Investeringsbedömning med hänsyn till skatt

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
INSTITUTIONEN I SKELLEFTEÅ
GERD ENQUIST
EKONOMISTYRNING I TJÄNSTEFÖRETAG, 5P
STAFFAN WETTER
EKONOMI OCH FRITIDSVETENSKAP, ÅK 2
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 2
Skatt ............................................................................................................................................ 3
Alternativa nyckeltal .................................................................................................................. 3
Lönsamhetsplanering ................................................................................................................. 3
1. Hävstångsformeln (sambandet mellan räntabilitet och soliditet) ................................... 3
2. Dupontmetoden .............................................................................................................. 4
Finansieringsanalys .................................................................................................................... 4
Grundläggande faktorer .......................................................................................................... 4
Sammanfattning av justeringar ............................................................................................... 5
Internt tillförda medel (ITM).................................................................................................. 5
Anläggnigstillgångar (AT) ..................................................................................................... 5
Minoritetsintresse ................................................................................................................... 7
Investeringsbedömning med hänsyn till skatt ........................................................................ 7
1. Nuvärdemetoden (kapitalvärdemetoden......................................................................... 7
2. Annuitetsmetoden........................................................................................................... 8
3. Pay-off-metoden (payback-metoden) ............................................................................. 8
Internmetoden..................................................................................................................... 8
När ska man ta hänsyn till skatt ............................................................................................. 8
Investeringskalkyl med hänsyn till prisförändring och inflation ............................................... 9
Real kalkyl .............................................................................................................................. 9
Nominell kalkyl ...................................................................................................................... 9
Värdering av företag................................................................................................................. 10
När? .................................................................................................................................. 10
Att tänka på ...................................................................................................................... 10
Värderingsmetoder ............................................................................................................... 10
Sida 2 av 11
Skatt
Resultat efter finansiella poster
Ökning av periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatt
Nettoresultat
1000
-100
900
-250
650
Schablonskatt: 0,30 x 1000 = 300
Betald skatt: 250
Full skatt : 250 + 0,30 x 100 = 280
Skillnad mellan tillverkande och tjänsteföretag är mindre maskiner och inga lager
Alternativa nyckeltal





Nettoomsättning / Anställd
Nettoomsättning / intäktsperson
Förädlingsvärde
Det mervärde som anställda skapar
Räknas ut genom: Rörelseresultat + personalkostnader eller nettoomsättning - externa
kostnader
Personalkostnader i förhållande till omsättning
Debiteringsgrad
Vinstmarginal
Lönsamhetsplanering
1. Hävstångsformeln (sambandet mellan räntabilitet och soliditet)
RT
EK
RR
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Resultat efter finansiella kostnader
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
T
S
RS
+
=
=
RE
Resultat efter finansiella intäkter (måste vara så stort att det täcker kraven) = finansiella
kostnader (långivarnas krav på ränta) + resultat efter finansiella kostnader (ägarnas krav på
avkastning).
Detta kan skrivas som: RT x TK = RS x S + RE x EK
Sida 3 av 11
RE = RT + (RT - RS) x S / EK (Hävstångsformeln)
Rörelserisk
Skuldsättningsgrad
Total risk
Finansiell risk
(RT - RS) kallas: Riskbuffert, förräntningsmarginal.
2. Dupontmetoden
RT = (Rörelseresultat + Finansiella kostnader) / TK
Multiplicera med omsättningen:
RT = Rörelseresultat + Finansiella intäkter x Oms
TK
Oms
RT = Rörelseresultat + Finansiella intäkter x Oms
Oms
TK
Vinstmarginal 1%
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
RT = VM x KOH
Finansieringsanalys
Syfte: Visa hur företaget har skaffat kapital och hur företaget har använt det.
Lagar: ÅRL 2:1, 6:3 finansieringsanalysens innehåll, 7:3 koncern.
Normer: FAR nr 10
Grundläggande faktorer
1. Medelsbegrepp
Fa:s saldo (sista raden)
Rörelsekapital
Likvida medel
2. Ingångsbegrepp
Varje rad i FA utgör ett ingångsbegrepp.
Kostnader, utgift, utbetalning.
Intäkter, inkomst, inbetalning.
3. Indelning
Sektorindelad FA
Drift
Använda medel
Tillförda medel
Investering
Använda medel
Tillförda medel
Finansiering
Använda medel
Tillförda medel
Traditionella FA
Tillförda medel
Drift investering
finansiering
Använda medel
Drift investering
finansiering
Sida 4 av 11
4. Justeringar
1. Justering
för
icke-likviditetspåverkande
poster
t.ex.
avskrivningar,
realisationsvinster/förluster. Används till att omvandla intäkter och kostnader till
inkomster och utgifter.
2. Justering för förändring av rörelsekostnader exklusive likvida medel. Används till att
omvandla inkomster och utgifter till in- och utbetalningar.
Sammanfattning av justeringar
Ingångsbegrepp
Intäkter/kostnader
Medels- RK
Just.1
begrepp LM
Just 1,2
Inkomster/utgifter
Inga
Just 2
Internt tillförda medel (ITM)
Inbetalningar/utbetalningar
Inga
Inga
Resultat före bokslutstransaktioner och skatt
+ Avskrivningar som belastat detta resultat
- Realisationsvinst
- Skatt
ITM
10,0
3,4
-0,2
-3,6
9,6
Anläggnigstillgångar (AT)
AT
UB
Avskrivningar
Reaförlust
Saldo Nettoinvestering Saldo Nettoförlust
IB
Reavinst
Maskiner & Inventarier
IB
22,2 UB
Nettoinvestering
8,4 Avskrivningar
Saldo
30,6 Saldo
30,1
0,5
30,6
Maskiner & Inventarier
IB
9,8 UB
Nettoinvestering
4,6 Avskrivningar
Saldo
14,4 Saldo
11,5
2,9
14,4
IB
Reavinst
Saldo
Aktier
7,4 UB
0,2 Nettoförsäljning
7,6 Saldo
6,6
1,0
7,6
Sida 5 av 11
Tillförda medel
ITM
Försäljning av aktier
Minskning av långfristig fordran
Nyemission
Summa tillförda medel
9,6
1,0
0,2
7,5
18,3
Använda medel
Investering i mark & byggnader
8,4
Investering i maskiner & inventarier 4,6
Långfristig skuld
0,6
Utdelning till aktieägare
0,8
Summa använda medel
14,4
Förändring av rörelsekapital (RK)
3,9
Specifikation av förändring av rörelsekapital
Ökning av varulager
+1,2
Ökning av kortfristiga fordringar
+1,9
Ökning av kortfristiga skulder
-3,0
Ökning av likvida medel
3,8
Förändring av rörelsekapital
3,9 (RK = OT - KS)
Utdelning
Under 1997 kan 9,4 + 2,2 utdelas, d.v.s.
Fondemission (100 000 st x 50 kr)
Reservfond:
Nyemmission (100 000 st x 25 kr) = 2,5
Avsättning (4,0 - 1,2 - 2,5)
Balanserad vinst
Utdelning
11,6
-5,0
-0,3
-5,5
0,8
Sida 6 av 11
Minoritetsintresse
Ett företag äger en del av ett bolag.
60%
Moderbolag
Dotterbolag
Moderbolagets ander: Majoritetsintresse (60%)
Övrigas andel: Minoritetsintresse (40%)
Ex.
Soliditet : Inkluderar minoritetsandel i EK
RE
: Exkludera minoritetsandel i EK
Investeringsbedömning med hänsyn till skatt
Vad påverkas av skatt?
 Anläggningstillgångar genom årliga avskrivningar som är avdragsgilla
 Driftsutbetalningar (ex. löner, material): Avdragsgilla, 70 % tas med i kalkylen.
 Driftsinbetalningar: ökar vinsten och är skattepliktiga, 70 % tas med i kalkylen.
 Restvärdet: beror på om investeringen är helt avskriven eller inte. Helt avskriven reavinst som är skattepliktig
 Kalkylräntan res = (1 - skatt) x rfs
Ex.
G (grundinvestering)
a (inbetalning - utbetalning)
R (restvärde)
rfs (kalkylränta före skatt)
res (kalkylränta efter skatt) = 0,70 (1 - 30 %) x 10 %
Skatt
Avskrivningar
500
230 / år
100
10 %
7%
30 %
20 % - regeln
1. Nuvärdemetoden (kapitalvärdemetoden
Utan skatt
230 (a) x 3,9708 (Tab. 3: 10%, 5år) + 100 (R) x 0,6209 (Tab. 2: 10%, 5år) - 500 (G) ≈ 434
Med skatt
G
- 500
Nuvärde av reduktion i skattebetalning genom avskrivningar
(500 x 0,20 x 0,30) x 4,1002 (Tab. 3: 7%, 5år)
+ 123
Nuvärde av R : (100 x 0,7) x 0,713 (Tab 2: 7%, 5 år)
Nuvärde av utbetalning
+ 50
Nuvärde av inbetalning
Nuvärde av a: (230 x 0,7) x 4,1002 (Tab 3: 7%, 5år)
Sida 7 av 11
+ 660
≈ + 333
2. Annuitetsmetoden
Utan skatt
434 x 0,2638 (Tab. 4) ≈ 116
Eller
230 - [(500 - 100 x 06209) x 0,2638] ≈ 115
Med skatt
333 x 0,2439 (Tab 4: 7%, 5år) ≈ 81
3. Pay-off-metoden (payback-metoden)
Utan skatt
G / a = 500 / 230 = 2,2 år
Med skatt
Skattebesparingen avseende avskrivning på G ses som en inbetalning till företaget
0,20 x 0,30 x 500 = 30 / år
a = 0,70 (skatt) x 230 + 30 (avskrivning) = 191
500 / 191 = 2,6 år
Med kalkylränta och skatt
500 / 191 = 2,6178
Sök faktor i tabell 3 (7%, X år) ≈ 3 år
Internmetoden
Bortse från R!
Före skatt
500 / 230 = 2,1739
Sök i tabell 3 (X%, 5år) = >25 %
Med skatt
500 / 191 = 2,618 = >25 %
När ska man ta hänsyn till skatt
För att få en bättre bild av lönsamheten
Krav: företaget går med vinst
Behöves inte enbart vid rangordning
OBS!
JS = KS + LS + AVS + 0,3 x OR
Sida 8 av 11
Investeringskalkyl med hänsyn till prisförändring och inflation
P = prisförändring, enskild
i = inflation, allmän
rn = nominell ränta
rr = real ränta
B = belopp vid nutidspunkten
Real kalkyl
1. Betalning i reala termer
(1 + P)n x 1 / (1 x i) x B [(1 + P)n / (1 + i)n] x B
2. Nuvärdesberäkning
[(1 + P)n / (1 + i)n] x B x Nuvärdesfaktorn (rr%, n år)
Nominell kalkyl
1. (1 + P)n x B
2. [(1 + P)n x B] x Nuvärdesfaktorn (rn%, n år)
Skillnad
Hänsyn till inflation tas…
 I beloppens storlek (realkalkyl)
 I kalkylräntan (nominell kalkyl)
Samband rn
rr ≈ rn - i
rr
Sida 9 av 11
Värdering av företag
När?
 Köp
 Försäljning
 Kontroll - BR
 Börsintroduktion
 Generationsskifte
 Arv /gåva
 Delägares utträde
Att tänka på
 Analysera starka och svaga sidor
- Produkten / tjänsten
- Marknaden: utveckling & utökning av andelar
- Kunderna: antal, beroende av en stor kund
- Konkurrenter: vart finns dom?
- Maskinpark; Gammal / ny, investeringar?
- Personal: viktig i tjänsteföretag, åldersstruktur, utbildning
- Administration: bra rutiner?
 Nyckeltalsanalyser
Värderingsmetoder
1. Avkastningsvärdering
 Nuvärde av förväntade vinster, d.v.s. resultat efter finansiella poster (REFP).
 Resultatutvecklingen de senaste 3-5 åren.
 Utgår från RR
Justeringar
 Ägarlön
 Kundfordringar - förlustrisk?
 Avskrivningar
 Räntor, nya lån?
 Jämförelsestörande poster, t.ex. stort inköp.
 Tiden
Evig tid
AV (avkastningsvärde = a (framtida avkastningen) / i (kalkylränta)
Ex.
a = 2 MKr
i = 20 %
AV = 2 /0,20 = 10 MKr (5 ggr REFP)
Sida 10 av 11
Begränsad tid
Nuvärdeberäkna varje år
Ex.
i = 15 %
År 1
År 10
2 MKr x 0,8696 = 1,74
______
Σ
2. Substansvärdering
Sida 11 av 11