List of literature Litteraturlista (PDF 39 kB)

Kurslitteratur för RET A30, Retorik: Grundkurs, 30 hp, ht 2014
Fastställd av institutionsstyrelsen, Institutionen för kommunikation
och medier, den 15 oktober 2013.
Delkurs 1. Retoriska perspektiv (7,5 hp)
Ad Herennium (2005): övers. Birger Bergh. Åstorp: Rhetor förlag, 175 s. [ISBN 91-9752261-9]
Aristoteles (2012): Retoriken, övers. Johanna Akujärvi. Ödåkra: Retorikförlaget. 10 s.
[ISBN 9789197522632]
Gorgias: Helenas Lovtal, med en introduktion av Peter Ström-Soeberg, Retorikmagasinet nr.
20, 3 s.
Hellspong, Lennart (2011): Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. 3 (utök.) uppl. Lund:
Studentlitteratur, s. 261-286. 25 s. [ISBN 978-91-44-06739-1]
Kjeldsen, Jens E (2008): Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori. Lund:
Studentlitteratur, kap. 2, 7, 9, 45 s. [ISBN 978-91-44-04848-2]
Lindqvist Grinde, Janne (2008): Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur, 373 s.
[ISBN 9789144047881]
Quintilianus, Marcus Fabius (2002): Den fulländade talaren, övers. Bengt Ellenberger.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. s.21-41; 76-87; 92-103, 42 s. [ISBN 91-46-20086X]
Rosengren, Mats (1998): ”Doxa och den nya Retorikens Kunskapssyn”, Rhetorica
Scandinavica s. 10-17, 7 s.
Sigrell, Anders (2002): "Retorik och filosofi - en nödvändig konflikt?". Filosofisk tidskrift,
årg. 23 nr 4, november 2002, s. 32-45, 14 s.
Sigrell, Anders (2011): "Manipulerade metonymier", Retorikmagasinet nr. 44, s.21-25, 5 s.
Dessutom tillkommer ett antal artiklar om ca 100 sidor
Totalt antal sidor: ca 650
Delkurs 2. Retoriska övningar I (7,5 hp)
Cassirer, Peter (1999): ”Myten om kroppsspråket”. Retorikmagasinet 1, 3 s.
Enström, Rebecca (2006): ”Att bli ihågkommen”. Retorikmagasinet 29, 6 s.
Eriksson, Anders (2002). Retoriska övningar, Afthonios’ progymnasmata. Nora: Nya Doxa,
69 s. i urval. [ISBN 91-578-0404-4]
Eriksson Anders, Retorikens grunder, (opublicerat material), ca 100 s.
Hellspong, Lennart (2011): Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. 3 (utök.) uppl. Lund:
Studentlitteratur, s. 19-190, 289-298, 180 s. [ISBN 978-91-44-06739-1]
Lindhardt, Jan (1982): ”Memorias skabende funktion”. Rhetorica scandinavica 29/30, 12 s.
Lundström, Erland (2001): ”Talaren som artist”. Retorikmagasinet 10, 4 s.
Melin, Lars (2009): Nyfiken på texten. Malmö: Liber förlag, 160 s. [ISBN: 9789147093731]
Renberg, Bo (2013). Bra skrivet, väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. 2:a
uppl. s 7-90. Lund: Studentlitteratur. 177 s. [ISBN 978-91-44-08824-2]
Smith Pedersen, Hanne (2009): ”Nervpirrande retorik”. Retorikmagasinet 43, 5 s.
Wester, Vivianne (2001): ”Bör kvinnor sära på benen?” Retorikmagasinet 10, 5 s.
Totalt antal sidor: ca 700
Delkurs 3. Retoriska övningar II (7,5 hp)
Eriksson Anders, Retorikens grunder, (opublicerat material), ca 100 s.
Hellspong, Lennart (2002): ”Toulmin, Piaget och retoriken – en skiss om argumentation”.
Koiranen m.fl. (red.) Språk, kultur och retorik. TUTKIVI 27. 2002, 21 s.
Hellspong, Lennart (2011): Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. 3 (utök.) uppl. Lund:
Studentlitteratur, s. 193-260, 299-351, 109 s. [ISBN 978-91-44-06739-1]
Hietanen, Mika: Argumentationsanalys för retoriker. Opublicerat material, 18 s.
Hietanen, Mika: Fallasianalys för retoriker. Opublicerat material, 17 s.
Højlyng, Mads (2006): ”Att tala är att lyssna – intervju med Wayne Booth”, övers. Stina
Gardestrand. Retorikmagasinet 32, 4 s. (delas ut).
Jørgensen, C & Onsberg, M (2008): Praktisk argumentation: Grundbok i retorisk
argumentation. Åstorp. Retorikförlaget, 135 s. [ISBN 978-91-975226-9-4]
Kjeldsen, Jens E (2008): Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori. Lund:
Studentlitteratur, kap. 8, 17 s. [ISBN 978-91-44-04848-2]
Wallgren Hemlin, Barbro (2001): ”Om viktning av argument: Overall på.” Retorikmagasinet
12, 7 s.
Totalt antal sidor: ca 430
Delkurs 4. Retoriska analyser (7,5 hp)
Bitzer, Loyd F. (1968): ”The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, nr 1, vol. 1, s. 114, 14 s.
Hellspong, Lennart: Att skriva uppsats i retorik. Södertörns högskola, 102 s.
Kjeldsen, Jens E (2008): Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori. Lund:
Studentlitteratur, kap. 1, 3, 4, 6, 73 s. [ISBN 978-91-44-04848-2]
Mral, Brigitte, (2003): ”Motståndets retorik”, Rhetorica Scandinavica, nr 27, 15 s.
Renberg, Bo (2007): Retorikanalys. En introduktion. Lund: Studentlitteratur, 136 s. [ISBN
978-91-44-04007-3]
Vatz , Richard, (1973):”The Myth of the Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, nr 3,
vol. 6, s. 154-161, 7 s.
Tunebing, Christel Titti (2006): ”Bryr sig makt om kön?” Retorikmagasinet 32., 6 s.
Åslund, Leif (1994): Tal i tiden. Antologi med introduktioner och arbetsuppgifter för
gymnasie- och högskolestudier. Stockholm: Natur och Kultur, ca 50 s. i urval. [ISBN
91-27-59473-4]
Totalt antal sidor: ca 700
2