Hur stor betydelse har kretslopp av näringsämnen från avlopp?

Hur stor betydelse har kretslopp
av näringsämnen från avlopp?
Kretslopp av RENT toalettavlopp är
MYCKET VIKTIGT
men
slam (även Revaqcertifierat) från toalettavlopp blandat
med BDT-vatten från hushåll, dagvatten och avlopp
från verksamheter som biltvättar, sjukhus, industrier,
soptippar mm är värdelöst och riskabelt
Slamspridning är inte kretslopp utan
KRETSLOPPSFÖRGIFTNING
Lena Jarlöv
Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se
Fosfor tar inte slut!
• Oljan tar slut när den bränns upp men fosfor är ett
grundämne som inte tar slut utan flyttas till fel plats
av dagens lantbruk och av vattenklosetten, två
gigantiska systemfel.
• Systemfel 1. Lantbrukets uppdelning i separata
djurgårdar och spannmålsgårdar ger övergödning och
läckage på djurgårdar och underskott, som fylls med
konstgödsel (eller slam), på spannmålsgårdar.
• Systemfel 2. WC anslutet till reningsverk omvandlar
växtnäring till miljöfarligt avfall, dvs avloppsslam och
vattenföroreningar.
Lena Jarlöv
Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se
Vilka lösningar är rimliga på kort sikt?
Arbeta för minskning av kemikalieanvändningen!
Bränn avloppsslammet från de kommunala reningsverken och starta
skyndsamt tillämpningen av teknik som finns att återvinna fosfor ur
askan! Samma med slakteriavfall. (www.easymining.se)
Uppmuntra småskaliga lokala lösningar men blanda inte kiss och
bajs med BDT-vatten.
Beakta mediciner och p-piller – påskynda forskning, ställ krav på
läkemedelsföretagen. Utveckla alternativ till p-piller!
Tillämpa utfällning av fosfor ur urin och stallgödsel – teknik finns!
(www.splitvision.se)
Lena Jarlöv
Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se
Vilka lösningar är rimliga på längre sikt?
• Integrerad djurhållning och växtodling i jordbruket.
• VA-systemet ombyggt. Toalettavlopp blandas inte med andra
avlopp. Teknik tillämpas för att destruera medicinrester och
hormoner. (Enklare när avloppsvolymen är mindre). Ev utfällning av
näringsämnen ur toalettavfall och stallgödsel.
• Läkemedelsföretagen har producentansvar, även för djurmediciner.
Finansierar teknik för att destruera medicinrester och hormoner
• De kommunala reningsverken fångar upp ännu mer av
föroreningarna. Slammet från reningsverken bränns.
Lena Jarlöv
Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se
Risker
•
Slam från kommunala reningsverk förstör matjorden (metallupplagring
mm)
•
Stora risker för hälsa och ekosystem om slamspridningen fortsätter!
Många risker är kända, andra kan vi bara ana.
•
Negativa hälsoeffekter av kadmium. Kvinnor och små barn är värst
utsatta.
•
Hormonstörande ämnen orsakar cancer, fosterskador mm
•
Guld, silver, PFOS, bisfenol-A, nanopartiklar……Ännu ej identifierade
ämnen.
•
REVAQCERTIFIERINGEN är en STOR RISK för den legitimerar
slamspridning. Ett missbruk av miljömärkningsinstrumentet!
Lena Jarlöv
Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se
Kemikaliecocktailen i vårt blod
• De olika bidragen i cocktailen ligger ofta långt under
gränsvärden och detektionsgränser!
• Accepterade gränsvärden är överspelade och farliga.
• Naturskyddsföreningen måste gå före och ingripa när
miljögifter sprids helt i onödan, t ex med avloppsslam!
• Se filmen Underkastelsen!
Lena Jarlöv
Naturskyddsföreningen och www.renakerrenmat.se