PDF från undervisningen Församlingen d 13/3

hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
hälsar
FÖRSAMLINGEN
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
Romarbrevet 12:4–5 (SFB-98)
”44Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla
lemmarna inte har samma uppgift, 55så är vi, som är många,
en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar.”
1 Korinthierbrevet 12:13–14 (SFB-98)
13
13I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp,
vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har
14Kroppen
vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14
består ju inte av en enda lem utan av många.
Församlingens (ditt o. mitt / vårt gemensamma) viktiga
uppdrag! Att visa på Guds stora makt i denna världen!
1 Kor. 14:1-5 Vi (alla) är viktiga för att församlingen skall byggas upp!
Församlingen [ekklesia] är i första hand en lokal samling
av människor som kan se och relatera till varandra!
Rom.12:5 Vi är till för varandra, vi fungerar tillsammans, inte individuellt.
Ef.3:10
1. Vad innebär det att vi ’utgör’ en församling?
2. Vet du vilken Din ”roll” o. betydelse är i församl:n?
3. Hur är det med din tillit till medsyskonen ?
1 Kor.12:4-11 Gud vill genom sin Ande utrusta oss med nådegåvor
Gud vill utrusta oss med sina Nådegåvor för att
församlingen skall fungera och kunna tjäna Honom.
Såsom: Vishet, Kunskap, Tro, Botandets gåvor, Kraftgärningar,
Profetera, Skilja mellan andar, Tungomålstal o. Uttydning av…
1 Kor.14:1 Sträva efter kärleken,men sök också vinna de andliga gåvorna
Rom.12:6-8 Den som har Gåvan skall tjäna i sin uppgift.
I fotbollslaget behövs alla spelarna vara med både på träningen och i
matchen. Varje position behöver vara tränad och ”bemannad”!
1. Hur viktigt är det att jag tar emot och brukar min Gåva?
2. Hur gör jag mig brukbar med min Gåva, för församlingen?
3. ”Brukar vi” mer än en Nådegåva eller … ?
1 Kor. 12:28 Gud har insatt speciella tjänster i församlingen
Ef. 4:11-13 Tjänsternas mål: att bygga upp, och för att vi som Guds
församling skall nå full mognad…
Gud har ett antal olika tjänster som skall fungera för att
församlingen (vi) skall byggas upp och kunna fungera så
som Gud vill! Det finns bl.a. apostlar, herdar, lärare,
profeter, evangelister…
1 Kor.4:1-2 Vi skall se oss som Guds tjänare, inte som passiva medlemmar!
Ef.4:12-13 De som har tjänstegåvorna skall utrusta församlingen.
Vi måste vilja bli utrustade för vår tjänst!
1. Hur ser vi på de Andliga tjänsterna, hur tar vi emot …
2. Är våra samlingar ändamålsenliga för att detta skall fungera?