Värdegrund i Klockargården

advertisement
VÄRDEGRUNDSPLAN
KLOCKARGÅRDENS SKOLA 2013/2014
På Klockargårdens skola arbetar vi aktivt med vår värdegrund. Genom att vara goda
förebilder för barnen skapar vi förutsättningar att utveckla empati, trygghet, livsglädje och en
strävan efter allas lika värde, egenvärde och ett livslångt lärande. Detta genomsyrar vår
dagliga verksamhet och konkretiseras via fem utvalda värdegrundsord.
Trygghet
Att inge mod och självkänsla att möta olika situationer i livet.
Respekt
Att visa omsorg och hänsyn både till individ och till miljö samt se alla människors egenvärde.
Livsglädje
Att finna glädje i vardagen, utvecklas, göra framsteg och känna framtidstro.
Social kompetens
Att kunna samspela och sätta sig in i andras perspektiv.
Kunskap
Att barn och elever erövrar kunskap här och nu och för framtiden.
.
Respekt
Livsglädje
Klockargården
Trygghet
Social
kompetens
Kunskap
På Klockargården skola arbetar vi med följande utifrån kapitel 1 och 2 i läroplanen Lgr11:



Trivselregler
FN:s Barnkonvention
Befintligt värdegrundsmaterial
Exempel på hur värdegrunden konkretiseras:






Samtal i grupp och med enskilda
Klassråd, elevråd och stormöten
Fadderverksamhet, rastvärdar
Värderingsövningar
Avslappning, massagesagor, lugn musik
Drama
FÖRVÄNTANSDOKUMENT
Vi förväntar oss att varje elev visar respekt för alla andra elever och vuxna, att eleven
medverkar till arbetsro och ett gott samarbete i gruppen, att eleven är rädd om våra
gemensamma saker och vår skola. Eleven tar ansvar för sitt skolarbete.
Vi förväntar oss att varje förälder tar del av skolans information och regler. Att förälder
deltar aktivt i föräldramöten och vid utvecklingssamtal. Att barnet kommer utvilad och har
ätit frukost för att orka med vardagen. Att ni som föräldrar intresserar er för barnets läxor och
ger barnet stöd. Att ni tar kontakt med skolan om barnet varit med om något som är värdefullt
för oss att veta, både positivt och negativt.
Detta kan Du förvänta Dig av oss personal. Att vi arbetar för att alla elever ska mötas med
hänsyn, vänlighet och respekt. Att vi hjälper eleverna att lösa konflikter och arbetar aktivt mot
all form av diskriminering kränkande behandling. Vi strävar efter att ge alla elever stöd och
utmaningar efter deras individuella behov. Vi hanterar förtroenden från elever och föräldrar
med varsamhet. Att vi verkar för att föräldrar känner sig delaktiga och välkomna till oss. All
personal verkar för att varje elev ska känna att ”jag kan och jag duger”. Vi arbetar för att
skapa en positiv och lustfylld anda på skolan.
Download