S:t Eskils gymnasium weebly

advertisement
Kontrakt elevdator gymnasieskolan 1:1
Användarinstruktion och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium
S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet.
Skolan satsar stora resurser i en modern och kreativ IT-miljö för ett ökat lärande för dig som elev och du får
därför tillgång till personlig bärbar dator som ett viktigt verktyg i ditt skolarbete.
Som datoranvändare (elev och lärare) inom skolan i Eskilstuna kommun representerar du både din skola och
kommun och måste därför följa nedanstående regler för att vi tillsammans ska kunna utveckla din inlärning på
ett bra sätt.
Denna instruktion syftar till att ge dig kunskap och riktlinjer om hur du på ett säkert sätt använder IT-stöden
som finns i skolan. Det är ditt eget ansvar att känna till innehållet i detta dokument.
Denna instruktion gäller i alla situationer du använder den dator som skolan tillhandahåller dig.
Det förväntas av dig du ska





Förstå begränsningar och risker i användandet av e-post och Internet.
Veta hur du hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Vad du ska göra vid olika incidenter.
Meddela brister och fel i IT-säkerhetsrutinerna till personal.
Veta var du kan få stöd och hjälp.
Användar- och datoridentitet
Uppträd alltid under ditt eget namn.
Du får inte ändra datornamnet i nätverket
Användning av personligt konto
Du är personligt ansvarig för det som lagras i din dator, det som finns lagrat på din hemkatalog och
användandet av ditt användarkonto (din användaridentitet) tillsammans med ditt lösenord.
Skydda därför dina lösenord och lämna inte ut dessa till någon annan och kom ihåg att logga ut då du inte
använder datorn.
Ingen känslig information får behandlas (det vill säga uppgift om hälsa, sexualliv, ras eller etniskt ursprung,
politisk åsikt, religiös övertygelse och medlemskap i fackförening) eller andra uppgifter, till exempel kränkande
omdömen, som kan skada en enskild person. Ha som utgångspunkt att behandla andra så som du själv vill bli
behandlad.
Grundkonfiguration och installation eller ändring av program i datorn
På din dator finns en grunduppsättning av program och inställningar. Dessa får du inte ta bort eller inaktivera
Kontrakt elevdator gymnasieskolan 1:1
(till exempel antivirus, brandvägg och operativsystem).
Håll din dator aktuell genom att installera de uppdateringar som rekommenderas i de program som ingår i
grunduppsättningen på din dator.
Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för nedladdning av andra program eller annat som du laddat
hem eller på annat sätt installerar själv i din dator.
Om du installerar program i datorn är du alltid skyldig att försäkra dig att det finns en giltig licens för den
installation som du gör. Nedladdning och installation av piratprogramvaror får inte ske. Inte heller får du på
annat sätt skada skolans/kommunens IT-miljö.
Du får inte installera annat operativsystem än det som tillhandahålls av skolan.
På skolans datorer finns antivirusprogram som kontrollerar förekomsten av virus med mera. Den som sparar
material på annat medium, till exempel USB, och tar med hem eller överför fil på elektronisk väg gör detta på
egen risk.
Värdegrund och användning av Internet och sociala medier
Samhällets lagar, skolans regler och läroplanens värdegrund gäller som norm för all datoranvändning.
Respektera ditt eget och dina klasskamraters behov av en lugn studiemiljö. Följ därför lärarens eller annan
personals instruktioner om hur du ska använda datorn så att du inte stör.
Du får inte ägna dig åt skadegörelse, dataintrång, massutskick, avsiktlig spridning av virus och liknande genom
att bland annat:

Att försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det.

Att försöka störa eller avbryta avsedd användning av nätverk.

Att försöka skada, förändra eller förstöra den datorbaserade informationen
Tänk efter före! Tänk två gånger innan du publicerar en text på Internet eller skickar iväg ett meddelande. Läs
igenom din text först för att se att allt verkar korrekt och att du uttryckt dig så att innehållet inte missförstås.
Tänk särskilt på att:
 Respektera alla människors lika värde
 Använd alltid ett vårdat språk.
 Gör inte intrång i andras privatliv.
 Förolämpa inte eller förnedra andra. Personangrepp är aldrig tillåtet.
 Du måste ha tillstånd från myndig elev eller dennes förälder/vårdnadshavare för att kunna publicera
bilder och personuppgifter på nätet om någon annan person.
 Sprid inte massbrev, spam och virus.
 Respektera upphovsrätten, vilket innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild- och ljudmaterial från nätet
 När du surfar på Internet, skickar e-post via kommunens nätverk så representerar du vår kommun. Gör
det med gott omdöme och i enlighet med våra värderingar så att ditt agerande på nätet inte skadar oss.
Kontrakt elevdator gymnasieskolan 1:1
Om du är osäker på vad som gäller, fråga din lärare!
Hantering av din dator
Datorn är ett viktigt verktyg i din inlärning och ska alltid finnas tillgänglig i fungerande skick i skolan under
skoldagen. Se till att batteriet är laddat inför skoldagen.
Ha alltid datorn under uppsikt, lämna den aldrig obevakad.
Du ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada
eller kan riskera att förloras, det vill säga varsamt och säkert.
Ta alltid med datorn hem efter skoldagens slut.
Säkerhetskopiera det du har lagrat på datorn och gör det ofta!
Vid ominstallation av din dator försvinner lagrat material, så se till att spara kopior på annat sätt.
Skolan ersätter inte egenhändigt installerade program, filer eller material som du har lagrat i datorn om till
exempel hårddisken måste bytas eller din dator måste installeras om.
Felanmälan
Fel och störningar på din dator ska omgående anmälas till din mentor för lämplig åtgärd av problemet.
IT-Partner ger ingen support på 1:1-datorer.
Konsekvenser vid brottslig handling eller överträdelser överenskommelse
Om du bryter mot lagar/förordningar eller ovanstående bestämmelser riskerar du avstängning från
datoranvändandet samt polisanmälan och skadeståndsansvar.
Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras kan du och/eller dina
föräldrar/vårdnadshavare komma att ställas ekonomiskt ansvariga för de kostnader som uppkommer.
Skolan har vid misstanke om överträdelser av ovanstående bestämmelser alltid rätt att kontrollera innehållet i
dator, nätverkstrafik och e-post.
Tänk på att du lämnar spår i en fil som loggar Internettrafiken. Denna loggfil är allmän handling och visar vilka
webbplatser du har besökt. Även andra typer av loggar förekommer
Kontrakt elevdator gymnasieskolan 1:1
Jag har tagit del av och accepterar villkoren i elevkontraktet 1:1.
Eskilstuna den 2011- _____ - _____
____________________________________________________
______________________________
Elev
Personnummer
____________________________________________________
Namnförtydligande
____________________________________________________
Vårdnadshavare
____________________________________________________
Namnförtydligande
Download