Gud ger dig hopp och en framtid
Kristet Liv
Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö -
Press M
www.agapemission.net
Nr 1/2007
Gud har
skapat allt
vackert!
Sidan 2
Mats Eriksson::
Nu vet jag varför jag lever
här på jorden! Gud har givit
mig ett nytt liv med mål
och mening! Sidan 8
2
Kristet Liv
Nr 1/2007
Gud har skapat allt vackert, men
Vad är en människa?
”När jag ser din himmel, dina
fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad
är då en människa eftersom du
tänker på henne, en människoson
eftersom du tar dig an honom?”
(Ps. 8:4-5).
Jag har goda nyheter till dig. Du
är en oerhört värdefull och viktig
person. Din skapare är Gud som
älskar dig. Han vill välsigna dig.
Människans verkliga värde ligger inte i vad hon gör utan i vem
hon är. Du är en oerhört värdefull
och viktig person, eftersom du är
skapad till Guds avbild, till kvinna
och man. Du finner din verkliga
identitet när du lever nära Gud.
Ditt värde avgörs inte av om du
har arbete eller inte, om du är fattig
eller rik, sjuk eller frisk. Ditt värde
finns hos Gud som älskar dig, du
kommer från Honom. Du är skapad till att leva med Honom.
Det är självklart att vi, åtminstone emellanåt funderar på hur olika
livet ter sig för oss, precis som i
sången ”Lyckan kommer, lyckan
går, du förbliver, Fader vår.”
I Irak mördas ca 100 människor
varje dag. Det här skapar frågor
om livets mening.
Vi kan felberäkna männikors
värde, men Gud ser varenda människas värde precis som David
speglar detta:”En liten tid lät
du honom vara ringare än Gud,
med ära och härlighet krönte du
Paul Kemi
Redaktör för tidningen Kristet Liv
honom. Du satte honom till herre
över dina händers verk, allt har
du lagt under hans fötter” (Ps.
8:6-7). Gud vill att du finner din
verkliga identitet, Kristus som förändrar ditt liv. ”Alltså om någon
är i Kristus är han en ny skapelse.
Det gamla är förbi, se det nya har
kommit” (2 Kor. 5:17). Du är en
ny skapelse, om du är i Kristus och
detta kan ingen motgång i ditt liv
ändra på.
Äkta kristenhet
Tron som du möter i den här
tidningen står för en äkta väckelsekristendom. Kristna tillhörande
olika kyrkor berättar om att Jesus
Kristus dog på korset för hela världens synder och att Han uppstod
från det döda och lever idag. Du
kanske säger: ”Jag har det bra. Jag
behöver inte Jesus”. Det är just
för dig jag vill berätta sanningen.
Det finns en Gud och en djävul,
himmel och helvete, synd och
försoning.
Bibeln säger att alla har syndat
och förtjänar en evig förtappelse,
men det finns en försoning. Gud
sände Jesus som dog på korset för
din och hela världens skuld. Han
beredde frälsningen, som måste
tas emot personligen.
Sanningen
gör dig fri
Jesus säger ”Jag är vägen, sanningen och livet”. Utan Jesus finns
ingen sanning. Även du kan finna
sanningen, Jesus. Denna sanning
har möjliggjorts för oss genom
korsets budskap. ”Ty detta budskap om korset är en dårskap för
dem som blir förtappade men för
oss som blir frälsta är det en Guds
kraft”(1 Kor. 1:18) Även du kan
finna sanningen och din verkliga
identitet, när du tar emot Jesus
som dina synders förlåtare.
Gud älskar dig
Gud är kärleken och vill alltid
ditt bästa. Gud vill inte att du
lever utan Honom, Skaparen att
du kommer i fördärvet, utan Han
har berett frälsningen för dig. ”Ty
så älskade Gud världen att han
utgav sin enfödde son för att den
som tror på honom inte skall gå
förlorad utan ha evigt liv”(Joh.
3:16). Jag vill kalla dig till frälsningen och det verkliga livet. Jag
vill uppmuntra dig att söka Gud.
Jesus säger: ”Om någon vill göra
hans vilja, skall han förstå om min
lära är från Gud eller om jag talar
av mig själv” (Joh. 7:17).
Kära läsare, jag och miljoner
kristna från olika kyrkor och
församlingar har upplevt Jesu budskap vara sant och har tagit emot
Jesus som vår personlige frälsare.
(Vi kan vara lutheraner, pingstvänner, frikyrkliga m.m). Tron på Gud
förenar oss. Vi har funnit Jesus.
Även du kan få uppleva detta.
Bestäm dig för att söka, testa och
bestäm dig för att vända dig till
Gud. Gud välsigne dig!
Pauli Kemi
En Guds tjänares kallelse och karaktär
”Tårprofeten” Kan det vara av
något intresse?
Han är ju en av de stora profetgestalterna både i sin tid och för
den bibliska historien, som sammanfogar det gudomliga med det
mänskliga.
Så modig och trygg, men ändå
en känsla av otillräcklighet Han
är en kontrast till det starka och
stabila som vi ofta förknippar med
andligt ledarskap och bärare av
gudomliga uppdrag.
Det är just detta spröda och
känsliga som gör profeten så intressant för mig, då Gud så påtagligt kom in i hans liv och kallade
honom till en omöjlig uppgift. Att
stå där i strålkastarljuset och höra
orden: ”Jag har utvalt dig”.
Att inte söka positioner och
makt, utan hellre stunder av ensamhet, kontemplation. I det rummet av ljus blir vi stilla, där öppnas
dörren till helig beröring.
Man behöver inte försvara sig
själv och sin position, man är inför
Gud för karaktärens skull, fostras
till andligt disciplinerade budbä-
Jeremia, men ingen lyssnade.
(Jer. 6:16)
Säg inte: ”Jag är för ung”…eller
för gammal”. Vi får ha en dialog
inför Gud som slutar med ett
gudomligt vidrörande innan han
sänder oss ut mitt i verkligheten i
vardagen bland folket, i ett samhälle som är så utarmat och trasigt
på så många områden. Vi skulle ju
vara föredömen för Guds rike och
värna om den andliga enheten.
Evangelisten
Roger Larsson
skriver om
Guds tjänarens
kallelse och
karaktär
enligt profeten
Jeremias första
kapitel.
rare för sanning och nåd.
Kallelsen innebär inte bara
en lätt väg, det är en kamp mot
resignation, apati och att fly bort
från uppdraget.
Jeremia gick säkert omkring och
tänkte på den kallelse Gud hade
gett honom, så mänskligt. Jag
känner igen mig, man frågar: ”När
Vem är rösten
från Gud?
skall Gud göra någonting?”
Med tiden har jag förstått, att
när Gud kallar någon så bistår han
också med sin närvaro och kraft.
Guds ord utmanar kyrkans
folk till efterföljelse. Vi har väl
inte bekvämt anpassat oss till en
sekulariserad kristendom? ”Kom
tillbaka till rätt väg igen” ropade
Jag ser något stort och värdefullt
hos barnen och den unga generationen.
Gud har en plan, de växer upp
och blir ”rösten”. Därför har skolan och den kristna församlingen
ett stort ansvar inför mötet med
de unga.
Det var Jeremias profetord som
formade den unge Daniels böneliv.
Hans bönerop blev till befrielse för
Israel efter sjuttioårig fångenskap
i Babel (Dan. 9:12 ).
Profeten var lyhörd när Gud
talade: ”Vad ser du Jeremia”? Jag
ser ett mandelträd. Och Herren
sa till mig. ”Du ser rätt. Jag skall
vaka över mitt ord och låta det gå
i fullbordan” (Jer. 1:11-12)
Mandelträdets livskraft exploderar tidigt på våren och det blommar på bar kvist. Andra buskar
ligger bundna av köld. Så vacker
och talande bild, mandelträdet
får illustrera Guds ord som är
genomlyst av livskraft. ”Se, jag
lägger mina ord i din mun.” Vi
är kallade att förvalta de ord Gud
har gett oss.
Låt det inte bli obegriplig teologi, inte bara sköna ord och
fraser, utan ett vittnesbörd som
är så klart och tydligt så att nutidsmänniskan lyssnar och får ett
trovärdigt intryck.
Gud talar: ”Varning och Tröst”
Gå utan kompromiss med ett friskt
och glatt Evangelium.
Roger Larsson
Kristet Liv
Vad är Agape Församling?
Tidningen utkommer preliminärt 4-6 gånger per år. Kristet Liv
har en frivillig prenumerationsavgift
på 100
kr som betalas till
Agapes
konto:
Pg
440
42
05-9.
Agape Församlings vision:
• att lova och upphöja Jesus som Herre och Konung.
Kristet Liv är en oberoende allkristen evangelisationstidning
som ges ut av Agape Församling i Sundbyberg. Tidningen vill
också inspirera de kristna till Andens enhet, väckelse och den
skall välsigna Israel och sprida saklig information om Israel.
Kristet Liv
Box 135
125 23 Älvsjö, Sverige
Tel. 08-779 35 10
Tel. 08-28 48 74
E-mail: [email protected]
Konto: Kristet Liv,
Agape Församling
Pg 440 42 05-9
Tidnings Tryckeriet, Mariehamn Åland 2007
Redaktion:
Paul Kemi, redaktionschef
och ansvarig utgivare
Leila Taina, redaktör
Predumeration:
Tel. 08-28 48 74
Första sidans omslagsfoto:
Markus Kemi
Agape Församling är en fri, självständig lokalförsamling i Sundbyberg. Församlingen känner
sig hemma inom den ”karismatiska pingstfamiljen”.
Vi strävar efter att underordna oss den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds felfria Ord och
den enda grunden för allt vårt arbete i församlingen. Vi vill bygga en lokal församling till en
kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemenskap och evangelisation.
• att bygga upp den lokala församlingen till kärlekens oas.
• att evangelisera Sverige och hela världen enligt Jesu missionsbefallning.
• att hjälpa de svaga och fattiga, särskilt barn.
• att välsigna Israel och stödja messianska judar.
• att vara en profetisk församling.
• att bygga upp Andens enhet i Kristi kropp över församlingsgränserna.
Agape Församling har möten på söndagar kl 16.00 och tisdagar kl 19.00
Möteslokal: Agape, Tulegatan 47, T-Duvbo, Sundbyberg, tel. 08-28 48 74
Kristet Liv
Nr 1/2007
3
Vilken är din
världsåskådning?
Världsåskådning är något som
avgör hur vi ser på livet, döden,
rätt och fel, på oss själva, på andra
människor, omgivningen osv.
Det ger oss svaret på frågan
”varför finns vi”. Människors sökande syns i de olika svaren, tron
och religionerna. Jag delar upp
världsåskådningen i två grova
delar: slumpens världsåskadning
och skapelsens världsåskådning.
Började allt av en slump? Slumpens världsåskådning är kortfattat
så här:” I början skapade slumpen
himmel och jord”. I detta ingår
flera olika teorier som tex Big
Bang, enligt vilket allt utvecklades
i evolutionen till att bli mer och
mer avancerade varelser för att till
slut bli människor. I denna åskådning kunde det nuvarande tillståndet vara nästa faktorers summa:
slump-materia-tid-naturlagar=
tillvarons nuvarande tillstånd.
Man antager alltså att för miljarder år sedan har det av en slump
startat en utveckling, som har lett
oss dit vi är idag. Detta tankesätt
ligger som grund för västvärldens
ateism. Filosoferna anser att hela
världsalltet är irrationellt och livet
utan mening. (Så resonerade tex
filosofen Nietsche och slutade sina
dagar i en hopplöshet och begick
självmord). Från detta resulteras
ofta människans värdelöshet. (tex
Hitler, Stalin)
Skapelseteorin
Skapelsens världsåskådning
säger: “ I början skapade Gud himmel och jord... och Gud sade...”
Guds ord innehåller kraften och
informationen som behövs i skapelseprocessen. Intelligente, allsmäktige Gud har alltid funnits.
Honom har ingen någonsin skapat,
Han har skapat allt och givit allting
liv genom kraften i sitt ord. Han
har satt naturlagarna som gränser
för sin skapelse, men är inte själv
bunden till dem. Därför är det
möjligt med underverk. I naturen
härskar ordning och planmässighet.
Det påminner till grunden om en
förprogrammerad dator. Redan en
försvinnande liten DNA-molekyl
innehåller en ofattbart stor mängd
Prästen
Tapio Syrjätie
blev frälst som
ung pojke under
konfirmationsläger och därefter har han
predikat frälsningens budskap
som gäller alla
människor.
Tapio är präst,
kaplan i Svenska
kyrkan i Skövde.
av datorns programmeringsspråks
liknande kemiska kodspråk, som
med en matematisk noggrannhet
bestämmer tex hur vi kommer
att bli. Varifrån kommer den
informationen? Skapelseteorins
sammanfattning kunde se ut så
här: skapelsen (informationen och
energin)- materian- naturlagarnatiden= nuvarande tillståndet
Skapelsen förutsätter Skaparens
existens, någon som bestämmer
ordningen, står för planeringen.
Världen är full av religioner,
eftersom en större del av mänskligheten tror att bakom allt måste
det finnas något som är klokare
och större än människan. Kristna
kallar Honom för alltings Skapare,
den treenige Guden.
Vad tror du på?
Om vi tror på slumpens världsåskådning, så får vi problem med
att förklara hur världsalltets “stora
dator” har kommit till av en slump
och utan planering som en följd av
en explosion. Ett sunt bondförnuft
säger att det är omöjligt.
Många som utrustats med större
intelligens har kommit till samma
slutsats, tex Anthony Flew, som
enligt tidskriften Philosophia
Christ gått från att vara ateist till
att tro på Gud. Han har varit en
av vår tids största förespråkare för
Barbro Erling
Helandemöten
med Barbro Erling
ateismen. Nu tror han att bakom
allt finns en intelligent design, eftersom det enligt honom de senast
50 åren har framkommit så mycket
nytt vetenskapligt material som
stödjer den intelligenta designen,
att grunden för ateismen har ryckts
bort. Varför tror då så många
att allt har tillkommit genom en
explosion? Finns svaret i det som
Bibeln säger om syndafallet?
Människan har kommit bort ifrån
Gud och går sina egna vägar i uppror mot Skaparen. Finns svaret i det, att om vi accepterar att bakom allting finns
Skaparen, så måste vi ta ett personligt ställningstagande till detta.
Han är inte bara en fjärran Skapare,
utan Han är intresserad av Dig och
vill ha tillbaka relationen med dig.
Därför sände Han Jesus för att försona våra synder. En relation med
Gud är möjlig endast genom Jesus.
Människan blir aldrig lycklig eller
tillfredställd förrän hon får kontakt
med sin Skapare. Till denna relation vill jag inbjuda just dig. Jesus
älskar dig och vill ge dig liv och
överflöd. “Så högt älskade Gud
världen, att han utgav sin enfödde
son, för att var och en som tror på
honom inte skall förgås, utan ha
ett evigt liv” Joh. 3:16.
Tapio Syrjätie
Pastor i Svenska kyrkan, Skövde
Agape Församling i Sundbyberg
är en fri församling som har haft
möten i den nuvarande lokalen
sedan 1993. Barbro Erling har varit
med från början då Kjell Sjöberg
invigde lokalen tillsammans med
Barbro. Han uttalade profetord till
församlingen. ”Nu har ni kommit
till en plats där ni har utrymme
att växa.”
Vi har länge väntat på att det
skall ske ett genombrott i Agape,
en väckelse med under och tecken.
Under åren har många blivit välsignade i Agapes möten och människor har också blivit helade. Vi
har under alla dessa år proklamerat
helande. Vårt budskap har alltid
varit enkelt: att predika evangelium om Jesu frälsning och helande.
Vi har inte ändrat vårt budskap
med trender som kommer och går
utan vi har predikat det urgamla
evangeliet om Jesus, om korset,
om blodets kraft, att människan
måste göra bättring, om frälsning
och enhet bland kristna. Vi tror
inte i första hand på ekumenisk
kyrkogemenskap utan på hjärtats
gemenskap med Kristus.
Helandeskola
Under 90-talet hade vi helande
skola i Agape med Barbro Erling
på tisdagar. Då hade vi mycket
starka möten med enkel mötesstil.
Vi började ofta med lovsång och
sedan undervisade Barbro människor med Guds Ord och då visste vi alla var köttets plats är - på
korset. Det var en mycket speciell
tid då vi hade helandeskola med
Barbro Erling.
Under alla de 13 gångna åren
har Barbro predikat i Agape nästan varje år. Under vissa perioder
har hon inte bett så mycket för
sjuka då tyngdpunkten har varit att förbereda Guds folk för
väckelse. Det börjar med hjärtats
renhet i Kristus, att man gör upp
med synd, med upproriskheten
mot Gud. Gud vill ha ett helgat
folk till den sista väckelsen, predikade Barbro.
Idag ser vi att vissa går till New
Age och andra går till helgonen,
men vi måste gå till Kristus. Jag
vill inte ha en sådan gemenskap
att vi ber med påven och muslimska präster tillsammans, betonar Barbro Erling.
Jag tror på enhet med brudesjälar som finns i alla kyrkor. Bruden
har kärlek till Jesus och hon vill
följa Jesus som snart kommer
tillbaka, men innan dess skall vi
se en stark väckelse med under
och tecken, där människor dras till
frälsning och upphöjer Jesus.
Barbros möten har alltid varit
mycket välsignade, men nu har
det kommit en helt ny smörjelse
över henne och nu ber Barbro ofta
med flera människor som även
kan få en profetisk hälsning till
helande.
Många har upplevt helande och
att deras trosliv har blivit förnyat i
de helandemöten som vi har haft
med Barbro. Det har varit en atmosfär av väckelse i mötena.
Paul och Sirpa Kemi
Kristet Liv -tidning för enhet och evangelisation
Kristet Liv har fått positivt mottagande. Tidningen är en allkristen
väckelsetidning med tydligt budskap om frälsning, men tidningen
har också budskap till troende.
Kristet Liv uppmuntrar troende
till väckelse och Andens enhet
och den välsignar helhjärtat Israel
och sprider saklig information om
Israel.
Förra året har vi gjort tre nummer av Kristet Liv, men nu skall
vi satsa på evangelisation för att
vinna människor för Jesus med
tidningen Kristet Liv. Tidningen
utkommer minst fyra gånger om
året, men vi har som mål att tidningen skall utkomma sex gånger
om året dvs en tidning varannan
månad för att sprida frälsningens
Vi behöver hjälp
att sprida de
Goda Nyheterna
Paul Kemi, redaktör
för tidningen Kristet Liv
budskap i Stockholmsområdet
och i hela Sverige.
Kristet Liv vill tjäna också
andra församlingar som är intresserade av evangelisation.
Vi vill utveckla tidningen Kristet Liv så att den skall bli ännu
bättre för evangelisation.
Tidningens frivilliga prenumerationsavgift är 100 kr. Vi
hoppas att var och en skall betala
minst 100 kr. Vi behöver kristna
som vill satsa på evangelisation i
Sverige genom sina gåvor. Vi har
satt som mål att 100 människor
skall stödja tidningen med 100
kr/månad eller mer. Det är inte
en stor summa, men det betyder
mycket för själavinnande.
Tänk på detta: Med 100 kr är
du med och sprider evangelium
till flera hundra människor genom
varje tidningsnummer. Nu är det
dags att lyfta fram evangelisa-
tionen. Du kan sprida Kristet
Liv -tidningar som vi erbjuder
billigt för evangelisation enl.
följande: 50 tidningar kostar
bara 100 kr + porto. Ni som
bor inom Stor-Stockholm kan
hämta ut tidningar från Agape.
Tack att du ber och vill stödja
tidningen Kristet Liv.
Paul Kemi, redaktör
Beställning:
Kristet Liv
Box 135, 125 23 Älvsjö
Tel. 08-28 48 74
E-mail: [email protected]
Gåvor och prenumeration skall betalas till
Agape Församlingens konto: Pg 440 42 05-9
4
Kristet Liv
Nr 1/2007
Johanna Björk skriver om Guds under som även du kan uppleva idag:
FRI PÅ EN SEKUND!
Allt började på ett väldigt
“oskyldigt” sätt. Jag började på
skoj sätta upp tävlingsscenarion
med mig själv som jag skulle klara
av. Till exempel:
Jag måste hinna till trädet som
ligger 20 meter framför mig, innan
en bil kör förbi mig, då kommer
den här dagen bli bra.
Jag hade ett antal sådana “test”,
som jag började införa till min
dagliga ritual. På en månad eskalerade dock detta till att jag var
helt fast i ett destruktivt psykiskt
mönster som gjorde att jag levde
i ständig ångest.
Vanliga “lekar” resulterade i
kraftig ångest om jag misslyckades.
Hur såg delar av en vanlig dag
ut? Jag kan ge några exempel.
Jag vaknade och var tvungen
att hoppa ur sängen, för jag kunde
inte gå ur den. Jag gick till toaletten och öppnade alla skåpluckor
som man bara kunde öppna.
Jag var tvungen att stänga och
öppna toalettlocket tre gånger.
Om jag inte gick ned för trappan
till köket på ett visst sätt, var jag
tvungen att göra det tills jag lyckades. När jag gick ut från huset
kunde jag gå till skolan, men inte
åka tunnelbana eller buss till stan.
Ibland var jag tvungen, men då
fick jag betala ett mycket högt pris.
Jag kunde gå vägen till skolan om
jag höll mig intill ett staket som
ledde mig dit och hem. Ingen fick
gå direkt bakom mig, då såg jag
till att antingen släppa förbi dem
eller springa ifrån.
Jag kunde absolut inte befinna
mig på någon “öppen” plats som
ett torg eller liknande. Då började
jag fysiskt svettas så mycket att
jag blev genomvåt. Jag började må
illa, känna mig yr och det kändes
som om synfältet minskade och
jag bara såg allt som i en tunnel.
När jag kom hem var jag tvungen att öppna brevlådan flera gånger per dag, detta för att utesluta
att någon annan i familjen skulle
dö av en bomb. (Osannolika och
märkliga tankar, men för mig var
det en ytterst verkliga och skrämmande tankar då).
Att stänga av en kran eller att
låsa en dörr var inte nåt problemfritt projekt. Detta var jag tvungen
att kolla om och om igen. Hade jag
VERKLIGEN gjort det?
När jag pratade med min familj
var jag tvungen att vara den som
sa: ”godnatt” eller ”jag älskar dig”
sist. När jag skulle sova var jag
tvungen att säga ett antal saker
Johanna Björk är övertygad om att Gud kan göra varje människa helt fri, när vi vänder oss till Jesus Kristus.
till dem innan jag till slut kunde
stänga och återigen öppna alla
luckor på övervåningen.
Jag förstår att detta jag skriver
kan låta märkligt och frågor som,
varför jag hamnade i detta är också
relevanta.
Jag har inte alla svar på varför,
men jag vet att det fullständigt
kontrollerade mig.
Till slut kunde jag inte ta mig
någonstans. Jag lyckades slingra
mig ur alla sammanhang och det
höll på att isolera mig fullständigt.
En dag
lyckades....
En dag lyckades min storasyster
övertala mig att följa med henne
till Filadelfiakyrkan. Jag förstår
inte hur det blev så att jag svarade
ja, men som genom ett under var
jag där kl 21.00 en lördagkväll.
Hon hade lovat mig att vi skulle
sitta längst bak och att vi kunde gå
lite innan mötet var slut. Någonting hände, en väninna till henne
envisades med att sitta på femte
raden framifrån och hon gav efter.
Jag höll krampaktigt i hennes arm
och trodde på allvar att jag skulle
svimma. Jag väste i hennes öra och
nöp henne i armen och sa att jag
aldrig mer skulle följa med henne
om hon tvingade mig att gå fram,
men hon tog mig i armen och rätt
vad det var så satt vi på femte raden. Jag kände hur det rann svett
längs ansiktet. Jag är övertygad
om att alla satt och tittade på mig.
Ingen tittade framåt och lyssnade
på det som sas där, utan alla tittade bara på mig. Det var precis
så det kändes. Då var det som om
jag nådde höjden av all ångest jag
befunnit mig i.
Jag minns att jag plötsligt kände
det som om jag gav upp. Jag orkade inte mer. Jag formulerade
en bön till Jesus som jag aldrig
Prenumerera Kristet Liv för år 2007!
Kristet Liv -tidningens frivilliga prenumerationsavgift är 100 kr. Du kan även ge
en gåva till Kristet Liv / Agape Församling samtidigt när du betalar tidningens
prenumeration. Genom din gåva kan du även stödja Agapes arbete som har varit
till stor välsignelse för många troende. Ge en gåva till Agape för evangelisation
genom Kristet Liv. Tack för din gåva! Mer info: www.agapemission.net
Prenumeration och gåvor kan du ge till vårt konto: Pg 440 42 05-9
tidigare bett. Jag bad faktikst
Honom att ta hem mig. Ur mitt
hjärtas innersta bad jag om att få
bli hämtad hem till himlen.
Hon beskrev
mina lucköppningar...
Min ångest och mitt tunnelseende skingrades plötsligt av
en kvinnoröst som gått fram till
mikrofonen. Hon började med
stadig och lugn röst räkna upp allt
jag gjort den dagen, händelse efter
händelse.
Hon beskrev mina lucköppningar och vad som enligt mig skulle
hända om jag inte “lydde”. Jag
blev som förlamad. Först kände
jag mig utpekad. Allt snurrade
runt. Avslöjade Jesus mig här inför
alla? Alla måste förstå att det var
jag. Självklart visste ingen, inte
ens min egen familj, fullt ut vad
jag gick igenom. Mina föräldrar
och syskon hade väl börjat ana att
allt inte stod rätt till, men ingen
utanför familjen hade någon aning
om detta.
Hon avslutar med att säga: Detta
har du hamnat i för att du inte skall
kunna utföra det du är kallad till.
Din tid i fångenskap är slut och
därför sätter jag dig fri i denna
sekund.
Kvinnan knäppte med fingrarna...och vet ni...det var ordagrant
som om någon slängde av flera
varv av tunga kedjor från min
kropp. Min kropp fick syre, och
det kändes som om jag plötsligt
blev avslappnad. Som om jag
plötsligt tagit mig ur en alldeles
för liten dräkt. Min Jesus...hade
befriat mig!
Jag måste ha lockat till en hel
del skratt den kvällen. Jag var
fullt medveten om att jag hela
vägen ut hade ett leende på mina
läppar, men jag kunde inte sluta
le. Jag TITTADE på människor,
i motsats till att fästa blicken i
golvet. Jag VILLE möta deras
blick. Det var som om jag kommit
till ett ställe som jag aldrig varit
på förut. Jag såg nog ut som en
mycket mycket lycklig turist som
mer än gärna ville ha kontakt med
allt och alla.
Sen den dagen har jag varit en
fri människa. Fullständigt fri. Tack
vare Jesus Kristus!
Kristet Liv
Nr 1/2007
Heni mötte Gud redan som barn och Gud ledde honom från Egypten till Sverige för att
Möta sin blivande fru
Jag heter Heni Mikhail och
kommer ursprungligen från Egypten. Jag blev frälst redan som barn,
mina föräldrar som var kristna gav
mig en bra grund att stå på och en
kärleksfull miljö att växa upp i. På söndagarna hade vi barn
söndagsskola där vi fick höra bibelberättelser och sjunga. På detta
sätt fick vi lära känna bibeln redan
från barnsben.
Jag är verkligen tacksam för att
jag redan som barn fick komma
till Jesus och detta har jag aldrig
behövt ångra. Herren är god och
trofast. Jag bad om en kristen hustru,
som älskar Herren och som jag
kunde tjäna Honom tillsammans
med. Han svarade på min bön och
gav mig en underbar finsk hustru,
som var precis som jag bett om. Herren är verkligen stor och vet
vad vi behöver. Vi älskar Jesus. Vi
väntar med stort intresse på vad
Han har i beredskap för oss och
vart Han vill leda oss.
Här är två bibelställen som betyder mycket för mig:
Matt. 6:25-34
“ Därför säger jag er:Gör er inte
bekymmer för ert liv, vad ni skall
äta eller dricka, inte heller för er
kropp, vad ni skall klä er med. Är
inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
Se på himlens fåglar. De sår
inte, de skördar inte och samlar
inte i lador, och ändå föder er
himmelske Fader dem. Är inte ni
värda mycket mer än de?
Vem av er kan med sitt bekym-
En
mäktig
hand!
”Herre, våra fäders Gud, det är du
som är Gud i himlen och som råder
över alla folkens riken. I din hand är
kraft och styrka, och ingen kan stå
emot dig. 2 Krön. 20:6.
Du visar mig vägen till liv, hos dig
finns glädjens fullhet, ständig ljuvlighet i din högra hand. Ps. 14:11.
Heni och Heli mötte varandra i Guds plan, plats och tid.
mer lägga en enda aln till sin
livslängd?
Och varför gör ni er bekymmer
för kläder? Se på ängens liljor,
hur de växer. De arbetar inte och
spinner inte.
Men jag säger er att inte ens
Salomo i all prakt var klädd som en av dem.
Om nu Gud ger sådana kläder
åt gräset, som i dag står på ängen
och i morgon kastas i ugnen, hur
mycket mer skall han då inte klä
er? Så lite tro ni har!
Gör er därför inte bekymmer
och fråga inte: Vad skall vi äta?
eller: Vad skall vi dricka? eller:
Vad skall vi klä oss med?
Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet
att ni behöver allt detta..
Nej, sök först Guds rike och
hans rättfärdighet, så skall ni få
allt det andra också.
Gör er alltså inte bekymmer för
morgondagen. Den skall själv bära
sitt bekymmer. Var dag har nog av
sin egen plåga.”
Kirsti Jääskeläinen.
om kampen mot synden:
“Här är krafter i verksamhet
och därför måste kampen bli
lång. Vi kan inte inrikta oss på att
bli fria inom ett par veckor eller
månader.
Även om Gud plötsligt kan befria
någon från det eller det bandet,
så ligger det så till, att vi ifråga
om dessa speciella synder i vårt
väsen måste föra en lång tros- och
bönekamp.
Men inte bara detta, vi måste
också vara villiga att i bönen
foga oss i att genomlida vår synd.
Därför visade mig Gud i min kamp
mot min synd, att det inte bara är
fråga om detta enda, trosbönen,
utan på samma gång också om
bön att villigt gå tuktans vägar,
på vilka Gud vill tukta mig och
rena mig från dessa mina syndiga
väsenegenskaper. Den högmodige
blir alltså ödmjuk bara därigenom
att Gud leder honom på ödmjukhetens vägar och krossar honom i
hans högmod. För en människa,
som lätt blir bitter och oförsonlig
och inte kan förlåta, innebär det
ett hälsosamt medel till tuktan,
när han får uppleva, att andra
inte förlåter honom, att andra
nonchalerar honom och är bittra
på honom.
När sådan tuktan träffar oss, är
Ja-Far-bönen åter på sin plats,
nämligen så att jag i bön böjer mig
under Guds mäktiga hand, därför
att jag behöver Hans tuktan för
att bli fri från mina synder. Den
heliga Skrift visar oss, hur denna
tuktan inte var tillräcklig hos Jakob, eftersom han måste tjäna hos
Laban sju år till för att lida för sina
bedrägerier och listigheter, och
därmed var han utlämnad åt Labans list och bedrägeri. Han måste
genomlida detta, innan han kunde
Säkerligen har du många gånger
hört talas om mäktiga män och
kvinnor. Det kan handla om människor som varit ledare i totalitära
stater med envåldshärskare som
styrt folket med hårda händer.
Det kan också handla om starka
män eller kvinnor på idrottens
olika arenor.
Men de starka händer jag vill
tala om är Guds mäktiga händer.
Dessa Guds händer, som bibeln
talar om, som utsträckta händer.
Guds händer är uträckta i kärlek
till denna värld och inte, som en
del tror i hat och maktbegär. Guds
händer är aldrig knutna iskalla eller järnhårda.
Nej, tvärtom Jesus, Guds son
sträckte ut sina händer frivilligt
på ett grovt kors och dog för din
och min synd. Han försonade hela
världen med sin Fader genom att
ta all vår synd på sig.
Rom. 8:28
“ Vi vet att för dem som älskar
Gud samverkar allt till det bästa,
för dem som är kallade efter hans
beslut.”
Översättning: Leila Taina
O, vilken Jesus vi har!
Han kan frälsa oss och befria
oss från all synd, som så hårt vill
snärja oss!
“Ty alla har syndat och är i saknad av härligheten från Gud.” Men
tack vare Jesus och hans död på
korset försonade oss med sig själv.
Men Han är också uppstånden,
döden kunde inte behålla Honom.
Vår Segerherre lever, halleluja!
Fastän vi inte längre vill låta
synden och köttet utöva herravälde i våra liv, bör vi inte glömma,
att vi behöver ständigt vaka över
vår frälsning. Att stå i vakttornet
bedjande och vakande och hålla
oss tätt intill Honom, så att vi inte
skall famla i mörkret eller komma
på fall.
Att ha vår frälsnings klippa i
sikte, när det stormar på livets hav.
Ty vår fiende går omkring som ett
rytande lejon och söker någon,
som han kan sluka. Därför bör vi
vara klädda i den andliga vapenrustningen och prisa och tacka
Honom, som också är Israels Gud.
Han varken slumrar eller sover, i
Hans hand får vi vara trygga.
När jag tjänade Herren som
volontär i Israel i en skola för bibelöversättare fick jag tag i en liten
bönebok, som Moder Basilea
Schlink har skrivit. Hon skriver
5
ta arvet i sitt land i besittning, och
bli krossad under kampen vid Jabbok. Vi ser samma sak hos Josefs
bröder, som sålde Josef och förde
honom in i svårigheter och ängslan. När de senare måste köpa säd
i Egypten, råkade de själva i svårigheter och ängslan genom vad
Josef gjorde. Också Josef måste å
sin sida genomlida sin fåfänga och
egoism, sitt högmod, i det att han
blev slav och fånge.
På sådana vägar, när vi smärtsamt måste genomlida vår synd,
gäller det därför, att vi ber med
förbrytaren: “Jag är rättvist dömd,
jag får bara straffet för mina gärningar.” Josefs bröder sade ungefär detsamma (1Mos. 42:21). Vi
måste alltså böja oss under Guds
mäktiga hand. Denna bön kommer
han att höra tillsammans med vår
trosbön, och vi kommer att frälsas
från våra synder, så sant Jesus är
en Frälsare och har fullbordat sin
seger på Golgata också för mig.”
Jag lade boken tillbaka på bokhyllan, tackade Gud och hade
samtidigt fått en pärla att trä i minnernas halsband från Israel. “Jag
gömmer ditt Ord i mitt hjärta, så
att jag inte skall synda mot Dig.”
Kirsti Jääskeläinen
Birger Skoglund predikar i Agapes helandemöten en gång på
månaden.
Denna mäktiga varma och generösa hand lyfter den svage upp ur
syndens dy. Han visar oss vägen
till livet med stort L. Jesus själv
säger: ”Jag är vägen, sanningen
och livet.” Och han ger oss verklig
glädje som varar genom livet.
Det är verkligen tryggt att få
vandra hand i hand med en kärleksfull Gud. Han som är kraft
och styrka och som ingen kan
stå emot.
Käre vän som läser dessa rader
har du lagt din svaga hand i Guds
starka hand? Har du överlämnat
ditt hjärta åt honom som allt kan
förvandla? När du ger ditt liv åt
Herren Jesus är det inte åt en diktator du ger dig utan till en kärleksfull, generös och mäktig Frälsare.
Det är sanna ord som sångaren
skriver i sin underbara sång ”Hans
kärlek är gränslös. Hans nåd är
oändlig, Hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga,
eviga krafter han giver och giver och
giver igen.” Gud välsigne Dig att
våga låta honom ta Din svaga hand
i sin starka hand och leda dig till
himlens härliga land.
Birger Skoglund
6
Kristet Liv
Nr 1/2007
Judarnas och kristnas samarbete leder till
Messias underbara återkomst
Som student i början av 1960talet drömde jag om en världsfred.
Konceptet med en välvillig regering som kan ena världen med rättvisa och medmänsklighet tilltalade
mig. Efter avslutade studier så
anslöt jag mig till vapenvägrarna
och var med på gatudemonstrationerna. Men i slutet på 1968 hade
jag misslyckats med att ena världen. Så det var dags att ställa sig
totalt utanför samhället och bistå
freden i världen genom att flytta
ut på landsbygden in i ett kollektiv. Det var inte förrän jag mötte
Yeshua, fredsprinsen, som mina
drömmar fick sin fullbordan. I
Bibeln läste jag “I din (Abrahams)
avkomma skall alla jordens folk
bli välsignade, därför att du lyssnade på min röst.” (1 Mos. 22:18)
”Ty ett barn bliver oss fött, en son
blir oss given. På hans axlar vilar
herradömet (världen).” (Jes. 9:6).
Det universiella behovet av en
verklig frälsning kräver förändring i varje människa, vi behöver
en lösning som inte utelämnar
någon.
Redan innan Yeshua visade sig
för mig så var det mitt krav för en
“verklig fred”. Det måste inkludera alla. Det unika och den stora
variationen bland mänsklighetens
olika stammar har alltid inspirerat
mig. Vad än den ultimata sanningen skulle vara så var det ett
krav att det måste vara relevant för
varje stam, språk och kategori av
människor. Efter att ha blivit född
på nytt, som en ung budbärare åt
Messias på 70-talet gladdes jag åt
att sprida evangeliet till alla slags
människor.
Om Israel är utvalt,
vad gäller för hedningarna?
Det är Guds privilegium att
välja en nation genom vilken det
kommer frälsning för hela världen. Det var just det Han gjorde.
Jesus, en ättling till Abraham,
sade “frälsningen kommer från
judarna”. Detta med “utvalda”
kan skapa missförstånd och även
förbittring.
Å ena sidan, dödlig antisemitism som reser sig från fiendens
hat mot det Gud älskar.
Å andra sidan så känner en del
kristna troende sig avundsjuka på
att judarna är utvalda och känner
ett behov av identifiera sig som
judar, eller t.o.m. konvertera till
judendomen.
Anden väcker upp Yeshuas
lärjungar över hela världen för att
visa på den unika platsen Israel har
i Guds plan. Detta snabbt växande
intresse ger en längtan att få vara
med och ta del av Israels återuppståndelse. Många frågar: “Hur blir
det för oss hedningar? Finns det
ingen betydelsefull roll för även
oss?” Jo det måste det finnas. Det
börjar med följande bibelord: Jes.
49:6 “han säger: Det är för lite
för dig, då du är min tjänare, att
endast upprätta Jakobs stammar
och föra tillbaka de bevarade av
Israel. Jag skall sätta dig till ett
ljus för hednafolken, för att du
skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.” När man ser
på Tents of Mercys utveckling så
har vi sett verkligheten i Jesajas
ord i Jes. 60:10 “Främlingar skall
bygga upp dina murar, och deras
kungar skall betjäna dig. Ty jag
slog dig i min vrede, men i min
nåd förbarmar jag över dig.” 61:5
“Främlingar skall stå redo att
föra era hjordar i bet, utlänningar
skall åt er bruka era åkrar och
vingårdar.” ..och detta är ingen
passiv roll.
Vad säger skriften om judarna
och hedningarna under den sista tiden? Finns det en tanke hos Herren
att använda oss i partnerskap för
att bringa förnyelse till Abraham,
Isaks och Jakobs barn?
Konstruktion - Salomo och Hiram
Jag började se mönstret i relationen mellan två kungar, Hiram
och Salomo. Hiram var en nära
vän till kung David. När David
dog så kände hans son, Salomo väl
till de starka banden som de haft.
Tiden för uppförandet av templet
åt Herren i Jerusalem var inne
och Salomo vände sig till Hiram
för hjälp. “Gud talade till min far
om att bygga ett tempel till Hans
ära. Nu är det fred, det är dags att
bygga. Men jag behöver hjälp. Du
har det bästa timret i världen-Libanons cedrar, och ingen annan kan
kapa dem som dina arbetare.” Resultatet blev en byggnad som blev
“Guds högkvarter” i Jerusalem.
Det intressanta i denna berättelse är den viktiga roll som Gud
gav Hiram. Tänk på det, utan
cedrarna-inga väggar, inga dör-
rar, inget tempel. Salomo sände
10.000 israeliska arbetare varje
månad för att “bära bördor och
bryta sten.” Detta var ett ofantligt
projekt som pågick i sju år. Det
var ett fullständigt partnerskap.
Och när det stod färdigt var det en
plats där Gud utgjöt Sin strålande
närvaro.
Detta var inte något unikt partnerskap i skriften. Ta Josef och
Farao. Gud utsåg Josef till att
rädda sin familj, Jakobs söner.
För att göra det så placerade han
Josef i en strategisk relation med
Farao. Farao såg Josefs gåvor och
kallelse och utsåg honom till att
tillvarata hela egyptens tillgångar.
Resultatet? Egypten blev välsignat
och räddat undan hungersnöden
och Josefs familj, Jakob och hans
söner blev räddade när de kände
igen sin “döde” bror.
Denna händelse ska påminna oss
om vad som sker just nu. Hungersnöden efter att få höra Guds ord i
Israel drar det judiska folket till
att känna igen Josef (Jesus/Messias) som vår Messias. Josef blev
förskjuten och kvarlämnad för att
dö av sina bröder. Och efter en
lång tid, utan att veta att han fortfarande levde så fann de honom
på en oväntad plats - Egypten.
Denna parallell är Yeshuas “försvinnande” för 19 århundraden i
kyrkorna. Räddningen av Jakobs
söner är återigen beroende av att
se Josef (Jesus) som den Han är..
den fördrivna sonen.
Endast med hjälp av Farao
kunde Josef genomföra detta. Så
fullbordandet av hans uppgift var
beroende av hans partnerskap
med en hednakung. Deras relation
räddade Egypten och Israel, hedningarna och judarna.
Förbönen: Ester och
Ahasuerus
Riskerande livet, vågade den
judiska drottningen komma oinbjuden inför sin man, Ahasuerus.
Hon bad för sitt folk, om räddning,
heder och styrka åt judarna som
levde under grymma förföljelser, och ett försök till förintelse.
Kungen som först inte var en villig
partner fick ändå bli nyckeln till
Esters historiska seger. Med ett
profetiskt mod slog den judiska
drottningen sig ihop med auktoriteten och resurserna hos den
hedninske kungen, för att bli en
Eitan Shishkoff är pastor för messiansk församling Tents of Mercy i
Kiryat Yam, norr om Haifa.
viktig länk i kedjan av alla världens återlösningar.
Återuppbyggandet:
Nehemja och
Artaxerxes
Jerusalems portar var nedrivna
och brända. När Nehemja såg
detta, grät han. Han bad och gick
sedan till den persiske kungen,
Artaxerxes, som gick med på att
finansiera en resa till Israel för att
Nehemja skulle kunna återuppbygga staden. Kungen beordrade
en säker passage genom främmande territorium, timmer till
projektet, en armé för att beskydda
Nehemja och medel för resan.
Guds hand var över Nehemja.
Han återuppbyggde murarna runt
staden, enade judarna som fanns
där. På femtiotvå dagar, utan några
motordrivna hjälpmedel eller ett
spår av elektricitet så färdigställde
de murarna, trots att de blev hårt
motarbetade av “grannarna”, låter
det bekant? Vad hjälpte Nehemja
att genomföra denna modiga och
historiska återuppbyggelse? Hans
tillit och kontakt med Artaxerxes
den hedniske kungen.
Vad har dessa “hedniska kungar
och profeter” att säga oss idag?
Just detta:historien återupprepar
sig. Varifrån kommer mycket av
de materiella resurserna till att
bygga en levande messiansk församling i Israel? Som på Salomos
och Nehemjas tid så kommer det
från hedningarna. Det står skrivet: Jes. 60:5 ”Främlingar skall
stå redo att föra era hjordar i bet,
utlänningar skall åt er bruka era
åkrar och vingårdar.”
Var finner vi ett massivt förebedjarstöd genom närmare 20
århundraden av motstånd mot
Yeshua som Messias? Vi finner det
främst bland hedniska bönekrigare
som står med Israels messianska
judar för att Israel ska bli räddat.
Jag är övertygad om att detta
partnerskap är en nödvändighet
för Guds plan för världens återlösning. Vi går i en gudomlig plan
och skapar en gudomlig glädje.
Om hednakungarna och de judiska
profeterna från de forna dagarna
enade sina hjärtan och kallelser
för att bringa Guds härlighet och
Israels räddning, hur mycket mer
kommer inte vi se av Hans härlighet och räddning dessa dagar
som leder till Messias underbara
återkomst.
Eitan Shishkoff
Översättning: Leila Taina
Du kan bli frälst - bli född på nytt!
Ditt liv blir förvandlat när du ber syndarens bön, med mig.
Tiden flyger iväg, livet går fort
och därför är det viktigt att stanna
till och börja tänka på våra grundvärderingar.
Varför lever jag? Vad är meningen med mitt liv? Finns det
liv efter detta?
Tron på Jesus ger den riktiga
identiteten. Du finner kontakten
med din Skapare. Tron på Gud
leder långt - ända till livet efter
döden.
Det finns bara en grund till
frälsning och bara en väg till
himlen - Jesus. ”Hos ingen annan
finns frälsningen, och ingenstans
bland människor under himlen
finns något annat namn som kan
rädda oss.” Apg. 4:12. Det namnet är Jesus.
Från Guds sida är allt färdigt.
Du måste ta emot himmelens
gåva.
”Så älskade Gud världen att
Han gav den Sin ende Son för att
de som tror på Honom inte skall
gå under, utan ha evigt liv”.Joh.
3:16.
Att bli frälst är lätt och enkelt
för alla. I Bibeln står: ”Ty om du
med din mun bekänner att Jesus
är Herre och i ditt hjärta tror att
Gud har uppväckt Honom från de
döda, skall du bli räddad. Hjärtats
tro leder till rättfärdighet och
munnens bekännelse till räddning.” Rom. 10:9-10
Du kan be syndarens bön med
mig, om du vill bli frälst:
”Jesus, jag bekänner min synd
och skuld inför Dig. Jag tror att
Du dog för mina synder och att
Du är uppstånden från de döda,
för att jag skulle ha evigt liv. Tack
för att du förlåter alla mina synder
och kommer in i mitt liv. Tack för
att Ditt blod renar mig och tar bort
alla mina synder och att jag får
bli född på nytt och bli Ditt barn
genom Din Helige Ande. Amen.”
Ta kontakt med en fungerande,
levande församling på din ort.
Detta är viktigt för att du ska växa
tillsammans med andra troende.
Du kan också kontakta Agape För-
samling eller tidningens redaktion. Vi vill hjälpa dig att hitta en
lämplig församling för dig i ditt
bostadsområde och vi vill hjälpa
dig att finna vägen till frälsning,
till Gud som är din Skapare.
Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i
ditt liv!
Paul Kemi
Agape Församling
Tulegatan 47, Sundbyberg
Tel. 08-28 48 74
www.agapemission.net
Kristet Liv
Nr 1/2007 7
Eva Huber:
Guds hjälpande medmänniska
Eva Huber föddes in i företagarparet Valto och Fanny Kuusistos
familj, 1946. Evas far välsignade
henne till Herrens tjänst redan
när hon var ett spädbarn, samtidigt gav han henne det bibliska
namnet Eva. I deras hem hölls
det andliga möten och hennes
far var med och startade många
församlingar då han verkade som
resande pastor.
Eva Huber har arbetat med att
hjälpa judar som flyttat till Israel
genom Wien i över 40 år. Under
slutet av sextiotalet var det en svår
tid för judar att få utresetillstånd
från Sovjetunionen. Eva kände en
stor nöd för judarnas situation. När
hon hörde att det fanns en del som
flyttade till Israel genom Wien, så
beslutade hon sig att om det så
finns en enda judisk person som
behöver hennes hjälp så ska de få
det. Efter kommunismen började
en friare tid i Ryssland.
Snart började Sovjetunionens
judar flytta till Israel. En del genom Wien. Eva samlade kläder
och hushållsartiklar och for till
Wien. Hon hyrde i tro en 180 kvm
stor lagerlokal. Väggarna var fortfarande skrikande röda från den
forna kommunismens dagar.
Lagerlokalen fyllde en viktig
funktion eftersom judar bokstav-
ligen strömmade in. Ca 60.000
besökte Evas lager, där de fick
med sig ett startpaket med kläder,
hygienartiklar samt konservburkar
med mat.
Många gånger kom de gråtande
och var mycket tacksamma för
hjälpen och kärleken Eva och
hennes medhjälpare mötte dem
med. Många av dem hade under
vägen blivit rånade på det lilla de
fått med sig, och ibland var de illa
klädda för det kyliga vädret så ett
värmande paket var värdefullt.
En del blev kvar i Wien längre
perioder så Eva ordnade med
skolgång för barnen, filmkvällar,
frisör och läkarbesök och annat de
var i behov av.
I början arbetade Eva ensam,
men senare fick hon hjälp från
England och Finland. Judarna
kunde inte förstå att de blev bemötta med en sådan stor kärlek.
Eva har många
minnen...
Eva har många minnen från
möten med tusentals människor på
genomresa på väg till Israel.
-En dag stod en gammal man
bakom dörren, han hade inga ben
utan bara korta stumpar kvar. Han
for fram på en träplatta som var ca
En sliten synagoga i Rumänien.
Agape Församling
Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg, tel. 08-28 48 74
Söndagar kl 16.00 Gudstjänst
Tisdagar kl 19.00 Undervisning och bön
I mötena medverkar Paul Kemi, Jan Wikholm m.fl.
Barbro Erling i Agape 25/2 och 25/3
Söndag 25/2 kl 16.00
Söndag 25/3 kl 16.00 och
sommarkonferens v. 26
David Nzewi, Nigeria
i Agape Fre-Sö 2.-3/3
Fred kl 19. Lörd kl 16 & 18. Sönd kl 16
Påskkonferens
Marie Licciardo
besöker Agape
6.-9/4.2007
Fredag 6/4 kl 16.00 och 18.00
Lördag 7/4 kl 16.00 och 18.00
Söndag 8/4 kl 16.00 och 18.00
Måndag 9/4 kl 16.00
Info: www.agapemission.net
Barbro Erling
10 cm hög försedd med hjul. Ute
var det mycket kallt så han bad om
något att ha över axlarna så han
inte skulle frysa så mycket. Han
hade tillsammans med sin fru planerat flytten till Israel när det blivit
lättare att få utresetillstånd från
Sovjetunionen. Vi gav honom en
varm jacka och mat, då sträckte
han upp sina darriga händer mot
himlen och tackade Gud. Hans
situation hade varit förskräcklig.
Han kom från Minsk och hade
haft två barn. Inför hans ögon hade
man låtit hundar bita ihjäl hans två
små barn. Ändå bad han inte om
något mer än en jacka och en bibel.
Han kunde inte komma in pga sitt
handikapp eftersom trösklarna var
för höga.
Behövande gravida
mödrar...
Eva kände stor nöd för situationen och bad Herren om hjälp. En
gång hade hon fått en sändning
med barnvagnar och hon tyckte
det kändes lite märkligt.
-Vad ska jag med dem till?
frågade hon Herren. Och efter
två dagar fick hon ytterligare ett
par tvillingvagnar. Strax därefter
kom det behövande gravida mödrar, samt en blivande tvillingmor
som kunde få stor användning av
vagnarna. Då sa hon till Herren,
eftersom du planerar insamlingssakerna så vill jag ge mitt allt för
att hjälpa dessa människor.
Under den här tiden kom det genom Budapest omkring 160000 judar som ville vidare till Israel. Eva
gjorde med hjälp av sina medarbetare hjälppaket till dem alla.
Under revolutionen i Rumänien
fick vi vara med och hjälpa judarna
där, och fortfarande idag har vi
verksamheten igång där. I början
på 1992 så startade vi upp arbete
i Ukraina och Jugoslavien. 26 ggr
besökte vi Sarajevos judar med
en stor mängd hjälpsändningar
och pengar.
Vi vill be för Dig!
Agape Församling vill hjälpa
dem som har behov av personlig
förbön. Vi tror att bönen har
stor betydelse oberoende av
geografiska avstånd. Många blir
helade och befriade då kristna
ber. Jakob skriver om bön:
“Mycket mäktig och verksam är
en rättfärdig människas bön”
Vårt böneteam ber för att Herren
skall möta just dig och att Han
skall fylla alla dina behov. Är
du sjuk, har du familjeproblem,
bekymmer med ekonomin eller
vill ha förbön för barnen så kan
du med förtroende skicka dina
böneämnen, även bönedukar
med namn och adress. Du kan
också vara anonym.
Skicka dina böneämnen till:
Agape Församling, Box 135
125 23 Älvsjö
E-mail: [email protected]
Marie Licciardo
Välkommen!
Med bönehälsningar
Paul Kemi, pastor för Agape
Han var muslim
En gång kom en äldre herre fram
till mig. Han var muslim. Han gav
mig en bunt med sedlar och sa:
“Köp mat till dem i Sarajevo!” jag
svarade att det är judar som vi hjälper i Sarajevo.”Vi vet det svarade
han, vi vänder oss till er eftersom
vi vet att hjälpen når fram.”
En natt när vi åkte dit med en
hjälpsändning så hörde vi skottlossning och bomber och jag
suckade inför Herren om hjälp och
frid för dessa människor...
-Den största hjälpen har gått till
Rumäniens judar. Ca 800 000 efter
kriget och ca 400 000 fick hjälp
före kriget. De allra flesta flyttade
vidare till Israel, bara en bråkdel
blev kvar i landet. Pensionerna är
mycket låga för dem, 50-70 euro.
Bara värmen kostar lika mycket
som pensionen och så är det ganska dyr mat.
De kommer aldrig
kunna glömma... -I somras hörde jag om en äldre
man i Rumänien som fick bo i
en svinstia och fick varje dag gå
8 kilometer för att få äta på ett
barnhem.
Hörde även om en äldre judisk
man som bodde ensam. Jag åkte
för att besöka honom men fick ej
komma in. Han vågade inte öppna
dörren för okända. Jag hängde ett
paket med kaffe och en shalomhälsning på hans dörrhandtag.
Han hade överlevt förintelsen i ett
koncentrationsläger och rädslan
sitter fortfarande i.
Jag fick dock hälsningar från
honom och han var förundrad över
att möta kärlek från en okänd människa, och tänker på det varje gång
det knackar på dörren.
Mitt hjärta brinner speciellt för
dessa äldre människor som har
Eva Huber arbetar bland judar
i Wien och gör även resor till
Rumänien för att hjälpa fattiga.
överlevt förintelsen i arbetsläger.
De kommer aldrig kunna glömma
de fasansfulla upplevelser de
har fått gå igenom. Jag går ofta
och lyssnar på deras berättelser.
Jag önskar jag kunde ge dem
professionell hjälp. Det enda
jag har att ge dem är kärlek och
medmänsklighet. De är i 85-90
årsåldern nu.
Otaliga gånger har vi suttit fast
vid gränsen med hjälpsändningarna och inte fått tillstånd att åka
in. Det har inte alltid varit lätt att
sitta i lastbilarna och vänta över
natten.
En gång var jag så trött där jag
satt i bilen med en matsändning
att jag sa till Herren “Vad är det
för vits att komma hit med alla
sockerpåsar eftersom vi inte får
komma in?”
Då hörde jag en röst som sa:
“Eva, det som finns i påsarna är
inte socker, det är kärlek, trots att
det står socker på utsidan.”
Sammandrag ur Evas
predikan/ Leila Taina
Helandemöten i Agape med
Birger skoglund
Tisdag 13/2 kl 19.00
Tisdag 13/3 kl 19.00
Tisdag 3/4 kl 19.00
Tisdag 1/5 kl 16.00
Tisdag 5/6 kl 19.00
och sommarkonferens v 26
Birger Skoglund
Plats: Agape, Tulegatan 47, T-Duvbo, Sundbyberg
Info: www.agapemission.net
Välkommen!
Profetiska möten med
Roger Larsson 10/2.2007
Lördag 10/2.2007
kl 16.00 Hör Herrens röst
19.00 Helandemöte
Plats:Pingstkyrkan i Solna,
Råsundavägen 76
Pendeltåg till Solna eller
Buss 509 och 515
I mötena medverkar även Agapes
Roger Larsson
predikanter och i lovsång Vesa Kemi.
Info: www.agapemission.net - tel. 08-28 48 74 Välkommen!
8
Kristet Liv
Kristet Liv - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Nr 1/2007
Gud har en plan för dig!
Gud har en plan för varje
enskild människas frälsning.
Han har ju skapat oss och känner vårt innersta, hjärtat. Han
ser djupare än vi människor ser,
för vi ser bara det yttre. Gud
vet exakt hur han ska nå var
och en så att det leder till ens
räddning.
Jag har alltid varit försiktig.
Jag gillade inte förändringar eller
något som krävde engagemang och
risktagande. Det skulle vara tryggt
och igenkänt. Tråkigt förstås, men
jag slapp ju misslyckas.
Vad gjorde Gud med en som
jag för att få mig att våga släppa
allt det trygga jag byggde mitt
liv på?
Jo, jag gifte mig med Marja,
raka motsatsen till mig. Hon kommer från en stor familj där det
hände saker hela tiden. Jag hade
svårt att vänja mig vid det. En
dag blev hon frälst, bara i farten
kändes det som. Det hände över
20 år sedan.
Jag tyckte inte om det. Vad
skulle alla hennes syskon tänka
om mig, de skulle tro att jag var
en hemsk människa att leva med,
för annars skulle ju inte Marja
behöva söka sig till någon konstig
“sekt”. Tankarna var många och
mest negativa.
I början satte jag mig emot allt
som hade med hennes tro att göra.
Jag bråkade mycket, eller försökte,
det var ju inte så lätt längre. Marja
hade nämligen förändrats. Hon
vägrade att ge igen. Tvärtom, det
var alltid hon som tog det första
steget till försoning, trots att det
var jag som var den skyldige.
Så småningom började jag inse att
förändringen hos henne var ju inte
dålig, tvärtom. Alla svårigheter vi
stötte på ordnade sig alltid på bästa
sätt och jag visste ju att Marja hade
bett över dem. Familjelivet blev
mer harmoniskt och jag började
känna mig trygg i det.
Mats och Marja är aktivt med i Agape Församlingens arbete, som betyder mycket för dem, betonar Mats Eriksson.
Det tog ändå 18 år innan Gud
ansåg mig mogen att ta emot Jesus. Jag behövde nog all den tiden
för att hinna mjukna upp och även
lära känna Honom utan att någon
skulle försöka tvinga mig till det.
Gud visste att jag skulle streta
emot direkt. Tack vare Gud, som
hade visat Marja ett bibelställe; 1
Pet. 3:1-2 “På samma sätt skall ni
hustrur underordna er era män så
att den man som inte ville tro ordet
kan vinnas utan ord, genom sin
hustrus liv”, så kunde Han varligt
och försiktigt låta mig lära känna
Honom genom Marjas sätt att leva
ut sin tro.
Gud är barmhärtig
I sin kärlek till mig hade han
förberett mig för den stora sorgen
som kom att drabba mig. Min
mamma dog hastigt. Hon var en
del av tryggheten i mitt liv och nu
var hon borta. Frågorna började
snurra runt i mitt huvud. Livet kan
ju ta slut när som helst. Finns det
liv efter döden? Jag tappade all
den trygghet jag hade trott mitt
liv vilade på. Jag sökte mig till ensamheten och tysta platser där jag
kunde fundera i fred. Detta gjorde
jag även under den där speciella
helgen. Marja var bortrest och jag
var ensam hemma. Under en lång
cykeltur fick jag en stark ångest.
Jag kände trycket i bröstet och
ropade rakt ut: Gud, hjälp mig,
jag orkar inte mer. Jag kände ett
lugn som sänkte sig över mig.
Jag cyklade hem och gick rakt till
bokhyllan där jag visste det fanns
Prenumerera på Kristet Liv för 2007!
Betala prenumeration 100 kr
Till konto: PG 440 42 05-9
Ge gåva till evangelisation!
en Bibel. Jag hade försökt att läsa
den några år tidigare, men förstod
ingenting. Nu öppnades orden
för mig. Jag bara läste och läste.
Hela helgen läste jag Bibeln. När
Marja kom hem sa jag ingenting
till henne. Under två veckor läste
jag Bibeln i smyg, tills Marja överraskade mig i läsandet. Då var jag
mogen att berätta henne allt som
hänt mig. Hon var skeptisk i början, avvaktande. Hon hade ju bett
över 18 år för min frälsning och
när det nu verkade hända kändes
det så overkligt. Men hon märkte
snart att jag menade allvar och vi
hade många långa diskussioner,
bibelstudier och bönestunder
tillsammans.
Vi bad Gud leda oss till en
församling. Vi bad om en liten
församling där vi skulle få möjlighet att växa snabbt i vår tro. Gud
ledde oss till Agape Församling i
Sunbyberg där vi trivs och växer.
Vi har insett hur viktigt det är
att ha en hemförsamling, för vi
behöver varandra
Du som ännu inte är frälst, var
beredd, Gud har en plan även för
dig. För Gud är allt möjligt. Gud
känner dig och vill att även du
hittar den trygga grunden som
ditt liv kan vila på, Jesus Kristus.
Ps. 118:5
I min nöd ropade jag till Herren och Herren svarade mig och
ställde mig på rymlig plats.
Mats Eriksson
Foto: Paul Kem
Boka tid redan nu till Agape Församlings
Sommarkonferens 27.- 30.6.2007
www.agapemission.net
Nu är det billigt att åka till
Israel under 2007!
Du kan prenumerera tidningen Kristet Liv:
1. Att ringa: tel. 08-199 409, 08-28 48 74, 08-779 35 10
2. Att maila: [email protected] 3. Att posta beställning: Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö
4. Att betala prenumeration 100 kr till konto: Pg 440 42 05-9. Skriv: Kristet Liv, ditt namn och bostadsadress tydligt, så får du tidningen hem! Beställ nu!
Många har tyckt att det varit för dyrt att resa till Israel och därför
har det aldrig blivit av. Men nu kan vi erbjuda en fördelaktig och
förnämlig resa till Israel. Här är ett erbjudande att deltaga i en veckas
resa till Israel med ett pris på ca på 9400-9900 kr per person med
halvpension. I resan ingår alla utflykter, inträdesavgifter, flyg, hotell.
Dessa är bra medelklassiga judiska hotell, bussfärder med luftkonditionerade bussar och en svenskpråkig guide.
Detta är ett unikt erbjudande. Vi skräddarsyr resorna efter gruppernas behov. Varje grupp leds av en pastor eller israelvänlig lekman.
Betala inte 3000-4000 kr för mycket i onödan! Ta kontakt nu!
Resan genomförs så fort vi fått ihop en grupp. De första resorna
planeras 22.-29 maj med Ester Heinonen, 19-26 juni, under juli
finns det ett flertal tillfällen och även i september. Mer info finns på
vår hemsida. Vi besöker även messianska församlingar. Anmäl dig
genast! Anmäl även när du har möjlighet att åka!
Direktflyg från Arlanda-Tel Aviv och tillbaka. Vi samarbetar
med Sabra Tours, som är teknisk arrangör för resorna. En veckas
resa kostar alltså ca 9400-9900 kr och då ingår så gott som allt.
Mer info och anmälan:
Paul Kemi, tel 08-779 35 10 eller 0709-967 737
Email: [email protected] - www.agapemission.net
och på finska: www.uusielama.net
Var med och välsigna Israel i Israel, landet dit Jesus återkommer!