Mall för slutrapportering

advertisement
1 (2)
Slutrapport Innovationer för framtidens hälsa
Innovationer för framtidens hälsa (IFH)
Syftet med IFH-programmet är att nyttiggöra svensk forskning av hög
vetenskaplig och/eller teknisk kvalitet genom att finansiera nyskapande
(banbrytande) idéer. Utgångspunkten är de behov som kan tänkas finnas
inom hälsoområdet med sikte på 2015-2025. Hur kommer behoven att se ut
för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom? Vad kommer
att karaktärisera en framtida patient/brukare/kund? Vilka nya innovativa
produkter och tjänster används? Hur ser den globala marknaden ut för
dessa produkter och tjänster?
Programmet har följande målsättningar:
 Bidra till att stärka behovs- och innovationsfokus inom den
livsvetenskapliga forskningen
 Bidra till att skapa framgångsrika exportföretag inom hälsosektorn
(livsmedel, läkemedel, diagnostik, bioteknik och medicinteknik) i
Sverige
 Bidra till ökad livskvalitet och hälsa
Slutrapporten ska relatera till programmets generella syfte och mål (d.v.s.
ge exempel på hur aktiviteter och resultat i projektet möter programmets
målsättningar) samt ge information om:
• Vilka övergripande projektmål som uppnåtts.
• Vilka delmål som uppnåtts.
• Om det skett betydande avvikelser eller förändringar i jämförelse med den
ursprungliga projektbeskrivningen och aktivitetsplanen samt vad dessa
förändringar berott på.
• Slutlig budgetredovisning.
Använd nedanstående rubriker och lägg till eller ta bort rader i tabellerna om det behövs.
Diarienummer:
Projekttitel:
Projektledare:
1. Beskrivning av projektets resultat efter avslut (1-2 sidor)
1.1 Nyttiggörande/kommersialisering/behovsanalys
1.2 FoU (inklusive uppföljning av passerade milstolpar)
1.3 Projektstyrning (workshops, projektmöten mm)
2 (2)
2. Uppdatering av aktivitetslista med fokus på projektets avslutning
(beskriv projektets aktiviteter, ange start- och sluttider, motivera förändringarna mot
ursprunglig plan)
3. Redovisning av projektets milstolpar
Milstolpe
Enligt
plan
Nytt
datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. Beskrivning av hur olika resultat efter projektets slut tas vidare i
andra former (beskriv t ex vidare forskning, utvecklingsprojekt,
kommersialiseringsprojekt etc. samt aktuella eller potentiella aktörskonstellationer för
respektive projekt.)
Download