Avtal för lån av bärbar elevdator i den kommunala gymnasieskolan

Dnr GN-2011
Dpl
sid 1 (2)
Avtal för lån av bärbar elevdator i den kommunala
gymnasieskolan läsåret 2015/2016
Allmänt om detta avtal
Som elev inom Karlstad kommunala gymnasieskolor har du under studietiden tillgång till en bärbar dator
inklusive nätaggregat. Det är tillåtet att använda datorn utanför skolans lokaler och på fritid. Dator med
tillbehör ägs av kommunen och den är ett av dina läromedel och ett viktigt redskap för dina studier.
Användningen av datorn i skolan syftar till en ökad måluppfyllelse genom att underlätta, stimulera och
effektivisera utbildningen. I normalfallet ingår inte försäkringsskydd för dator i hemförsäkringen. För att få
försäkringsskydd för datorn krävs i normalfallet en tilläggsförsäkring i form av ”allriskförsäkring”.
Det är viktigt att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom avtalet och bilagda regler samt skriver
under att ni tillsammans tagit del av avtalet och reglerna samt godkänt detsamma. Det är en förutsättning
för att du ska få tillgång till en bärbar dator och därigenom får det lättare att följa undervisningen.
Avtalet utgörs av ”Avtal för lån av bärbar dator” jämte bilaga ”Regler för lån av bärbar dator”.
Elev
Elev
Elevens namn:
Skola:
Pe
Personnummer:
D
Program:
Datum:
Datum:
Klass:
Klass:
Underskrift
Jag har tagit del av och förstått innehållet i samt godkänner avtalet, ”Avtal för lån av bärbar dator” jämte
bilaga ”Regler för lån av bärbar dator”.
Jag förstår att det är jag, som elev, som förbinder mig att ansvara för hanteringen av datorn i enlighet med
vad som anges i avtalet samt tillhörande bilaga.
Jag bekräftar att jag denna dag tagit emot en skoldator med tillhörande nätaggregat
---------------------------------------------------
-----------------------------------------
Elevens namnunderskrift
Elevens namnförtydligande
Vårdnadshavare
Jag/vi har tagit del av och förstått innehållet i samt godkänner att min/vår son/dotter (eleven) ingår detta
avtal, ”Avtal för lån av bärbar dator” jämte bilaga ”Regler för lån av bärbar dator”.
Jag/vi är införstådda med att min/vår son/dotter i och med detta avtal är ansvarig för hanteringen av
datorn/nätverket.
Jag/vi är vidare införstådda med och godkänner enligt detta avtal min/vår eventuella ersättningsskyldighet
vid oaktsamhet. Jag/vi bekräftar att vår son/dotter får ta emot en skoldator.
--------------------------------------------------Vårdnadshavares namnunderskrift
------------------------------------------------Vårdnadshavares namnunderskrift
------------------------------------------------Vårdnadshavares namnförtydligande
------------------------------------------------Vårdnadshavares namnförtydligande
Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 19 E-post: [email protected] Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr GN-2011
Dpl
sid 2 (2)
Regler för lån och användning av bärbar elevdator
Gymnasienämnden i Karlstads kommun lånar ut en bärbar dator till dig. Datorn är avsedd för skolarbete. Som
användare representerar du din skola och Karlstads kommun. Det är ditt ansvar som elev att ha kännedom om
och tillämpa gällande regler. Dessa regler gäller även när du som elev tillfälligt har en ”lånedator” medan din
ordinarie elevdator är på service/reparation.
Du har en skyldighet att använda datorn och IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar gäller även i
skolan. Läroplanens värdegrund gäller som norm. Det innebär att du ska respektera alla människors lika värde,
använda ett vårdat språk samt värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp är inte tillåtet.
Du ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad datorn får användas. Datorn ska vara i användbart
skick, d v s med laddade batterier och fungerande mjukvara, när lektionen börjar. Det är absolut förbjudet att
lämna datorn utan direkt tillsyn om den inte är inlåst. Du ska alltid ta med datorn hem efter skoldagens slut.
Du ansvarar själv för det som lagras i datorn. Skolan ersätter inte program, filer eller annat material som
lagrats i datorn exempelvis om hårddisken måste bytas eller omformateras. Du ansvarar för att
säkerhetskopiera dina filer på lämpligt sätt.
Att du har tillgång till Karlstad kommuns IT-miljö innebär även tillgång till Internet. Vid bruk av Internet ska
alla former av upphovsrätt beaktas. Det innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild-, film- eller
ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida personuppgifter om någon och/eller publicera
bild/ljudmaterial på någon utan godkännande från vederbörande. Ingen känslig information, d v s sådant som
kan medföra kränkning av eller skada för enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller
sociala medier. All Internettrafik i Karlstads kommuns nät loggas.
Du ansvarar för att skydda ditt lösenord och inte lämna ut det till någon annan. Du har också ett personligt
ansvar för innehållet i och användandet av dina konton. Datorn med tillbehör ska hanteras varsamt samt
förvaras och transporteras på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller förloras, t ex stjäls. Om du
genom uppsåt eller oaktsamhet skadar datorn/förlorar den eller skadar IT-miljön blir du skadeståndsskyldig för
uppkommen skada.
Karlstads kommuns IT-miljö får inte användas för olagliga aktiviteter. Sådana aktiviteter leder till att du blir
avstängd från Karlstads kommuns IT-miljö. Du har behörighet att göra programinstallationer i datorn och har
då skyldighet och ansvar att försäkra dig om att giltig licens finns. Att installera något annat operativsystem än
det som tillhandahålls av skolan kan påverka datorns funktionalitet i skolmiljön negativt.
Vid misstanke om överträdelse av dessa regler beslutar rektor i samråd med ansvarig på IT-avdelningen hur
ärendet ska hanteras, exempelvis avstängning från IT-miljön eller annan disciplinär åtgärd.
Misstanke om brott mot gällande lagar leder till polisanmälan och eventuellt efterföljande straff och
skadeståndsansvar för dig. I samband med polisutredning kan innehållet i personliga konton och e-post komma
att kontrolleras och läsas. Dina vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldiga för skador som du orsakar genom
brott.
När du slutar på skolan ska du omgående återlämna datorn till skolan. Efter 3 år (normal studietid och
avskriven dator) har du möjlighet att köpa din dator i befintligt skick, inklusive Windows 7 och Office 2013
enligt följande:
HP 840 Standard för 500 kr
HP 840 Teknik för 700 kr
Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning