kyrkliga handlingar

advertisement
KYRKLIGA HANDLINGAR
Öregrund – Gräsö församlingar mars 2000
DOP
KONFIRMATION
VIGSEL
BEGRAVNING
a. Vad är det
b. Hur gör man
c. Att tänka på
Se också www.svenskakyrkan.se/tro och liv
DOP
BILD- dopfunt/dop + VATTENLJUD
a. Vad är det
Dopet markerar för oss att vi är barn hos Gud såväl som till våra föräldrar. Dopet är ett av
våra sakrament, det kallas så för att Jesus har instiftat det.
I dopbefallningen ( Matt 28:18-20 ) läser vi: ”Åt mig har getts all makt i himlen
och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns
och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag
har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Dopet sker bara en gång i livet. Barndop är vanligast i Svenska Kyrkan men det hindrar inte
att även ungdomar och äldre får döpas om de vill. Genom dopet blir man kyrkotillhörig.
I Öregrund-Gräsö församlingar har vi dop i samband med gudstjänst på söndagar. På så sätt
vill vi betona att det är en församlingsangelägenhet varje gång någon döps.
I samband med dopet får den döpte sitt dopbevis och ett dopljus. ”Jesus sa: Jag är världens
ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” ( Joh 8:12). Dopljuset
kan sedan tändas vid varje dopdag eller vid andra tillfällen.
b. Hur gör man
När ni börjat fundera på dophögtiden – barnets ålder spelar ingen större roll - är det bra att
kontakta församlingsexpeditionen och höra efter vilka datum och tider som finns i den kyrka
ni vill vara. Vi knyter dopet till söndagens gudstjänst och det är inte alltid gudstjänst i båda
kyrkorna ( Öregrund och Gräsö ).
När dopet är anmält kontaktar dopprästen familjen för ett hembesök en tid innan dopet. I
samband med hembesöket går man igenom dopordning och psalmer och om någon vill
medverka. Ibland kan syskon hälla vatten i dopfunten eller en släkting läsa barnevangeliet.
Dopet är kostnadsfritt.
c. Att tänka på
Dopklänning - finns tyvärr inte att låna hos oss men många familjer har egna som funnits
med i flera generationer.
Fadder eller gudmor/gudfar – en eller flera vuxna själva döpta som vill ställa upp för barnet
och vara ett stöd vidare i livet, utöver föräldrar. Fadderskapet har ingen juridisk funktion.
Psalmer- i psalmboken finns ett antal psalmer som hör till dopet; nr 68-69 och 378-386, nr
248 ”Tryggare kan ingen vara” och 193 ”Gud som haver barnen kär” är andra kända psalmer.
Blanketter – om man kommer från en annan församling skall dopblanketter medtagas
därifrån.
KONFIRMATION
BILD - bibel
a. Vad är det
Konfirmation betyder ”bekräftelse” och det är vårt dop vi bekräftar. Konfirmation och läsning
sker i en ålder då vi själva kan ta ställning. Läsningstiden avslutas med en
konfirmationsgudstjänst. Man ”går och läser” under en tid med sina kamrater på hemorten
eller på ett sommarläger, ibland på annan ort.
I missionsbefallningen ( Matt 28:18-20 ) läser vi:
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut
och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och
den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Under läsningen vill vi skapa en god anda för samtal, kunskap och gemenskap. Livsfrågor och
trosfrågor diskuteras. Vi går också i gudstjänst tillsammans. Målsättningen är att ungdomarna
själva ska kunna ta ställning till trosfrågor och kyrkotillhörighet.
b. Hur gör man
Det år man fyller fjorton kommer någon från församlingen och informerar om läsningen i
skolan. Alla som är födda berörda årgång och tillhör församlingen får ett brev med inbjudan
till inskrivning i samband med en gudstjänst på hösten.
Vill man gå och läsa men inte är döpt går det bra – men man döps innan eller i samband med
konfirmationen i överenskommelse med ledarna.
Konfa-gruppen ses ett visst antal gånger och det blir också läger. I Öregrund –Gräsö har vi år
2000 - 2001 ett alternativ. Det är sommarläsning två veckor efter skolavslutningen men med
början i september. Däremellan träffas vi en del söndagar.
c. Att tänka på
Konfa-läsningen är frivillig men har man bestämt sig för att vara med ska man delta vid
läsningstillfällena. Det tar tid från allt annat man vill göra…
Man kan välja att gå här, även om man tillhör en annan församling, till exempel om man har
kompisar man vill vara tillsammans med på läsningen.
VIGSEL
BILD – Öregrunds brudparsmatta
a. Vad är det
Vigselgudstjänsten är dels juridiskt giltig, dels en välsignelseakt över det ingångna
äktenskapet. Den är en högtid som bekräftar två människors vilja att dela lust och nöd med
varandra.
”Jesus sa: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna.
Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett. Vad Gud har fogat samman får mänskan alltså inte
skilja åt.” ( Matt 19:4-6 ).
Dessa ord läses i vigselgudstjänsten och Jesus citerar gamla testamentet om hur nya familjer
bildas och hur det gamla måste släppas.
b. Hur gör man
När man bestämt sig, fått ja på frieriet, kontaktas församlingsexpeditionen för bokning av tid
och plats. För hindersprövning ( två exemplar) får man vända sig till lokala
skattemyndigheten på sin hemort. Vigselprästen tar kontakt med brudparet för genomgång av
ordning, psalmval och för att få ses en gång innan, eventuellt kan man öva i kyrkan på plats.
För specifika musikönskemål är det bra att tala med den som ska spela, särskilt om man vill
ha ackompanjemang till något solostycke.
För församlingsbo är vigsel gratis. Icke-församlingsbo får däremot erlägga en avgift samt se
till att man har vigselblankett ( två exemplar) med från sin hemförsamling.
c. Att tänka på
Brudkrona – finns att låna i våra församlingar
Psalmval - i psalmboken finns ett antal psalmer som hör till vigsel nr 82-85 samt 410-411,
annan årstidsanknuten psalm kan också användas.
Blanketter - om man kommer från en annan församling skall vigselblanketter medtagas
därifrån.
Präst – om annan än församlingens präster skall kontakta kyrkoherden innan vigseln
BEGRAVNING
a. Vad är det
I alla tider har människor tagit hand om de döda och det vill vi göra också idag. Begravningen
är en gudstjänst där de anhöriga får dela sin sorg, uttrycka sitt tack och ta farväl och där vi får
överlämna en människa i Guds händer.
”Av jord är du tagen och jord skall du åter bli” ur 1 Mos 3:19
Fastän vi vet att döden kommer är det svårt att fatta och bära dess verkan av saknad, sorg och
ensamhet. Begravningen kan vara en stund som tar dessa svårigheter på allvar, i ljuset av den
kristna tron.
Tacksägelse har församlingen för den avlidne i samband med en gudstjänst nära dödsdagen.
De anhöriga får en inbjudan att vara med.
b. Hur gör man
Oftast är det genom begravningsbyrån som församlingens expedition får del av dödsfallet. Tid
för begravning görs i samråd med begravningsbyrå. En präst kontaktar sedan sorgehuset för
ett besök ( eller i fall där det inte går på annat sätt via telefon ). Det finns då möjlighet att tala
om begravningen, titta på psalmer och få reda på hur det går till. Prästen får också ta del av
berättelser omkring dödsfallet och den döde.
c. Att tänka på
Vid ett dödsfall finns det mycket att tänka på och ta itu med just när det mesta känns förvirrat.
Har man talat om begravning med den bortgångne kan det vara bra att tala med prästen om
det. Det finns möjlighet att välja både musik och psalmer. Prästen kan ge förslag på psalmer.
Önskas särskild musik eller sång brukar det gå att ordna.
Vill man ha en minnesstund finns Kyrkans hus / Gräsö församlingshem nära till.
Download