Prio-uppdraget 2016

advertisement
Prio-uppdraget 2016
Fem fokusområden
• Insatser som främjar psykisk hälsa
• Tidiga insatser vid psykisk ohälsa
• Specialiserade insatser vid psykisk ohälsa
• Ledning och styrning
• Den enskildes delaktighet och rättigheter
- första gången som SKL efterfrågar insatser som främjar
psykisk hälsa – tidigare fokus på framför allt specialiserade
insatser
- ett incitament att samarbeta kommunövergripande –
tidigare samarbetsfokus kommun och landsting
- en möjlighet att se flödet på kommunens arbete med att
främja psykisk hälsa hos individer
Styrgrupp prio:
Jan Söderström för- och grundskolan
Jan Midlert gymnasieskolan
Pär Ådén Individ och familjeomsorg
Åsa Israelsson Stöd och Service
Arbetsgrupp med representanter från:
För- och grundskolan
Gymnasieskolan
Individ och familjeomsorg
Stöd och Service
Socialpsykiatriskt kunskapscentrum Västerbotten
Fris
Folkhälsostrateg
Så gjorde vi…
1. En kommunövergripande kartläggning av nuläget inom de
fem fokusområdena.
Intresseföreningarna fick utifrån kartläggningen i uppdrag att
undersöka vad deras medlemmarna ansåg fattades i
kommunen, samt vad de ansåg att kommunen behövde göra
mer av för att främja psykisk hälsa
2. Analys av ”egna” och ”varandras” verksamheter utifrån ett
helhetsperspektiv på kommuninnevånaren
Hur såg övergångarna ut?
Vad såg skolan att fritid behöver göra mer av?
Vad såg socialförvaltningen att skolan behövde…..
Gemensamma dilemman?
Gemensamma mål?
3. En gemensam handlingsplan med kort och långsiktiga mål
Aktiviteter 2016
• Projekt i gymnasieskolan för flickor med psykisk ohälsa
• Mötesplats för personer med psykisk funktionsnedsättning
med hög grad av brukarmedverkan
• Utbildning till lärare om psykisk ohälsa
• Instruktörsutbildning till skolkuratorer i metod för
föräldradialog
Aktiviteter 2017
3 föreläsningar med David Eberhard om
- sjukskrivningens onda cirkel
- att stödja till självständighet
- vikten av att som förälder förbereda sina barn på livets
upp- och nedgångar
Målsättningar 2016-2018
Främjande insatser:
-
Öka kunskapen hos lärare i grund och gymnasieskolan när det gäller
psykisk ohälsa och vägar till psykisk hälsa för unga.
-
Öka den psykiska hälsan bland elever i åk 6 – gymnasiets åk 3
-
Förenklar vägarna och öka närheten till föräldrastöd för föräldrar med
barn i åldrarna 0-12 år
-
Föräldrakraften är en uttalad del i socialtjänstens och skolans arbete
med att främja psykisk hälsa bland barn och unga.
Målsättningar 2016-2018
Tidiga insatser:
• Det finns nödvändiga samarbetsöverenskommelser mellan
kommun och landsting för målgruppen personer med
högfungerande autism i åldern 16-24 år.
• Det finns tidiga, stärkande insatser för personer med
funktionsnedsättning och deras närstående
Målsättningar 2016-2018
Specialiserade insatser:
- Fler personer med psykisk funktionsnedsättning deltar i
Skellefteås samhällsliv
- Hemmavarande barn till föräldrar med kognitiv
funktionsnedsättning får det stöd de behöver i hemmet
samt kring skola och fritid
- Arbetet med elever som har omfattande skolfrånvaro
utgår från en evidensbaserad praktik
Målsättningar 2016-2018
Ledning och styrning:
Fortsätta utveckla samverkan inom ramen för Höken barn
och unga.
Medarbetare på Individ och familjeomsorgen och Stöd och
Service, har ett förhållningssätt som stärker och lyfter
människors förmågor
Målsättningar 2016-2018
Den enskildes delaktighet och rättigheter:
Det finns förutsättningar för ett aktivt medborgarskap kopplat till
grund- och gymnasieskola, och socialtjänst.
Download