Engelska skolans värdegrundsarbete Utbildningen inom

Engelska skolans värdegrundsarbete
Utbildningen inom skolväsendet ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom
utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former
av kränkande behandling.
Skollagen 1kap. 5§
Engelska skolan i Upplands väsby/Englishschool
Adress: Hovslagargatan 25 , 194 31 Upplands Väsby
Telefon 08 - 590 77123 , Fax 08 - 590 883 60
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.englishschool.se
” Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras till att inhämta och utveckla
kunskaper och värden” Lgr11
Vår gemensamma målsättning:
Trygghet
Ansvar
Gemenskap
Glädje
Skolans mål är att undervisningen skall stimulera varje elev att göra sitt bästa utifrån sina
förutsättningar och att vi skall erbjuda dem den hjälp och vägledning som de behöver för att
utvecklas så långt som möjligt.
”Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter ”
Barnkonventionen Artikel 29
Engelska skolan har engagerade medarbetare som uppmuntrar barnen att ta eget ansvar, hjälper
dem att växa och att utvecklas. Tillsammans med eleverna skapar vi en lugn, trygg och strukturerad
inlärningsmiljö som präglas av arbetsro och arbetsglädje. Vi arbetar aktivt mot alla former av
diskriminering och kränkande behandling.
”Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde”
Lgr 11
Hos oss lär sig eleverna tidigt att olikheter berikar och att alla människor har lika värde. Den
internationella karaktären på skolan, där många språk och nationaliteter möts, skapar en positiv
samhörighet, en unik lärandemiljö och en trygg plattform inför framtiden i vårt numera globala
samhälle.
”Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från
ett demokratiskt förhållningssätt”
Lgr 11
Vår gemensamma värdegrund:
För att vår skola ska fungera som en trygg och trevlig arbetsplats, måste vi alla tillsammans komma
överens om hur vi ska vara mot varandra. Vi behöver en gemensam grund att stå på.
Vår gemensamma grund kallas värdegrund och består av ett antal viktiga mänskliga principer eller
värderingar. Värdegrunden kan ses som en vägledning för våra relationer till varandra.
Trygghet:
Trygghet betyder att alla elever kan känna att de har ett egenvärde. Trygghet innebär att man mår
bra i skolan, har möjlighet till delaktighet, kan påverka sin situation samt blir respekterad för den
man är.
Vi följer de regler som finns på skolan
Vi hjälper varandra och stöttar varandra.
Vi accepterar varandras olikheter.
Ansvar:
Ansvar innebär att vi förstår att våra handlingar påverkar andra människor. Att ta ansvar är att bete
sig trevligt och hjälpsamt mot andra. Att ta ansvar innebär att jag gör det som förväntas av mig.
Jag ansvara för att jag inte avsiktligt sårar någon annan på skolan.
Jag ansvarar för att jag tar emot och vårdar andra människors omtanke. Jag är en bra kamrat.
Jag ansvarar för min egen inlärning.
Gemenskap:
Gemenskap innebär att visa omtanke för varandra. Det förutsätter att vi tänker på andras behov och
att vi beter oss på ett kamratligt sätt mot varandra.
Vi har gemensamma traditioner
Vi ser allas olikheter som en tillgång
Vi arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling
Vi uppskattar varandra och visar det i handling.
Glädje:
När man mår bra är man glad! Vår målsättning på Engelska skolan är att alla elever skall känna glädje
i skolan och längta till nästa skoldag. Skolan skall vara en trygg plats där man kan vara sig själv och
känna glädje i gemenskapen. Varje elev ska kunna känna en stolthet och en arbetsglädje här på
skolan.
Vi anser att trygghet, ansvar, gemenskap och glädje skapa en bra grund för aktivt lärande.
För att denna plan skall fungera måste varje elev och vuxen på skolan känna mod och tillit till
sin egen förmåga. Mod handlar om att ha styrka att stå upp för sina åsikter, att våga säga
vad man tycker. Mod är även att våga hjälpa någon i nöd eller att säga till om någon
behandlas illa. Mod är att våga misslyckas och därigenom lära sig någon nytt. Det är viktigt
att träna sig på att vara modig och att det finns ett tillåtande klimat på skolan.
Här på Engelska skolan vill vi att alla elever skall känna att de har mod att följa sina drömmar
och stå upp för det som är rätt.
Hur hjälper vi alla elever att förstå och följa vår värdegrund:









Värdegrunden ska synliggöras över hela skolan.
Vi vill att varje elev ska få lära sig om sig själv och andra genom att möta olika
kulturer och olika arbetssätt.
Vi uppmärksammar olikheter på ett positivt sätt.
Vi använder oss av eleverna bakgrund och erfarenheter som en naturlig del i
undervisningen och avdramatiserar där med olikheter och ersätter dem med
kunskap.
Vi uppmärksammar FN dagen genom att bjuda in alla familjer till ett gemensamt
knytkalas.
Klasserna har en värdegrundslektion i veckan. Under dessa lektioner får eleverna lära
känna sig själva och andra, göra värderingsövningar och ha kill- och tjejsnack.
Skolan har ett elevhälsoteam dit man kan vända sig om man har behov.
Eleverna har en egen IUP. Där kan elev och föräldrar följa elevens utveckling och
tillsammans ta ansvar för den.
Eleverna tränar demokratibegreppet vid planering och utvärdering av det dagliga
arbetet, samt vid klass- och elevråd.