SOLNA STAD
Stadsledningsförvaltningen
2015-10-05
SID 1 (2)
KS/2015:454
TJÄNSTESKRIVELSE
Yttrande över ansökan från Ellevio AB om
nätkoncession för kompletterande kabelförläggning
längs sträckan Danderyd-Ålkistan
Sammanfattning
Ellevio AB (fd Fortum Distribution AB) har till lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för ett kompletterande kabelförband längs
sträckan Danderyd – Ålkistan. Solna stad har fått begäran om yttrande över ansökan.
Ellevio har idag koncession för två kabelförband längs den aktuella sträckan. Det tillkommande kabelförbandet avses förläggas i samma sträckning som de två som redan
har koncession, bland annat genom den av Solna stads ägda Bergshamratunneln.
Stadsledningsförvaltningen har ingenting att erinra mot den kompletterande kabelförläggningen, men vill framhålla att Ellevio ska initiera eventuella nödvändiga detaljplaneändringar med anledning av tunnelförläggningen i samråd med Solna stad.
Förvaltningen vill också uppmärksamma Ellevio på att Solna stad avser återkomma till
Ellevio för en översyn av befintligt driftavtal för Bergshamratunneln med anledning av
förändringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända tjänsteskrivelsen till
Energimarknadsinspektionen.
Bakgrund
För att bättre kunna hantera ökade effektflöden i 220kV-nätet runt Stockholm har ett
beslut inom projektet Stockholm ström fattats om att lägga till ytterligare ett kabelförband på sträckan Danderyd – Ålkistan. Ellevio AB (fd Fortum Distribution AB) har
idag koncession för två kabelförband längs den aktuella sträckan. För att lägga ner
ytterligare kabelförband krävs att Ellevio ansöker om ny koncession samt nytt tillstånd
för vattenverksamhet för det tillkommande kabelförbandet.
Energimarknadsinspektionen har erhållit ansökan från Ellevio om nätkoncession för
det tillkommande kabelförbandet. Ansökan omfattar hela ledningsträckningen
Danderyd – Ålkistan. Från Mörbyviken i Danderyd går kabelförbandet i sjökabel över
Edsviken till Stocksundets sydvästra strand. Det befintliga tillståndet för sjökabel
(Miljödom M 3842-12, 2013-03-21) medger Ellevio tillstånd att anlägga och bibehålla
en 220 kV starkströmsledning bestående av två kabelförband mellan Mörbyviken i
Edsviken till södra stranden i Stocksundet i Solna. Vid tillägg av ett kabelförband
kommer detta att ändras till att sjökabeldikets bredd i strandkant ut till ca 3 meters
vattendjup blir 8 m istället för tidigare tillståndsgivna 7 m. Tillägget innebär vidare att
den maximala bredden på kabelförbandet ute i vattnet kommer att öka från 40 till 50 m.
Från Stocksunds strand går kabelförbandet vidare i markkabel till terminalplatsen i
Stocksundet. Mellan terminalplatsen vid Stocksundet och terminalplatsen i Ålkistan
kommer den av Solna stad ägda Bergshamratunneln utnyttjas för ledningsdragningen.
2 (2)
Fig 1. Ledningarnas sträckning genom Solna (markerat med lila)
Stadsledningsförvaltningens synpunkter
Vid granskningen av föreslagen sträckning har stadsledningsförvaltningen förutsatt att
projektet är ekonomiskt och praktiskt genomförbart och att Ellevio kan erhålla
erforderliga miljötillstånd och övriga tillstånd som krävs för anläggandet av ledningstunneln, utan att detta utgör en belastning för Solna stad. Mot denna bakgrund har
förvaltningen har inget att erinra mot att Ellevio förlägger ytterligare ett kabelförband
längs den aktuella sträckan. Förvaltningen förutsätter att Ellevio initierar eventuella
nödvändiga detaljplaneändringar med anledning av åtgärden i samråd med Solna stad.
Förvaltningen vill uppmärksamma Ellevio på att Solna stad avser återkomma till Ellevio
för en översyn av befintligt driftavtal för Bergshamratunneln med anledning av
förändringen.
Peter Granström
Exploateringschef
Anders Offerlind
Förvaltningschef