Hinduismen
Historien
Hinduismen har ingen grundare och enligt hinduerna själva har religionen
alltid funnits. De kallar sin religion för ”sanatana dharma”, alltså: ”den eviga
läran”.
Under 1800-talet härskade engelsmännen i Indien och de gav religionen
namnet hinduism, som betyder: ”Indiens åskådning eller tankesystem”. Idag
använder även indier det namnet.
Den äldsta hinduismen härstammar från 3000 f.Kr. Idag är hinduismen en
blandning av olika traditioner från hela dess historia.
Skrifter
Det skulle ta ett helt liv att läsa alla hinduismens heliga skrifter eftersom de
är så många.
De viktigaste är Upanishaderna från 800-500 f.Kr. och Bhagavadgita från ca
300-talet f.Kr.
I Upanishaderna finns tankar om bl. a karma. Karma handlar om att
människan får ta konsekvenserna av sitt handlande. Det är det samlade
resultatet av livets handlingar, alltså att man följt sina plikter.
Upanishaderna berättar även om samsara. Det är det eviga kretsloppet i
tillvaron som rör djur, människor, växter och världen. Karma anger
förutsättningarna för hur det nya livet kommer bli. Skriftsamlingen beskriver
även hur människans själ hänger ihop med det gudomliga: Brahman (kallas
även: världssjälen). I varje människa återfinns en bit av Brahman och det är
hennes själ: atman. Atman är det gudomliga i varje människa. Det som
återföds i nästa liv är atman, själen. Därför talar man inom hinduismen om
själavandring eller reinkarnation. Brahman kan även visa sig genom alla de
många gudarna, som Vishnu, Shiva och Ganesha.
Bhagavadgita handlar om guden Krishna.
Många människor i Indien är analfabeter, det vill säga kan varken skriva
eller läsa. Därför har högläsning av präster spelat en stor roll i historien. Det
har till och med ansetts finare och bättre att höra en text än att själv läsa
den.
Inom hinduismen spelar inte en enda speciell bok samma roll som
exempelvis Koranen gör inom islam.
Gemensamt inom hinduisk tro
Hinduismen är som en familj av religioner, som hänger samman på ett
liknande sätt som judendomen, kristendomen och islam gör med många
gemensamma nämnare. Skillnaderna mellan olika hinduer kan vara stora,
men trots allt finns gemensamma nämnare, som exempelvis tron på
samsara, karma och en tro på olika gudar. Ca 70% av hinduerna tillber
Vishnu, Krishna och Rama. Ca 30% tillber Shiva, Parvati eller Ganesha.
Målet
Målet för alla hinduer är att slippa återfödas. Den som når dit når moksha,
befrielse från kretsloppet.
Det finns flera hundra vägar till att nå moksha. Dessa brukar sammanfattas
i tre huvudvägar:
1. Handlingens väg. (karma-yoga) Att leva moraliskt rätt.
2. Meditationens väg. (jnana-yoga) Genom meditation får människan en
djupare förståelse av hur atman (själen) och Brahman (det gudomliga)
hör ihop.
3. Kärlekens och hängivenhetens väg. (bhakti-yoga). Man skall visa
kärlek till en speciell gud, t ex. Krishna samt i allmänhet att vara
kärleksfull mot människor.
Kastsystemet
Kast handlar om en indelning av befolkningen i olika klasser. Kast betyder
ren och mycket i kastsystemet handlar om att inte blanda ihop olika grupper
i samhället. Om man gör det blir man oren.
Det finns fyra huvudkaster:
1.
2.
3.
4.
Präster
Krigarklassen
Bönder och affärsmän
Tjänarklassen
Därtill finn den orena kasten, de kastlösa. I Indien kallar man dem dalit eller
”oberörbar”.
Kastsystemet är inte förbjudet, men det är förbjudet att diskriminera utifrån
kasttillhörighet. I städerna börjar kastsystemet sakta luckras upp, men lever
kvar i landsbygden.
Frågor
1. Vad heter de två viktigaste skriftsamlingarna?
2. Vad är samsara?
3. Beskriv vad karma är och vilka konsekvenser den får.
4. Hur hänger Brahman och atman ihop?
5. Vad betyder reinkarnation?
6. Vad innebär Moksha?
7. Vilka är de fyra huvudkasten?
8. Vad är en dalit?
Regler kring mat och dryck
Många hinduer väljer att inte äta kött eller ägg. Några väljer även bort fisk.
Alkohol och andra typer av rusmedel bör undvikas eftersom de leder till att
man tappar koncentrationen på Gud. I praktiken försöker man alltså att äta
med förstånd och ser reglerna som en vägledning till ett sunt och bra liv.
Dygder
Hinduismens dygder är många och olika för olika människor. Dygderna är
bland annat knutna till kasttillhörighet, om man är gift eller ej, munk eller
inte osv.
Allmänna dygder är att vara lugn till sinnet, enkel och rak, stödja och hjälpa
svaga och vara vänligt inställd till alla.
Dödssynder
Inom hinduismen talar man om de fyra kardinalsynderna. Det är fyra regler
som ingen får bryta mot:
1. Ägna sig åt otillåten sex. (dvs sex utanför äktenskapet)
2. Dricka rusdrycker
3. Äta fel mat som kött och fisk
4. Ägna sig åt spel i alla former.
Men det är inte mer vanligt att hinduer klarar av dessa regler än att kristna
klarar av att följa sina dygder. De är ideal som är svåra att leva upp till.
Fråga
1. Känner du någon som försöker följa sådana regler som nämns ovan?
Tror du att en människa som följer dessa regler strikt blir lyckligare än
de som inte försöker? Motivera ditt svar!
Kärlek
Äktenskapet har hög status inom hinduismen, för det bidrar till stabilitet i
samhället och i det sociala livet.
Än idag är det vanligt att föräldrar är med och föreslår vem deras barn skall
gifta sig med. Det kallas för ”matchäktenskap”, där man försöker matcha ett
par. I Indien lever man mycket i storfamiljer och det är därför viktigt att alla
kan komma överens.
Det finns präster som specialiserat sig på äktenskap och de tar hjälp av
astrologi för att hitta den rätta partnern. I tidningar annonserar man efter
någon att gifta sig med och där anges bland annat inkomst, utbildning och
vilken kast man tillhör, allt för att kunna göra en bra matchning.
I den gamla hinduiska traditionen finns en tanke om att kvinnan äger en
särkskild kraft som heter shakti. Denna kraft kan bara styras inom
äktenskapet. Det är en annan förklaring till äktenskapets stora betydelse.
Även gudinnorna äger denna kraft, särskilt gudinnan Kali.
Frågor
1. Vore det bra om dina föräldrar, som känner dig väl, skulle hjälpa dig
när du söker någon att gifta dig med?
2. Är det viktigt att dina föräldrar kommer överens med din framtida
partner, tycker du? Varför/varför inte?
Sexualitet
Sexualitet hör hemma inom äktenskapet. I vissa hinduiska traditioner finns
hårda regler för hur sex skall utövas inom äktenskapet. Den skall då vara till
syfte att avla barn och föregås av sång och meditation.
Samtidigt finns i den hinduiska traditionen en koppling mellan den andliga
och sexuella upplevelsen. Tantrism heter den riktning som använder sig av
det förbjudna för att uppnå andliga mål. Alkohol, felaktig mat,
sexualstimulerande medel och samlag kan användas för det. Föreningen
mellan det manliga och det kvinnliga leder till fullkomlighet och detta kan
ske symboliskt eller konkret.
Kulturkrockar
För många i Sverige är den hinduiska kulturen främmande och speciell.
Särskilt medlemmar av Hare Krishna har upplevt att de blivit missförstådda
eller betraktade som ”sektmedlemmar”. Trots allt finns närmare en miljard
människor i världen som lever i hinduisk kultur. Men för den som inte
känner till det främmande blir det lätt skrämmande.
Frågor
1. Varför är det främmande lite skrämmande? Går det ändra på sådan
attityd?
2. Varför vill man framställa andra som ”konstiga”?
3. Vilket är det bästa sättet att undvika att fördomar och osanningar
frodas i ett samhälle?
Frågor
1. Här kommer ett exempel på ”matchmaking” – annons. Är den
inskickad av mannen själv som söker fru och/eller dennes familj?
Motivera svaret och diskutera med kamrater!
2. Studera skillnader och likheter med svenska förhållanden. Finns det
något som du reagerar speciellt på? Vad i så fall?
___________________________________________________________________________
Personal Details: He is fun loving, caring, respects cultural values and
maintains pleasant equation at his job and in the family as well. He is
looking for a beautiful qualified tall girl who is caring, accommodative and
adjustable to move along with him as a responsible life partner.
He has done B. E. (Mechanical Eng) from Amravati University, Maharashtra
and subsequently 2 yrs master degree in Master Of Total Quality
Management (MTQM) from Lucknow University, U. P. He is working as Assist
Manager (Operation Development & Quality) in a reputed telecom MNC
'ERICSSON INDIA PVT. LTD.
Physical Appearance:
Height
: 182 cm
Weight
: 95 Kgs.
Built
: Slim
Features
Complexion
: Handsome
: Fair
About His Lifestyle
Smoking
: Occasionally
Take Hard Drinks : Occasionally
Eating Habits
: Vegetarian
Have Children
: Yes - Not
Living
Together
House Ownership
: Not Specified
Living Situation
: Not Specified
Education & Occupation
Education
: Bachelor
Degree
Specific Degree
: B.e.(mech.)
Occupation
: Telecom
Job Details
: Assistant
Manager(operation
Development &
Quality)
Monthly
Income
: Rs. 50,000 75,000
Location
Country
: India
Citizenship
: Not Specified
Residency Status : Not Specified
Astrological Details
Date Of Birth
:2nd, October
1975
Birth Time
:02 : 27 AM
Place Of Birth
:Roorkee
Sun Sign
: Libra [Våg]
Country Of Birth :India
Family Details
Father
: Retired
Mother
Family Values
: Moderate
Family Type : Nuclear Family
Family Status
: Upper Middle
Class
Sibling Details
: Housewife
: I have 1 sister in my family. 1 sister is married.
More About My Family : Our's is a service class well educated family of
Engineers and doctors having 8 paternal and four
maternal uncles and aunts. All of them are very
well placed in India or abroad. More details will
be shared when we happen to meet.
About His Ideal Partner: Basic Details
Age
: 28 to 33 Years
Marital Status
: Never Married
Height
: 162.5 -175 cm
Eating Habits
: Vegetarian
Built
: Slim, Medium
Drinking Status : No
Features
: Sharp,
Beautiful
: Fair
Smoking Status : No
Complexion
Special Cases
: None
Mother Tonque
: Hindi
Citizenship
:
Horoscope
Match
: Yes
Religious & Social Detail
Religion
: Jain, Hindu
Caste
: Baniya,
Digambar,
Jaiswal,
Khandelwal,
Oswal,
Shwetambar,
Vaish, Vaishya
Occupational Details
Occupation
:
Monthly income :
Nil
Residency Details
Country
: India
State / U.T.
: Any
Astro Details
Sun Sign
: Doesn't Matter
Buddhismen
Historien
Buddhismen grundar sig på Buddhas tankar. Han levde 560-480 f. Kr. enligt
traditionen (ingen vet säkert). Han levde i norra Indien och växte upp i
hinduisk miljö. Hans egentliga namn var Siddharta Gautama, men fick
senare namnet Buddha.
Kring hans liv och födelse finns flera berömda legender. En legend berättar
om att han efter kort äktenskap lämnar fru och son för att söka sanningen
om livet. Efter sju år av sökande finner han tillslut sanningen. Han satt då
under ett träd och mediterade i morgonsolen och såg plötsligt allt klart. Han
blev upplyst, vaknade upp och förstod hur allt hängde ihop. Efter det
kallades han för Buddha. Buddha betyder just upplyst eller uppvaknad.
Buddhas tankar
Buddhas tankar kan sammanfattas i två punkter:
1. Allt är föränderligt
2. Vilket leder till otillfredsställelse.
För att människor skall förstå och ta konsekvenserna av detta måste vi gå en
lång väg.
Enligt Buddha finns det tre vägar att gå:
1. En i lyx och överflöd
2. En i självplågeri
3. En mellanväg
Den tredje kallas för den gyllene medelvägen och innebär att man ska leva
utan lyx, men inte för enkelt.
Den som går den gyllene medelvägen och följer alla Buddhas råd kommer så
småningom att förstå att allt i livet leder till otillfredsställelse.
Buddhas tankar bli buddhism
När Buddha dog omkring 480 f.Kr. hade han många anhängare. Efter hans
död samlades 500 munkar till rådslag. Munkarna gjorde olika tolkningar av
det Buddha sagt och efter några hundra år fanns det 18 riktningar och
skolor. Buddhismen spreds till nästan hela Indien. Men konkurrensen från
hinduismen innebar att buddhismen nästan försvann. Men den spreds till
många andra länder.
Det har aldrig funnits ett självklart centrum för buddhismen och man har
heller inte någon enda religiös ledare, liknande påven. Idag är buddhismen,
precis som hinduismen, snarare en grupp av religioner än en enda.
Skrifter
På 500-talet e. Kr. bestämdes vilka skrifter som skulle användas. Texterna
samlades i tre korgar och kallas därför för de tre korgarna: Tripitaka.
Texterna anses härstamma från Buddha själv. De beskriver hur
munkar skall leva, återger Buddhas predikningar och kommenterar
läran.
Den mest kända av de äldsta skrifterna heter Dhammapada och är den skrift
som är översatt till svenska.
Frågor
1.
2.
3.
4.
I vilken religiös miljö växte Buddha upp i?
Varför fick han namnet Buddha?
Hur kan man sammanfatta Buddhas huvudtankar?
Vad är ”Tripitaka”?
Gemensamt i buddhistisk tro
Det finns många olikheter mellan olika buddhistiska riktningar och
uppfattningar. Den så kallade ”tillflyktsformeln” beskriver vägen till målet:
alltså hur man kommer till Nirvana. Nirvana betyder ”blåsa ut”. Det är viljan
att återfödas på nytt som har blåsts ut för den som nått nirvana.

Jag tar min tillflykt till Buddha. (Lär känna Buddha och hans liv och
inspireras av det.)

Jag tar min tillflykt till läran.(Tag del av Buddhas lära)

Jag tar min tillflykt till församlingen.(Läran kan vara svår att förstå
och därför kan man få hjälp med detta i en buddhistisk gemenskap,
en församling)
De fyra sanningarna
Buddha menade att inget i livet eller tillvaron är bestående. Allt förändras
hela tiden. Vilka konsekvenser får detta för människan? Buddhas svar var:
fäst dig inte vid något, inte kärlek, inte hat, inte dig själv och inte ägodelar.
Om du gör det kommer du bara bli olycklig och otillfredsställd. Detta
sammanfattade Buddha i fyra punkter- kärnan i buddhistisk tro:
1. Allt leder till otillfredsställelse och lidande. Att älska, hata, längta - allt
leder så småningom till otillfredsställelse.
2. Orsaken till otillfredsställelse och lidande är begäret. Vi lider för att vi
begär och längtar efter så mycket.
3. Släck begäret så slipper du otillfredsställelsen och lidandet i livet.
4. Gå den åttafaldiga vägen släcker du begäret.
Den åttafaldiga vägen
Den åttafaldiga vägen ger praktiska råd för hur du bär dig åt. De kan
sammanfattas i tre punkter:
1. Rätt kunskap, vilket innebär att lära sig buddhismens tankar.
2. Rätt levnadssätt, vilket innebär att leva enkelt och följa regler som att
inte ljuga, döda och vara otrogen.
3. Rätt meditation, vilket innebär att lära sig en meditationsmetod som
hjälper en att tömma medvetandet, för att kunna fylla det med
medkänsla och kärlek.
Livet
Det som driver livet, som gör att det finns till, är människors (och andra
varelsers) handlingar. Utan dessa handlingar skulle inte livet finnas
egentligen. Resultatet av handlingarna kallas karma, så det går också att
säga att det är karma som är livet.
Världen kommer och går. En ny värld blir till, finns ett tag för att sedan
förstöras. Sen skapas en ny värld som genomgår samma utveckling.
Förklaringen är att allt befinner sig i det eviga kretsloppet samsara.
Människan
Människan har inget ”jag” enligt buddhismens tankar. Vi förändras
hela tiden och är inte densamma som femåring eller som
femtioåring. Det som utgör det vi kallar för ”jag” är våra
erfarenheter och intryck och dessa förändras hela tiden.
Buddhismen använder floden som bild för hur detta fungerar. Den har ett
namn, den flyter fram genom landskapet och innehållet, flodens vatten, är
hela tiden nytt. På samma vis är det med våra ”jag”- de förändras hela tiden.
Gud och gudar
Buddha trodde inte på Gud, men inom den buddhistiska världen ses
Buddha sedan länge som en gud av många. Gudarna kan inte påverka
människans upplysning.
Sangha, församlingen
Församlingen, eller sangha, som buddhister kallar den, kan liknas vid en
gemenskap av troende. Men sangha kan också vara ett kloster där
munkar och nunnor bor. I buddhismen spelar munkar en viktig roll.
Det finns även nunnor men de har hittills spelat en mindre roll.
Munkar och nunnor har flera hundra regler att följa. Dessa tar mycket
tydligt upp klädsel, mat, sex och allmänt uppförande. För munkar
finns 227 regler och för nunnor 311. De extra reglerna nunnor har är
alla knutna till det kvinnliga könet.
Sanghan håller till i en lokal eller lägenhet eller i fina tempel. Buddhistiska
tempelbyggnader kallas stupa eller pagod. Byggnaden uppförs på sådant sätt
att de skall påminna om viktiga delar i den buddhistiska tron.
Stupa
Pagod
Frågor
1. Vad är Nirvana? Vad innebär detta?
2. Förklara buddhismens tankar kring detta med ”jaget” med dina egna
ord.
3. Vad är samsara och karma?
4. Vad är stupa eller pagod?
5. Beskriv hur man ser på detta med gudar inom buddhismen med dina
egna ord.
6. Är det så att kvinnor har fler regler att följa än män även i Sverige?
Fundera på ex. uppförande, sex, mat…
Riktningar
De stora buddhistiska riktningarna är theravada, mahayana, tibetansk
buddhism, zenbuddhism och olika japanska inriktningar.
Enligt tradition anses theravada vara den ursprungliga och äldsta.
Anhängare av mahayana anser att theravada är en alltför sträng väg. De
kallar sig mahayana, som betyder ”den stora vagnen”, för att peka på att
många fler kan koma till nirvana på denna väg än genom theravadavägen.
Tibetansk buddhism betraktas ibland som en del av mahayanabuddhismen,
men har sina egna traditioner. Dalai Lama är ledaren och
anses vara en inkarnation (förkroppsligande) av en
bodhisattva. (=En person som nått Nirvana, utslocknandet,
men väljer att födas på nytt för att hjälpa andra till
upplysning.) När en Dalai Lama dör går hans själ över till
en ny pojke i Tibet: Då gäller det att hitta denna pojke. Det
budskap som Dalai Lama sprider i västvärlden handlar om fred. Han fick
nobels fredspris 1989.
Zenbuddhism har sitt centrum i Japan. Här är meditationen central.
Grundare satt själv och mediterade i nio år, vänd mot en bergvägg, enligt
legenden. Målet med meditationen är att uppnå upplysning. Detta uppnås
genom en slags olösliga gåtor. ”Hur såg du ut innan dina föräldrar avlade
dig?” är en berömd sådan gåta. Med hjälp av gåtorna mediterar man i
många år för att en dag se på livet på ett nytt sätt. Alla kampsporter har sitt
ursprung ur zenbuddhismen. Det var munkar som ville försvara sig genom
att ta vara på motståndarens krafter.
Frågor:
1. Berätta kortfattat om de fyra olika riktningarna inom buddhismen.
Etik och moral
En grundtanke i den buddhistiska etiken är: Vad helst jag kan göra för
andra varelser, glädja och hjälpa vill jag göra. Vänlighet är en grundpelare.
Så här står det i de buddhistiska skrifterna: ”Ty aldrig upphör hat genom
hat, utan det upphör genom vänlighet, det är den eviga lagen.”
Frågor
1. Försöker du vara vänlig? Är det viktigt för dig?
2. Hur gör man för att alltid kunna vara vänlig?
3. Finns det några nackdelar med att vara vänlig? Motivera svaret.
Fem huvudregler
En buddhist bör undvika att:
1. Döda och skada något levande
2. Stjäla
3. Utöva otillåten sex (utanför äktenskapet)
4. Ljuga
5. Inta rusdrycker och droger
Den viktigaste plikten för en människa är att inte slarva bort livet. En
människa har den unika möjligheten att söka och nå insikt. Det kan inte
djur. Den människa som inte söker efter sanningen om livet, slarvar bort
det.
För den vanliga enkla buddhisten i Asien är de centrala plikterna att
följa ritualer. Det kan handla om att offra till gudarna, till Buddha och
andra upplysta personer, ge gåvor till munkar, läsa magiska
skyddsverser, ta del av den kraft som en Buddhastaty kan ge, det vill
säga konkreta handlingar i vardagen.
Att visa mod är en av de största dygderna (Dygd= moral, hur man ska
uppföra sig korrekt). Andra är vänlighet, medkänsla och generositet. Ett rent
hjärta ses också som en dygd, att vara ärlig och sann.
”Dödssynder”
I buddhismen finns något som kallas för sinnesgift (klesas), vilket motsvarar
det som i kristen tradition kallas för dödssynder. Hos vissa buddhister
betonas tre stycken klesas, hos andra tio.
1. Girighet
2. Hat
3. Okunnighet
4. Stolthet/högmod
5. Felaktiga föreställningar (till exempel att
människan har ett ”jag”)
6. Tvivel
7. Fastlåsthet (att vara rigid)
8. Sexfixering
9. Samvetslöshet
10.
Skamlöshet
Frågor
1. Vilka av dessa buddhistiska ”dödssynder” tycker du själv att man bör
undvika? Varför? Motivera ditt svar!
Kärlek
Buddhismen har en kluven inställning till äktenskapet. En buddhistisk
grundtanke är att människan inte ska vara bunden vid något i världen,
varken kärlek eller hat. Äktenskap bekräftar på något sätt kärleken och den
bundenhet som finns mellan man och kvinna och de begär som ofta styr i ett
kärleksförhållande. Begär är något som skall släckas för att människan skall
kunna nå nirvana. Å andra sidan betonas kärlek och vänlighet starkt.
Sexualiteten hör hemma inom äktenskapet. Olika uppfattningar finns även
om homosexualitet i buddhistiska kretsar.
Ondska
Det onda vi upplever kommer ur vårt eget dåliga sinnestillstånd. Buddha
själv frestades av en kraft som kallas mara. Mara försökte övertyga Buddha
om att inte förmedla den insikt han fått genom upplysningen. Mara
symboliserar det begär som tar över, dominerar och tar fram det dåliga i
livet. Mara är frestaren.
EN god människa blir ond i en ond miljö och en ond människa kan bli god i
en bra miljö. Så det är sammanhanget som är avgörande. Därför är en
återkommande tanke i buddhismen att människan ska vara vänlig och
skapa en god miljö omkring sig. En buddhistisk hälsningsfras lyder: Må ni
vara lyckliga och känna frid.
Sverige
I Sverige finns ca 15000 buddhister. De är dels invandrade buddhister eller
de som omvänt sig, konverterat, till buddhismen.
Frågor
1. Tror du att det onda kommer inifrån människan? Är det vi själva som
står för ondskan? Om det är så, vad bör man tänka på då? Hur gör
man för att inte göra ont?
2. Ibland sägs att de som bytt religion, konverterat, håller hårdare på sin
religion än de som växt upp med den. Tror du det är sant? Varför är
det i så fall så? Motivera ditt svar!
3. Vilka skäl tror du är de viktigaste till att en människa konverterar till
en annan religion? Försök lista dem och sätt de viktigaste överst.