Rubrik - RinmanSupport

advertisement
Användarinstruktion och elevkontrakt för elever på Rinmangymnasiet
Rinmangymnasiet vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora
resurser i en modern och kreativ IT-miljö för ett ökat lärande för dig som elev och du får därför tillgång till personlig bärbar dator
som ett viktigt verktyg i ditt skolarbete.
Som datoranvändare (elev och lärare) inom skolan i Eskilstuna kommun representerar du både din skola och kommun och måste
därför följa nedanstående regler för att vi tillsammans ska kunna utveckla din inlärning på ett bra sätt.
Denna instruktion syftar till att ge dig kunskap och riktlinjer om hur du på ett säkert sätt använder IT-stöden som finns i skolan.
Det är ditt eget ansvar att känna till innehållet i detta dokument.
Denna instruktion gäller i alla situationer du använder den dator som skolan tillhandahåller dig.
Det förväntas av dig du ska
 Förstå begränsningar och risker i användandet av e-post och Internet.
 Veta hur du hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).
 Vad du ska göra vid olika incidenter.
 Meddela brister och fel i IT-säkerhetsrutinerna till lärare.
 Veta var du kan få stöd och hjälp.
Användar- och datoridentitet
Uppträd alltid under ditt eget namn.
Du får inte ändra datornamnet i nätverket
Användning av personligt konto
Du är personligt ansvarig för det som lagras i din dator, det som finns lagrat på din hemkatalog och användandet av ditt
användarkonto (din användaridentitet) tillsammans med och ditt lösenord.
Skydda därför dina lösenord och lämna inte ut dessa till någon annan och kom ihåg att logga ut då du inte använder datorn.
Ingen känslig information får behandlas (det vill säga uppgift om hälsa, sexualliv, ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös
övertygelse och medlemskap i fackförening) eller andra uppgifter, till exempel kränkande omdömen, som kan skada en enskild
person. Ha som utgångspunkt att behandla andra så som du själv vill bli behandlad.
Grundkonfiguration och installation eller ändring av program i datorn
På din dator finns en grunduppsättning av program och inställningar. Dessa får du inte ta bort eller inaktivera
(till exempel antivirus, brandvägg och operativsystem).
Håll din dator aktuell genom att installera de uppdateringar som rekommenderas i de program som ingår i grunduppsättningen på
din dator.
Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för nedladdning av andra program eller annat som du laddat hem eller på annat
sätt installerar själv i din dator.
Om du installerar program i datorn är du alltid skyldig att försäkra dig att det finns en giltig licens för den installation som du gör.
Nedladdning och installation av piratprogramvaror får inte ske. Inte heller får du på annat sätt skada skolans/kommunens IT-miljö.
Du får inte installera annat operativsystem än det som tillhandahålls av skolan.
På skolans datorer finns antivirusprogram som kontrollerar förekomsten av virus med mera. Den som sparar material på annat
medium, till exempel USB, och tar med hem eller överför fil på elektronisk väg gör detta på egen risk.
Värdegrund och användning av Internet och sociala medier
Samhällets lagar, skolans regler och läroplanens värdegrund gäller som norm för all datoranvändning.
Respektera ditt eget och dina klasskamraters behov av en lugn studiemiljö. Följ därför lärarens eller annan personals instruktioner
om hur du ska använda datorn så att du inte stör.
Du får inte ägna dig åt skadegörelse, dataintrång, massutskick, avsiktlig spridning av virus och liknande genom att bland annat:

Att försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det.

Att försöka störa eller avbryta avsedd användning av nätverk.

Att försöka skada, förändra eller förstöra den datorbaserade informationen
Tänk efter före! Tänk två gånger innan du publicerar en text på Internet eller skickar iväg ett meddelande. Läs igenom din text
först för att se att allt verkar korrekt och att du uttryckt dig så att innehållet inte missförstås.
Tänk särskilt på att:
 Respektera alla människors lika värde
Document1
Eskilstuna – den stolta Fristaden







Använd alltid ett vårdat språk.
Gör inte intrång i andras privatliv.
Förolämpa inte eller förnedra andra. Personangrepp är aldrig tillåtet.
Du måste ha tillstånd från myndig elev eller dennes förälder/vårdnadshavare för att kunna publicera bilder och
personuppgifter på nätet om någon annan person.
Sprid inte massbrev, spam och virus.
Respektera upphovsrätten, vilket innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild- och ljudmaterial från nätet
När du surfar på Internet, skickar e-post via kommunens nätverk så representerar du vår kommun. Gör det med gott
omdöme och i enlighet med våra värderingar så att ditt agerande på nätet inte skadar oss.
Om du är osäker på vad som gäller, fråga din lärare!
Hantering av din dator
Datorn är ett viktigt verktyg i din inlärning och ska alltid finnas tillgänglig i fungerande skick i skolan under skoldagen. Se till att
batteriet är laddat inför skoldagen.
Ha alltid datorn under uppsikt, lämna den aldrig obevakad.
Du ansvarar för att använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller kan riskera att
förloras, det vill säga varsamt och säkert.
Ta alltid med datorn hem efter skoldagens slut eller se till att den är säkert inlåst.
Säkerhetskopiera det du har lagrat på datorn och gör det ofta!
Vid ominstallation av din dator försvinner lagrat material, så se till att spara kopior på annat sätt.
Skolan ersätter inte egenhändigt installerade program, filer eller material som du har lagrat i datorn om till exempel hårddisken
måste bytas eller din dator måste installeras om.
Felanmälan
Fel och störningar på din dator ska omgående anmälas till din mentor/klassföreståndare för lämplig åtgärd av problemet.
Konsekvenser vid brottslig handling eller överträdelser överenskommelse
Om du bryter mot lagar/förordningar eller ovanstående bestämmelser riskerar du avstängning från datoranvändandet samt
polisanmälan och skadeståndsansvar.
Om du genom oaktsamhet råkar ut för att datorn skadas eller förloras kan du och/eller dina föräldrar/vårdnadshavare komma att
ställas ekonomiskt ansvariga för de kostnader som uppkommer.
Skolan har vid misstanke om överträdelser av ovanstående bestämmelser alltid rätt att kontrollera innehållet i dator, nätverkstrafik
och e-post.
Tänk på att du lämnar spår i en fil som loggar Internettrafiken. Denna loggfil är allmän handling och visar vilka webbplatser du
har besökt. Även andra typer av loggar förekommer.
Elevfoto
Du kommer att som elev bli fotograferad för skolkatalogen. I årskurs ett tas det även individuella kort för passerkort och som
används av personalen.
Elevskåp
Skolan ansvarar inte för innehållet i skåpet, även om det är låst. Förvara inga värdesaker i skåpet. Skolan har ingen försäkring som
täcker stölder. Om du förlorar skåpnyckeln, får du stå för kostnaden.
Skolan äger rätt att vid behov öppna skåpet.
Idrottslektioner
Under idrotten ansvarar du för tillsyn av dina kläder och värdeföremål. Skolan ersätter inte kostnader för skada eller förlust.
Lokaler, material, läromedel
Om du medvetet skadar lokaler, utrustning eller läromedel, kan du bli ersättningsskyldig.
Publicering av personuppgifter och foto
Skolan publicerar elevernas personliga scheman på webben som är åtkomliga med personnummer.
Arbetslag mm kan också vid vissa tillfällen publicera namn, bilder mm på elever i olika skolsituationer på skolans hemsida. Detta
sker dock aldrig utan berörda personers medgivande vid varje tillfälle.
Föräldrainloggning i vårt frånvarosystem Skola24
Vår ambition är att ha en bra kontakt med hemmet och att du som förälder skall vara informerad om vad som händer i skolan.
Utöver den information du redan idag kan få bl a via vår hemsida vill vi också att du som vårdnadshavare tar del av eventuell
frånvaro som registreras för ditt barn. Med en föräldrainloggning i Skola 24 får du e-post skickad till dig i slutet av dagen om
frånvaro finns registrerad. För att få en föräldrainloggning i systemet krävs personnummer för vårdnadshavaren.
Document1
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Jag har tagit del av och accepterar villkoren i elevkontraktet.
Eskilstuna den 201..-…...- …..
____________________________________________________________________________________
Elev/ personnummer
____________________________________________________________________________________
Namnförtydligande
____________________________________________________________________________________
Vårdnadshavare
____________________________________________________________________________________
Namnförtydligande
Nedanstående gäller publicering på webben och för anslutning till Skola24:
Jag godkänner som vårdnadshavare publicering av personuppgifter på webben
Jag önskar föräldrainloggning i Skola24
_________________________________
Personnummer (10 siffror)
_________________________________
epostadress
Document1
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Download