O KOME KYRKA
Den nuvarande kyrkan invigdes den 20 november 1891. Platsen
där kyrkan står har haft en kyrka ända sedan 1100-talet. I slutet
av 1800-talet blev den äldre kyrkan för liten i förhållande till
bygdens invånarantal. Därför byggdes den nya kyrkan med
cirka 500 bänkplatser. Kyrkan är byggd i gotisk och romansk
stil. Arkitekt till detta var Adrian C. Petersson från Göteborg.
1960-1961 restaurerades kyrkan och fick en unik interiör av
arkitekt Johannes Olivegren. Det sattes bland annat in ett
bröstvärn med 14 målade bilder. Bänkarna inordnades i fyra
kvarter där några av bänkarna också fick tjäna som ljusbärare.
Det är ett avstånd på två meter mellan väggarna och bänkarna
vilket skall representera väggarnas placering i den gamla
medeltida kyrkan. Hösten 2013 nyinvigdes kyrkan och hade då
genomgått stora förändringar. Församlingen hade beslutat att
sälja församlingshemmet i Okome. Det innebär att all
verksamhet idag sker innanför kyrkans väggar. Längst bak via
före detta vapenhuset välkomnas besökaren till en mindre
församlingssal samt kontor.
Altaruppsatsen är ifrån 1636 och
köptes tillbaka till församlingen 1960
och fogades då ihop med altarbordet.
Under målningen, som förställer
nattvarden, står det följande text;
Detta er mitt Legeme: Dette er mit blod:
Det giØrer i minn hukomelse. Huer
menniske prØve sig self. 1 Kor.11.
Sendt dit Lius oc din Sandhed, at de
ledsage oc fore mig til dit hellige bierg oc
til din bolig, at ieg kand indgaa til Guds
altere. Psal. 43.
Predikstolen är från 1649 och ändrades i form under
renoveringen 1960. Den blev bredare samt att bildspeglarna
syns tydligare. På baldakinen (taket) kan man läsa följande text;
Raab hoit, spar icke, oploft din Rost som en Basune oc kund gior mit
folck deris ofuer traedelse, oc Iacobs huus deris sy(n)der: Esa 58.
Under de små bildtavlorna kan man från vänster till höger se
följande texter;
Min siael er bedrofuit intil doden. Vaager, oc
beder, at i icke falde i fristelse, Matth 26.
Min ven som ieg forlod mig paa, som od mit
brod, traade mig under foder. Psal 41.
Ieg holdt min ryg til dem som mig sloe oc
mine kindben til dem som mig ryckte. Esa.
50.
Lige som Mose ophoide en hugorm i Ørcken,
saa skal meniskens son ophØies. Joh. 3.
Orgeln är helmekanisk och
kommer ifrån Tostareds
orgelfabrik, år 1980. Den
omfattar
20
stämmor
fördelade på två manualer
och pedalverk. Orgelns
fasad samt ett antal
stämmor är dock från en
tidigare orgel, tillverkad
av Salomon Molander,
1891.
Dopfunten är av sandsten och dateras till
1200-talet. Den gjordes antingen på Gotland
eller i Västsverige.
På
den
vänstra
långsidans vägg sitter det en solvisare
från 1683. Den upptäcktes under
kyrkgolvet 1816 vid en renovering.
Det finns två kyrkklockor i tornet. Den stora
klockan har omgjutits flera gånger, den
senaste var år 1799. Den mindre klockan
omgöts år 1913
och väger 310
kg.
Som medlem i Svenska kyrkan:

kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan

kan du ta del av samt bidra till verksamhet för barn och
unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst

är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige
och utomlands

bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och att
kulturhistoriska värden förs vidare till kommande
generationer.
Dop
Man blir medlem i kyrkan genom
dopet. Är du redan döpt i ett annat
kristet samfund kan du bli medlem i
Svenska kyrkan efter ett samtal med
ansvarig präst i församlingen.
Tidigare blev man i Sverige
automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är
det alltså inte längre. Är du osäker på om du är medlem eller
har andra frågor om medlemskapet kontaktar du kyrkoherden
där du bor.
I dopet möter Gud vår glädje, oro och undran. Gud möter oss i
dopet med det eviga livets gåva. Jesus led, dog och uppstod för
vår skull. Dopet är en gåva från Gud och är helt gratis. Det finns
dopklänningar att låna av pastoratet. Vi firar oftast dop i
söndagens gudstjänst. Kontakta någon i personalen för att boka
tid.
Vi har lokaler att hyra ut för dopkaffe. Det är gratis för
församlingsmedlemmar.
Vigsel
Alla våra kyrkor är tillgängliga för vigslar. Kyrkorna har olika
karaktärer och kan ta emot olika antal gäster. De mest populära
är Svartrå och Askome kyrkor.
Begravning
När en närstående avlider är det mycket som skall planeras
samtidigt som sorgen är stor. Det finns saker som anhöriga har
rätt
att
göra,
mycket
av
det
kan
även
en
begravningsentreprenör göra om så önskas.
Anhöriga har rätt att:



Välja klädsel/svepning och själv klä den avlidne.
Använda eget bårtäcke, dekorera kistan samt placera
blommor. I pastoratet finns bårtäcke att låna.
Transportera och bära kistan.
Efter tillstånd av församlingen har anhöriga även rätt att:






Välja/tillverka egen kista eller urna.
Placera föremål i kistan eller urnan.
Välja musik och sånger samt spela och sjunga själv.
Vara med och sänka kistan/urnan.
Strö askan i naturen eller havet efter tillstånd från
länsstyrelsen.
Välja eller tillverka gravvård i sten, järn eller trä.
Alla i Sverige har rätt till en gravplats på en kyrkogård. I vårt
pastorat finns det en kyrkogård vid varje kyrka. Det finns olika
typer av gravplatser. På alla våra kyrkogårdar finns det
möjlighet till kist- eller urn-nedsättning. I Alfshög finns det
även en askgravlund. Det finns olika sätt att sköta en grav.
Antingen kan du göra det själv, eller så skriver du ett avtal med
oss i pastoratet och då sköter vi den åt dig. Om du är
intresserad av avtal, kontakta expeditionen.
Vi har lokaler att hyra ut för minnesstund efteråt.
Askgravlund
Innebär en liten skötselfri grav för aska utan urna. En askgrav
kan inte förses med någon annan gravvård än den lilla
namnplatta som hör till graven. Blommor och ljus placeras på
särskild plats som är gemensam för alla askgravar. Askgraven
har tillkommit som ett mellanting mellan urngrav och
minneslund.
I askgravlunden begravs askan efter avlidna, utan att dess läge
markeras. Enskilda gravvårdar eller planteringar är ej tillåtna.
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av
pastoratets personal under värdiga former och utan närvaro av
anhöriga.
Vår personal vårdar askgravlunden och svarar för all
plantering inom denna. Besökare får bidra till
smyckning med snittblommor och engångsljus
endast på för detta ändamål avsedd plats. Vissna
blommor och ljusrester avlägsnas av personalen.
I vårt pastorat är det liv och rörelse. Vi firar gudstjänst varje
söndag. Under veckodagarna har vi bland annat
samtalsgrupper, barnverksamhet och körer av olika slag. Gå
gärna in på vår hemsida för att se vad som är aktuellt, eller ta
med dig vårt församlingsblad Kyrknytt hem.
Välkommen!
www.svenskakyrkan.se/vessige-okome
Okome församling