds son kom som en människa
till oss och sa ”Jag är med er alla dagar”.
Flera inslag i dopgudstjänsten kan hjälpa oss att
bättre förstå innebörden av denna osynliga
närvaro.
Den långa dopklänningen visar att barnet inte bara
ska växa fysiskt, utan också växa i sitt inre, i tron
och kunskapen om Guds rike. Dräktens vita färg
står för renhet.
Vattnet för också tanken till renhet. ”Dopets bad”
talas det om i Bibeln. Vi föds till den här världen
omslutna av vatten, och genom dopets vatten blir vi
Guds barn.
Dopljuset påminner om Jesus som är starkare än
mörkret. Han vill leda oss på vägen genom livet,
liksom ett ljus kan visa vägen i mörkret. Men det
vill också uppmana den kristne att sprida ljus och
värme till andra.
Korstecknet över barnets panna, mun och hjärta
visar att Jesus kallar oss att vara hans lärjungar.
Ett löfte för framtiden
Den som är döpt har rätt att tro på sitt dop hela livet. Dopet består under alla
förhållanden, hur man än lyckas eller misslyckas i livet. Det visar Jesus på alla
sätt i sin undervisning. Dopet är löftet om Guds öppna famn, där förlåtelsen
alltid finns att få för dem som längtar och vänder tillbaka till Gud.
Det löftet fick vi när Jesus dog för vår skull. Dopet ger oss också hopp om att
få dela glädjen i Guds himmel en gång. Det hoppet fick vi när Jesus uppstod på
påskdagen.
Barnets namn
När ett barn döps säger prästen barnets namn högt så att hela församlingen
hör det. Men barnet får inte sitt namn vid dopet, utan när föräldrarna
bestämmer vad barnet ska heta. Inom 3 månader från födelsen ska barnets
namn anmälas till Skatteverket, vilket skickar uppgift om personnumret till
vårdnadshavarna tillsammans med en blankett som ska fyllas i och skickas
tillbaka. Det finns möjlighet att i efterhand lägga till namn, och även då tar man
kontakt med Skatteverket.
”Nu” eller ”vi
vill vänta lite”
Den som döps blir en
del av Guds familj
och kyrkan i världen
och därmed också
medlem i Svenska
kyrkan. Föräldrar
som vill avvakta med
dop kan anmäla att
barnet ändå ska
tillhöra Svenska
kyrkan. Vid 18 år får
barnet som vuxen
själv ta ställning till
dop och
medlemsskap.
Dop och tro hör ihop
Jesus talar inte bara om att döpa, utan också om att lära och undervisa.
Föräldrar, faddrar och församling ska hjälpas åt att visa barnet på Guds rikes
möjligheter. Att be aftonbön med barnet eller läsa bibelberättelser
tillsammans kan vara ett första steg på trons väg. De flesta församlingar har
barngrupper av olika slag på vardagarna, och Gudstjänst för stora och små (även
kallad familjegudstjänst) firas regelbundet. Ring gärna och fråga vad vi gör för
barnen i er församling.
Dop kostar inget
Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om
man väljer att döpa någon annanstans. Församlingen kan låna ut dopklänning och
lokal för dopkaffe där släkt och vänner kan samlas efteråt. Fråga oss i Kyrkans
Hus om det.
Kyrkans Hus
Box 120, 835 22 Krokom
Telefon 0640-171 00, mån-fre 9-12 (on 10-12)
E-post [email protected]
Download