Kommunikation – 100 poäng –vt 2014

Kommunikation – 100 poäng –vt 2014
Gemensamma moment (SA+VUX)
Konflikthantering – genomgång, läxförhör, reflektionsuppgift om mobbing, gruppövningar
Sociala och kulturella kommunikationer – kön, ålder, kulturer, samhällsgrupper, Internet –
läxförhör, gruppövningar, skrivuppgifter, reklamuppgift
Framväxt av mediekulturer – mindre arbete kring vald del med muntlig redovisning m h a
presentationsteknik (jobba i par?), diskussionsuppgifter
Gruppen – genomgång, läxförhör, fördjupningsarbete kring vald del med muntlig redovisning
m h a presentationsteknik, gruppövningar
Därtill kommer för VUX som läser på en termin
Samtalet – texthäfte, intervju som redovisas muntligt m h a presentationsteknik
Kommunikation i olika former – kommunikationsprocessen, lärande med olika sinnen, olika
slags kommunikation – genomgång och diskussion?
Bilden av mig själv och andra – genomgång, gruppövningar, reflektionsuppgift.