Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut

advertisement
Utdrag
Protokoll
§ 18
2017-03-20
N2016/03280/BSÄ (delvis)
Näringsdepartementet
Nominering av styrelse samt andra förslag till beslut vid
bolagsstämma i V.S. VisitSweden AB
V.S. VisitSweden AB avser att kalla aktieägarna till årsstämma som äger rum
den 26 april 2017.
Med stöd av regeringens bemyndigande den 23 februari 2017 beslutar
statsrådet Mikael Damberg att följande förslag ska meddelas
V.S. VisitSweden AB.
Antal styrelseledamöter
Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter föreslås vara åtta.
Val av styrelse samt styrelseordförande
Följande personer föreslås till styrelseledamöter
Karin Johansson, ordförande, nyval
Lotta Boman, ledamot, omval
Kristina Ekengren, ledamot, omval
Richard Törnblom, ledamot, nyval
Motiveringen till förslaget om val av styrelse är följande
Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har
kompetens som är relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och
omvärlden förändras. Bland annat mot bakgrund av detta föreslås vissa
förändringar av styrelsens profil. Till styrelsen nomineras ledamöter som har
erfarenhet av företags- och verksamhetsledning, digitalisering och
internationell kommunikation.
Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se
Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: [email protected]
Den föreslagna styrelsen har som helhet hög kompetens inom bolagets
affärsverksamhet, affärsutveckling, besöksnäringen, finansiella frågor,
hållbart företagande, marknadsföring och kommunikation, företagsledning
och digitalisering.
Styrelsen bedöms därmed ha en med hänsyn till bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning
präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens,
erfarenhet och bakgrund. Vid tidpunkten för nomineringsbeslutet har den
andra aktieägaren ännu inte nominerat sina ledamöter. Könsfördelningen i
styrelsen motiveras vid årsstämman.
Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:
Styrelsens ordförande:
130 000 kronor
Styrelseledamot:
60 000 kronor
Suppleant:
24 000 kronor
Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller
till arbetstagarrepresentanter.
Inga utskott finns inrättade.
Antal revisorer
Ett registrerat revisionsbolag föreslås väljas som revisor.
Val av revisor
Till revisor föreslås det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB för en period om ett år intill utgången av
årsstämman 2018.
Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig.
Arvode till revisorn
Arvode för revisorns arbete föreslås utgå enligt godkänd räkning.
2 (3)
Ordförande vid stämma
Elisabeth Haglund föreslås till ordförande vid stämman.
Utdrag till
Klicka
V.S.
VisitSweden
här för att AB
ange text
3 (3)
Download