Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt

advertisement
PATIENTENS STUDIENUMMER
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning
inom särskilt boende, Svenska-HALT 2014
PATIENTENKÄT
PATIENTDATA
KÖN

Man
FÖDELSEÅR
HUR LÄNGE HAR PATIENTEN VISTATS PÅ
BOENDET?
INTAGEN PÅ SJUKHUS DE SENASTE TRE
MÅNADERNA?
GENOMGÅTT ETT KIRURGISKT INGREPP DE
SENASTE 30 DAGARNA

Kvinna
(ÅÅÅÅ)

Mindre än 1 år

1 år eller längre

Ja

Nej

Ja

Nej
URINKATETER

Ja

Nej
KÄRLKATETER

Ja

Nej
INKONTINENS
(URIN OCH/ELLER FEKAL)
SÅR
- TRYCKSÅR
ANDRA SÅR
DESORIENTERAD
(I TID OCH/ELLER RUM)

Ja

Nej


Ja
Ja


Nej
Nej

Ja

Nej
RÖRLIGHET

Rörlig
HAR PATIENTEN:

Rullstol
Patienten har:
 ANTIBIOTIKABEHANDLING SAMT VISAR/HAR VISAT TECKEN/SYMTOM PÅ EN INFEKTION

Sängliggande
 FYLL I ALLA SIDORNA
Patienter som visar tecken/symtom OCH som antibiotikabehandlas idag (vare sig samma infektionslokal är involverad
eller inte) ELLER Patienter som inte längre har tecken/symtom men fortfarande antibiotikabehandlas för den
infektionen. Verifiera förekomsten av symtom/tecken som har funnits max 14 dagar tillbaka i tiden. Utan verifiering
registreras endast antibiotikabehandlingen. Kom ihåg att debut av symtom ska ha börjat senare än 48h efter
tidpunkten för intagning eller återintagning av patienten (även inkubationstiden för aktuell infektion ska beaktas).
 FYLL I SID 2 I DENNA ENKÄT
 ANTIBIOTIKABEHANDLING
Patienter som får profylaktisk antibiotikabehandling ELLER Patienter som får terapeutisk antibiotikabehandling (inga
tecken/symptom har verifierats)
 FYLL I SID 3 TILL 6 I DENNA ENKÄT
 TECKEN/SYMTOM PÅ EN INFEKTION
Patienter som har tecken/symtom idag OCH inte antibiotikabehandlas idag för den infektionen. Debut av symtom ska
ha börjat senare än 48h efter tidpunkten för intagning eller återintagning av patienten (även inkubationstiden för
aktuell infektion ska beaktas).
OBS: Vi rekommenderar starkt att du skriver patientens studienummer på alla de följande sidorna (högst upp i högra
hörnet på varje sida), för att hålla ihop uppgifterna för varje patient.
Sida 1 av 6
PATIENTENS STUDIENUMMER
ANTIBIOTIKABEHANDLINGSDATA
ANTIBIOTIKA 1
NAMN PÅ ANTIBIOTIKA
(stora bokstäver)
ADMINISTRERAS
ÄR STOPPDATUM
/UTVÄRDERINGSDATUM FÖR
ANTIBIOTIKA-BEHANDLING
KÄNT?
TYP AV BEHANDLING:
ANTIBIOTIKAN ÄR ORDINERAD
FÖR (LOKAL FÖR INFEKTION):
VAR FÖRSKREVS
ANTIBIOTIKAN?
VEM FÖRSKREV
ANTIBIOTIKAN?
FÖR URIN: TOGS URINSTICKA
FÖRE ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNING?
HAR ETT ODLINGSPROV
TAGITS?
ANTIBIOTIKA 2
ANTIBIOTIKA 3
ANTIBIOTIKA 4
……………………………..
……………………………..
……………………………..
 Oralt
 Parenteralt
(IM, IV eller SC)
 Annat
 Oralt
 Parenteralt
(IM, IV eller SC)
 Annat
 Oralt
 Parenteralt
(IM, IV eller SC)
 Annat
…………………………….
.
 Oralt
 Parenteralt
(IM, IV eller SC)
 Annat
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Profylaktisk
 Terapeutisk
 Urinvägarna
 Genitalierna
 Hud/mjukdelar/sår
 Luftvägarna
 Mage/Tarm
 Öga
 Öra/Näsa/Mun
 Systemisk infektion
 Feber, oklar orsak
 Annat (specificera)
 På boendet
 På sjukhuset
 Annat
 Läkare på
vårdcentral eller
liknande
 Läkare anställd på
särskilda boendet
 Läkare på sjukhus
eller
specialistmottagning
 Annan
 Profylaktisk
 Terapeutisk
 Urinvägarna
 Genitalierna
 Hud/mjukdelar/sår
 Luftvägarna
 Mage/Tarm
 Öga
 Öra/Näsa/Mun
 Systemisk infektion
 Feber, oklar orsak
 Annat (specificera)
 På boendet
 På sjukhuset
 Annat
 Läkare på
vårdcentral eller
liknande
 Läkare anställd på
särskilda boendet
 Läkare på sjukhus
eller
specialistmottagning
 Annan
 Profylaktisk
 Terapeutisk
 Urinvägarna
 Genitalierna
 Hud/mjukdelar/sår
 Luftvägarna
 Mage/Tarm
 Öga
 Öra/Näsa/Mun
 Systemisk infektion
 Feber, oklar orsak
 Annat (specificera)
 På boendet
 På sjukhuset
 Annat
 Läkare på
vårdcentral eller
liknande
 Läkare anställd på
särskilda boendet
 Läkare på sjukhus
eller
specialistmottagning
 Annan
 Profylaktisk
 Terapeutisk
 Urinvägarna
 Genitalierna
 Hud/mjukdelar/sår
 Luftvägarna
 Mage/Tarm
 Öga
 Öra/Näsa/Mun
 Systemisk infektion
 Feber, oklar orsak
 Annat (specificera)
 På boendet
 På sjukhuset
 Annat
 Läkare på
vårdcentral eller
liknande
 Läkare anställd på
särskilda boendet
 Läkare på sjukhus
eller
specialistmottagning
 Annan
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
 Nej  Ja
ISOLERADE MIKROORGANISMER (om odlingsprov tagits)
NAMN PÅ
ISOLERADE MIKROORGANISMER
1
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
(använd
3
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
kodlistan)
OM KODERNA ACIBAU, CIT***, ENB***, ENC***, ESCCOL, KLE***, MOGSPP, PRT***, PSEAER, SER***, STAAUR ANGETTS
ANTIBIOTIKARESISTENS (se
kodlistan)
1
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
2
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
3
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
 0  1  2 ?
Sida 2 av 6
PATIENTENS STUDIENUMMER
TECKEN OCH SYMTOM PÅ EN INFEKTION
VIKTIG ANM:
Alla aktiva vårdrelaterade infektioner (VRI) som förekommer på dagen för PPS-mätning ska rapporteras. En infektion är aktiv när tecken/symtom
på infektionen förekommer vid undersökningstillfället eller om tecken och symtom har förekommit tidigare och patienten (fortfarande)
behandlas för infektionen på dagen för PPS-mätning. Man ska verifiera förekomsten av symtom och tecken som funnits 14 dagar tillbaka i tiden
för den behandlade infektionen. Detta för att avgöra om den behandlade infektionen stämmer överens med falldefinitionerna för en
vårdrelaterad infektion.
Det är endast besluten i de grå textrutorna som rapporteras i datorprogram.
* Feber: 1) Enstaka episod >37,8 °C oralt/trumhinna eller 2) Upprepade episoder >37,2 °C oralt eller >37,5 °C rektalt eller 3) >1,1 °C jämfört
med baslinjevärden från valfritt ställe (oralt, trumhinna, övrigt).
** Leukocytos: 1) Neutrofili > 14 x 109 leukocyter/liter eller 2) vänsterförskjutning (> 6 % band eller ≥ 1 500 band/mm³)
§ Akut förändring av psykisk status jämfört med baslinjestatus: Akut debut + fluktuerande förlopp + ouppmärksamhet och antingen
förvirringstillstånd eller förändrad medvetandenivå.
§§ Akut funktionsnedsättning: Nytillkommen ökning med 3 poäng i ADL-index (intervall 0-28) från baslinjedata baserade på 7 ADL-faktorer
(rörlighet i sängen, förflyttning, rörlighet i hemmet, av- och påklädning, toalettbesök, personlig hygien, matsituation) som var och en skattas
från 0 (oberoende) till 4 (totalt beroende) ELLER ökat beroende definierat med andra skalor än ADL
URINVÄGSINFEKTIONER
 Patient utan urinkateter
 Patient med urinkateter
TECKEN OCH SYMTOM
TECKEN OCH SYMTOM
MINST ETT AV FÖLJANDE KRITERIER (,  eller ):
MINST ETT AV FÖLJANDE KRITERIER (, ,  eller ):
  Akut dysuri ELLER akut smärta/svullnad ELLER ömhet i
  Feber*, frossbrytningar, ELLER nyligen debuterad
testiklar, epididymis eller prostata
hypotoni UTAN alternativ infektionslokal
  Feber* ELLER leukocytos**
  Akut förändring av psykisk status § ELLER akut
OCH
funktionsnedsättning §§ UTAN alternativ diagnos OCH
leukocytos**
Ett eller flera av följande:
 Akut smärta över njurloge
 Suprapubisk smärta/ömhet
 Makroskopisk hematuri
 Urineringsfrekvens (förändrad/ökad)
 Urinträngning (nytillkommen/ökad)
 Inkontinens (nytillkommen/ökad)
  Nyligen debuterad smärta eller ömhet i
blygdregionen eller över njurlogen
  Purulent flytning kring kateter ELLER akut smärta,
svullnad eller ömhet i testiklar, epididymis eller
prostata
  Två eller flera (i frånvaro av feber eller leukocytos):





Urineringsfrekvens (förändrad/ökad)
Suprapubisk smärta
Urinträngning (nytillkommen/ökad)
Makroskopisk hematuri
Inkontinens (nytillkommen/ökad)
URINODLING
URINODLING
 Inte tagen, var negativ eller resultatet är okänt
 Positiv urinodling, antingen:
 Inte tagen, var negativ eller resultatet är okänt
 Positiv urinodling:


> 105 cfu/ml maximalt 2 organismer i kastad urin hos
patient utan KAD
ELLER
> 102 cfu/av godtyckligt antal organismer i ett prov som
tagits vid engångskateterisering hos patient utan KAD

> 105 cfu/ml av godtyckligt antal organismer i ett
prov som tagits med en tappningskateter hos
patient som har KAD
KONFIRMERING AV INFEKTION


Tecken och symtom på infektion OCH urinodling inte tagen, var negativ eller resultatet är okänt:
Tecken och symtom på infektion OCH urinodling är positiv:
RESULTAT URINSTICKA (nitrit och/eller leukocyter)
 Negativt
Sida 3 av 6
Positivt
MISSTÄNKT INFEKTION
KONFIRMERAD INFEKTION
 urinsticka inte tagen
PATIENTENS STUDIENUMMER
LUFTVÄGSINFEKTIONER
FÖRKYLNING ELLER HALSINFEKTION (faryngit)
MINST TVÅ AV FÖLJANDE KRITERIER:





Snuva eller nysningar
Täppt näsa
Ont i halsen, hes eller svårt att svälja
Torrhosta
Svullna eller ömma halskörtlar (cervikal lymfadenopati)
Diagnosen INFLUENSA kan också ställas när det inte är
influensasäsong
BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
 Feber (se definitionen överst på sidan 3)
OCH
 Minst tre av följande:






Frossa
Nyuppkommen huvudvärk eller ont i ögonen
Myalgi eller ont i kroppen
Sjukdomskänsla eller förlorad aptit
Ont i halsen
Nyuppkommen eller ökad torrhosta
KONFIRMERING AV INFEKTION
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
 Kriterier uppfyllda:
KONFIRMERAD INFEKTION
KONFIRMERAD INFEKTION
NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER
 Patient med POSITIV lungröntgen för pneumoni
eller ett nytt infiltrat
 Patient utan POSITIV lungröntgen för pneumoni
eller ett nytt infiltrat ELLER lungröntgen inte utförd
TECKEN OCH SYMTOM
TECKEN OCH SYMTOM
BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
 Minst ett av följande tecken och symtom i luftvägarna
 Minst två av följande tecken och symtom i luftvägarna
 Nyligen inträffad eller ökad hosta
 Nyligen inträffad eller ökad sputumproduktion
 Syresättning < 94 % eller minskat med >3 % från
 Nyuppkommen eller ökad hosta
 Nyuppkommen eller ökad sputumproduktion
 Syresättning < 94 % eller minskat med >3 % från
baslinjevärdet
baslinjevärdet
 Onormalt fynd vid fysikalisk lungundersökning
 Onormalt fynd vid fysikalisk
(nyligen inträffat eller förändring)
lungundersökning(nyuppkommen eller förändring)
 Pleuritsmärta
 Andningsfrekvens ≥ 25 andetag/min
 Pleuritsmärta
 Andningsfrekvens ≥ 25 andetag/min
OCH
 Ett eller flera konstitutionella tecken/symtom (feber,
leukocytos, förvirring, akut funktionsnedsättning; se
definitionerna överst på sidan 3)
OCH
 Ett eller flera konstitutionella tecken/symtom (feber,
leukocytos, förvirring, akut funktionsnedsättning; se
definitionerna överst på sidan 3)
Utesluta att andra tillstånd, t.ex. kronisk hjärtsvikt, orsakar symtomen
KONFIRMERING AV INFEKTION
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier för tecken/symtom uppfyllda OCH lungröntgen
 Kriterier uppfyllda: ANNAN NEDRE LUFTVÄGSINFEKTION
positiv: PNEUMONI KONFIRMERAD
KONFIRMERAD
Sida 4 av 6
PATIENTENS STUDIENUMMER
HUDINFEKTIONER
INFEKTIONER I HUD,MJUKDELAR och SÅR
SKABB
ETT AV FÖLJANDE ( eller ) KRITERIER MÅSTE VARA
UPPFYLLT:
BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
  Varbildning i ett sår, på hud eller andra mjukdelar
 Makulopapulöst och/eller kliande utslag
  Fyra eller fler nydebuterade eller ökade
 Minst ett av följande:






tecken/symtom:
Värme
Ömhet eller smärta
Rodnad
Serös sekretion
Svullnad
Ett konstitutionellt tecken eller symtom (feber,
leukocytos, förvirring, akut funktionsnedsättning;
se definitionerna överst på sidan 3)
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
OCH



Läkardiagnos
Positivt skrapprov eller biopsi
Epidemiologisk koppling till ett annat
laboratorieverifierat fall
KONFIRMERING AV INFEKTION
KONFIRMERAD INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
KONFIRMERAD INFEKTION
ANTIBIOTIKAANVÄNDING
 Lokal antibiotikabehandling (t.ex. salva)
HERPES SIMPLEX ELLER ZOSTER (munherpes
eller bältros)
BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
 Ett vesikulärt utslag

BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
 Typiska utslag eller hudlesioner
OCH
OCH
Läkardiagnos eller konfirmerad med laboratorieprov
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
GASTROINTESTINALA
SVAMPINFEKTION
 Läkardiagnos eller konfirmerad med laboratorieprov
KONFIRMERING AV INFEKTION
KONFIRMERAD INFEKTION

Kriterier uppfyllda:
KONFIRMERAD INFEKTION
INFEKTIONER
GASTROENTERIT
CLOSTRIDIUM DIFFICILE-INFEKTION
ETT AV FÖLJANDE (,  eller ) KRITERIER MÅSTE VARA
UPPFYLLT:
BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
  Diarré, tre eller flera lösa avföringar över patientens
 Minst ett av följande: diarré (tre eller flera lösa
baslinjenivå under 24 timmar
  Kräkning, två eller flera tillfällen under 24 timmar

  Båda av följande:

Positivt avföringsprov för bakteriella eller virala
patogener
OCH

Minst ett av följande: illamående, kräkning,
smärta eller ömhet i buken, diarré
avföringar över patientens normalnivå under 24 timmar)
ELLER toxisk megakolon konstaterat via röntgen
OCH
Minst ett av följande:
 Positivt avföringsprov för toxin A eller B eller
positivt prov för CD eller positiv PCR
 Diagnos på pseudomembranös kolit ställd genom
endoskopi, kirurgiskt ingrepp eller biopsi
KONFIRMERING AV INFEKTION
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
 Kriterierna för tecken/symtom är uppfyllda + positivt
KONFIRMERAD INFEKTION
test ELLER pseudomembranös kolit
INFEKTION
Sida 5 av 6
KONFIRMERAD
PATIENTENS STUDIENUMMER
ÖRON-, NÄSA-, HALS- OCH MUN-INFEKTIONER
KONJUNKTIVIT (ögoninfektion)
ÖRA
ETT AV FÖLJANDE(,  eller ) KRITERIER MÅSTE VARA
UPPFYLLT:
ETT AV FÖLJANDE ( eller ) KRITERIER MÅSTE VARA
UPPFYLLT:
  Var som rinner ur ena eller båda ögonen och som
  Läkardiagnos på öroninfektion
kvarstått de senaste 24 timmarna
  Nydebuterat eller ökat konjunktivalt erytem, med
  Nydebuterad sekretion från ena eller båda öronen
(icke-purulent sekretion måste åtföljas av symtom som
ont i örat eller rodnad)
eller utan klåda
  Nydebuterad eller ökad konjunktival smärta som
kvarstått de senaste 24 timmarna
Symtomen får inte vara orsakade av allergi eller
traumatisk skada på konjunktiva.
KONFIRMERING AV INFEKTION
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
KONFIRMERAD INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
KONFIRMERAD INFEKTION
ANTIBIOTIKAANVÄNDING
 Lokal antibiotikabehandling (t.ex. salva)
SINUIT (bihåleinflammation)
 Läkardiagnos på sinuit
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
ORAL SVAMPINFEKTION
BÅDA AV DE FÖLJANDE KRITERIERNA MÅSTE VARA
UPPFYLLDA:
 Förekomst av upphöjda vita fläckar på inflammerad
slemhinna ELLER plack i munslemhinnan
OCH
 Diagnos ställd av tandläkare eller läkare
KONFIRMERING AV INFEKTION
KONFIRMERAD INFEKTION
INFEKTION I BLODBANAN
 Kriterier uppfyllda:
FEBER, OKLAR ORSAK
ETT AV FÖLJANDE ( eller ) KRITERIER MÅSTE VARA
UPPFYLLT:
 Det måste finnas uppgift i patientens journal om feber
(se definitionen överst på sidan 3) i två eller flera
episoder med minst 12 timmars mellanrum under en
tredagarsperiod, utan känd orsak (infektiös eller ickeinfektiös).
  Två eller fler positiva blododlingar med samma
organism
  En enstaka blododling med en organism som inte
anses vara en kontamination
OCH
Minst en av följande:
 Feber (se definitionen överst på sidan 3)
 Nydebuterad hypotermi (<34,5 °C, alternativt går
inte att avläsa på den aktuella termometern)
 Systoliskt blodtrycksfall på >30 mmHg från
ANDRA
INFEKTIONER
baslinjevärdet
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
ANDRA INFEKTIONER
Specificera:
KONFIRMERING AV INFEKTION
 Kriterier uppfyllda:
KONFIRMERAD INFEKTION
KONFIRMERAD INFEKTION
Sida 6 av 6
KONFIRMERAD INFEKTION
Download