BESTÄLLNING - Konsultuppdrag
Datum
Beteckning
2003-11-06
Faktureringsadress (om annan än sidfoten)
Uppdragstagare
Statens fastighetsverk
Distrikt
Box 820
833 26 STRÖMSUND
Skribent
NN
Adress
Postnummer
Vårt ombud
Vår handläggare
Ert ombud
Er handläggare
Handläggare på SFV
Objektnummer/Projektnummer (åberopas vid korrespondens och fakturering)
NN
Uppdragstagarens organisationsnummer
Benämning (åberopas vid korrespondens och fakturering)
Beställningsnummer
För uppdraget gäller denna beställning,
Avtalshandlingar
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag
inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
(ABK 96), och övriga avtalshandlingar. I denna
beställning angivna paragrafer hänvisar till
ABK 96.
Ersättning exkl. mervärdesskatt
Rörligt arvode enligt § 9.2a
Fast arvode enligt § 9.2b
Budget
Ersättningsbelopp
Timarvode vid rörligt arvode eller vid jämkning av fast arvodesersättning då uppdragets omfattning förändrats
Särskild ersättning enl. § 9.4a-g
Ingår i timarvode
Ersätts separat
Proc. pålägg utgår med
%
I uppdrag som utförs mot avtalad budget eller till fast arvode ingår allt arbete enligt förfrågningsunderlagets förutsättningar, såvida annat ej anges i denna beställning. Budget eller fast arvode
skall justeras endast vid programändringar vid beställda tilläggsarbeten. Med tillägg till ABK 96 §§ 4.5 och 9.3 gäller att endast skriftligen anmälda och av beställaren skriftligen beställda arbeten
medför rätt till ersättning. Vid oenighet om visst arbete ingår i uppdraget eller ej, är konsulten skyldig att utföra arbetet efter skriftlig anmaning, varefter ersättningsfrågan får lösas i den ordning
som gäller för tvist.
Fakturans innehåll
Vid budget uppgift om
Verifikation på nedlagda
timmar/person och dag
Referens till objekt-/projektnummer
Hittills upparbetat/
total budget
Uppdragets omfattning
Författaruppdrag/copywriting som beskriver Objektets namn. Slutlig text levereras i Word och rft-format.
Antal nedslag xxx st. Levereras till beställaren senast 2004 xx xx..
Nyttjanderätt:
SFV har obegränsad nyttjanderätt av texterna i sin egen verksamhet. Det innebär att SFV har rätt att
använda texterna till egenproducerade trycksaker, webbsidor, utställningar eller annonser. Utomstående
användare/intressenter har författaren som motpart.
Till SFV levereras manus vid överenskommen tid och i överenskommen omfattning med högst 10%
differens i antal nedslag.
Tider
Texterna enl ovan levereras SFV senast xxxxxxx
Skadeståndsskyldigheten begränsas till kr (§6.3)
Vite vid försening kr/vecka (§5.6)
Försäkring lägst kr (§12)
Underskrift beställare
Beställningen godkänns på angivna villkor
Statens fastighetsverk
Ort
Datum
Namnteckning
Två ex. sänds till uppdragstagaren. Ett ex. undertecknas och återsänds till beställarens handläggare inom en vecka efter undertecknandet.
POSTADRESS
Box 2263
103 16 STOCKHOLM
GATUADRESS
Packhusgränd 7
STOCKHOLM
TELEFON(VX)
08-696 70 00
TELEFAX
08-696 70 01
[email protected]
www.sfv.se