Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
1
Innehåll
1
Genomförande
6
3
2
Begreppet Menneskerettigheter
6
9
46
Transparens
57
9
20
5
Information & Utbildning
Ledningssystem
8
4
Policy
39
7
3
Riskexponering
Riskanalys
MR Index
62
10
27
Arbetet med Menneskerettigheter
67
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
2
1
Genomförande
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
3
Genomförande
Syfte
Att mäta i vilken utsträckning organisationer i Norge är exponerade för
risken att kränka menneskerettigheter och hur väl rustade de är att möta
risken
Målgrupp
Organisationer i Norge, exklusive finans, omsättning > 3 000 MNOK med:
-verksamhet utanför Norden vid sidan av försäljning
och/eller
-mer än 5 procent ansatta av icke-nordisk härkomst i Norge
Internationella dotterbolag intervjuas endast om verksamheten i det norska
bolaget.
Antal intervjuer
76 organisationer, varav 76 procent intervjuades 2011
Befattning
Företrädesvis ansvarig information/kommunikation, HR, CSR
Även CEO, VP, CFO, HSEQ förekommer
Svarsfrekvens
78 procent av de kontaktade organisationerna
Tidsperiod
Juli & augusti 2013
Resultat i kursiv
Markerar bastal under 10
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
4
Intervjuernas fördelning på bransch
Antal
Norska organisationer
Energi, olja & gas
Shipping, offshore & fiskeri
Konsum, handel & tjänster
Industri, on-shore construction & property
9
11
21
8
Internationella dotterbolag
27
Alla
76
 Vid tolkningen av resultaten nedbrutet på branscher bör det relativt låga bastalet för vissa beaktas
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
5
2
Begreppet
Menneskerettigheter
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
6
Begreppet menneskerettigheter
%
Rätt till goda arbetsvillkor
Facklig frihet
Frihet från våld
Frihet från övervakning av politiska skäl
Frihet från fattigdom
Frihet från diskriminering pga kön,
religion, sexuell läggning, etnisk grupp
Rätt till utveckling
Yttrandefrihet
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
96
91
95
95
91
100
100
100
100
100
100
91
91
91
91
90
86
95
95
95
100
100
100
100
100
96
89
93
93
81
95
89
91
100
100
100
91
91
91
95
86
90
100
87
100
93
89
85
Andra associationsområden
 Rätt till fria val/självbestämmande, utbildning, god hälsa, rättsäkerhet, allas lika värde
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
7
Begreppet menneskerettigheter 2013 vs 2011
%
Rätt till goda arbetsvillkor
Facklig frihet
Frihet från våld
Frihet från övervakning av politiska skäl
Frihet från fattigdom
Frihet från diskriminering pga kön, religion, sexuell läggning, etnisk grupp
Rätt till utveckling
Yttrandefrihet
2013
2011
96
91
95
95
91
95
89
91
95
90
97
95
85
99
82
-
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
8
3
Riskexponering
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
9
Verksamhet utanför Norden
%
Egen tillverkning
Inköp/underleverantörer/import
Försäljning/export
Verksamhet i projektform
Investeringar & annan finansiering
Annat
Ingen verksamhet utanför Norden
Alla
47
79
59
33
30
17
3
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
44
89
44
56
56
0
0
55
73
55
9
27
45
0
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
29
76
48
24
24
24
10
75
100
87
62
38
0
0
52
74
67
33
26
11
0
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
10
Verksamhet utanför Norden 2013 vs 2011
%
Egen tillverkning
Inköp/underleverantörer/import
Försäljning/export
Verksamhet i projektform
Investeringar & annan finansiering
Annat
Ingen verksamhet utanför Norden
2013
2011
47
79
59
33
30
17
3
53
81
60
24
33
9
4
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
11
Riskexponering 1 - Geografisk närvaro
% Om verksamhet utanför Norden
EU
Europa utanför EU
Ryssland
Mellanöstern & Nordafrika
Sydafrika
Övriga Afrika
Centralasien inkl Kina
Övriga Asien & Oceanien
USA & Kanada
Mexiko, Central -& Sydamerika
Alla
89
64
42
40
29
27
64
56
59
53
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
89
56
44
56
44
33
78
67
78
56
91
45
27
36
36
27
91
64
73
82
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
84
63
42
37
32
26
63
53
42
37
87
87
62
50
13
25
62
62
75
75
92
69
42
35
23
27
50
50
54
46
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
12
Riskexponering 1 - Geografisk närvaro 2013 vs 2011
% Om verksamhet utanför Norden
EU
Europa utanför EU
Ryssland
Mellanöstern & Nordafrika
Sydafrika
Övriga Afrika
Centralasien inkl Kina
Övriga Asien & Oceanien
USA & Kanada
Mexiko, Central -& Sydamerika
2013
2011
89
64
42
40
29
27
64
56
59
53
88
49
39
35
20
32
60
49
49
44
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
13
Riskexponering 2
- Personal i Norge av icke-nordisk härkomst
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
%
Alla
Har icke-nordisk personal
100
100
100
100
100
100
30
49
16
5
22
56
22
0
27
36
36
0
33
43
5
19
62
38
0
0
22
59
19
0
Om har icke-nordisk personal: Andel
Upp till 5 procent
6 - 25 procent
Över 25 procent
Vet ej/ej svar
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
14
Riskexponering 2 2013 vs 2011
- Personal i Norge av icke-nordisk härkomst
%
Har icke-nordisk personal
Om har icke-nordisk personal: Andel
Upp till 5 procent
6 - 25 procent
Över 25 procent
Vet ej/ej svar
2013
2011
100
98
30
49
16
5
39
46
8
7
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
15
Riskexponering
Summering av riskpoängen för
 Geografisk närvaro
 Personal i Norge av icke-nordisk härkomst
Geografisk närvaro
 ”EU”, ”Europa utanför EU inkl Turkiet” och ”USA & Kanada” tilldelas 1 riskpoäng
 Övriga områden tilldelas 2 riskpoäng
 ”Sydafrika” och ”Övriga Afrika” dock totalt 2 poäng, likaså för ”Ryssland” och ”Centralasien”
 Organisationer utan verksamhet utanför Norden tilldelas 0 riskpoäng
Personal i Norge av icke-nordisk härkomst




”Upp till 5 procent” tilldelas 1 riskpoäng
”6-25 procent” ger 1,5 riskpoäng
"Över 25 procent" ger 2 riskpoäng
Organisationer utan icke-nordisk personal i Norge tilldelas 0 riskpoäng
 Riskexponeringen kan uppgå till maximalt 15 poäng
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
16
Riskexponering
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2013
8,4
2011
7,4
Alla
2013
9,9
2011
7,6
Energi
2013
9,8
2011
9,4
Shipping
Offshore
Fiskeri
2013
7,1
2011
7,0
Konsum
Services
2013
9,4
2011
6,9
Industri
Property
2013
7,9
2011
7,5
Internationella
dotterbolag
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
17
Upplevd risk att den egna organisationen kränker MR
%
Mycket stor
Ganska stor
Inte så stor
Ingen alls
Vet ej/ej svar
Alla
1
4
64
26
5
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
0
0
89
11
0
0
0
82
18
0
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
5
10
46
29
10
0
0
75
25
0
0
4
56
33
7
Varför inte
 Har en policy/riktlinjer/code of conduct/stränga krav
 Följer norska/europeiska lagar och regler
 Liten del av verksamheten är utsatt för risk/verkar inte miljöer med risk för överträdelser
 Arbetar med riskhantering/har kontroll- eller uppföljningssystem
 Företagskulturen
 ”Vi har ett människa-, hälsa- & miljö-fokus som genomsyrar allt vi gör”
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
18
Upplevd risk att den egna organisationen kränker MR
2013 vs 2011
%
Mycket stor
Ganska stor
Inte så stor
Ingen alls
Vet ej/ej svar
2013
2011
1
4
64
26
5
1
5
71
21
2
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
19
4
Policy
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
20
Policy för att inte kränka menneskerettigheter
%
Utarbetat policy
Beslut taget, men ej utarbetat
Nej
Vet ej/ej svar
Alla
89
3
7
1
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
100
0
0
0
91
0
9
0
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
85
10
0
5
100
0
0
0
85
0
15
0
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
21
Policy för att inte kränka menneskerettigheter
% Om har policy
Policy har hänvisning till
FNs Verdenserklæring
OECDs riktlinjer
Global Compacts principer
FNs Guiding Principles & Voluntary
Principles on Security and Human Rights
Innehåller ingen hänvisning
Vet ej/ej svar
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
50
29
53
33
22
56
40
40
70
56
33
39
75
38
62
48
22
52
26
12
16
22
11
22
20
10
10
33
17
11
50
13
13
17
9
22
Andra exempel
 ILO’s riktlinjer
 Etisk handel och certifierade råvaror
 Miljöfrågor, ex Green House Protocol
 Allmänna etiska riktlinjer såsom mångfald, hälsa, antidiskriminering, antikorruption
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
22
Policy för att inte kränka menneskerettigheter
% Om har policy
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Policy har riktlinjer för fattigdomsbekämpning & utveckling
Ja
32
33
30
Nej
42
45
40
Vet ej/ej svar
26
22
30
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
22
50
28
25
75
0
43
22
35
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
23
Policy för att inte kränka menneskerettigheter
2013 vs 2011
%
Har policy
Utarbetat policy
Beslut taget, men ej utarbetat
Nej
Vet ej/ej svar
2013
2011
89
3
7
1
88
3
9
0
Om utarbetat policy: Har hänvisning till
FNs Verdenserklæring
OECDs riktlinjer
Global Compacts principer
2013 FNs Guiding Principles & Voluntary Principles on Security and Human Rights
2011 John Ruggies ramverk
Innehåller ingen hänvisning
Vet ej/ej svar
50
29
53
49
33
43
26
12
16
7
19
14
Om utarbetat policy: Har riktlinjer för fattigdomsbekämpning & utveckling
32
33
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
24
MR Index Policy
En summering av
 Utarbetad policy ger 2 poäng
 Hänvisning till någon av FN/OECD/Global Compact ger ytterligare 2 poäng
 Riktlinjer för fattigdomsbekämpning ger ytterligare 1 poäng
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
25
MR Index Policy
5
4
3
2
1
2013
3,5
2011
3,4
Alla
2013
3,7
2011
3,6
2013
3,6
2011
2,6
Energi
Shipping
Offshore
Fiskeri
2013
3,3
2011
3,4
Konsum
Services
2013
3,8
2011
3,6
Industri
Property
2013
3,4
2011
3,4
Internationella
dotterbolag
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
26
5
Information &
Utbildning
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
27
Kundkategori
% Om har policy
Alla
Andel som vänder sig till
Detaljhandelskunder
Övriga privatkunder
Bedriftskunder
35
40
88
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
28
Information till detaljhandelskunder 2013 vs 2011
% Om har policy & detaljhandelskunder
2013
2011
Kunderna har informerats om policy via
Produkten, ex märkning
Broschyrer
Hemsidan
På annat vis
Har ej informerats
Vet ej/ej svar
21
13
67
33
4
4
19
50
75
13
13
6
Annat vis
 Årsberättelse, samfunnsrapport, inköpsorder
 Resultaten ej redovisade per bransch pga låga bastal
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
29
Information till övriga privatkunder & bedriftskunder
% Om har policy &
privat/bedriftskunder
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Kunder har fått direktadresserad information om policy
Ja
54
33
Nej
36
56
Vet ej/ej svar
10
11
70
10
20
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
59
41
0
49
38
13
52
35
13
Om ja: Hur stor andel av kunderna har informerats?
Alla
66
Tre fjärdedelar
17
Hälften
3
En fjärdedel
3
Mindre än en fjärdedel
0
Vet ej/ej svar
11
 Andel kunder ej redovisad per bransch pga låga bastal
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
30
Information till övriga privatkunder & bedriftskunder
2013 vs 2011
% Om har policy &
privat/bedriftskunder
2013
2011
Kunder har fått direktadresserad information om policy
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
54
36
10
49
42
9
Om ja: Hur stor andel av kunderna har informerats?
Alla
Tre fjärdedelar
Hälften
En fjärdedel
Mindre än en fjärdedel
Vet ej/ej svar
66
17
3
3
0
11
35
31
9
0
9
16
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
31
Leverantörskontrakt
% Om har policy
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
Respekten för MR inskriven i leverantörskontrakt
Ja
86
100
Nej
7
0
Vet ej/ej svar
7
0
70
10
20
100
0
0
75
25
0
78
9
13
Om ja: Hur stor andel av leverantörskontrakten?
Alla
73
67
Tre fjärdedelar
10
11
Hälften
3
11
En fjärdedel
0
0
Mindre än en fjärdedel
0
0
Vet ej/ej svar
14
11
86
14
0
0
0
0
72
11
0
0
0
17
66
0
17
0
0
17
72
11
0
0
0
17
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
32
Leverantörskontrakt 2013 vs 2011
% Om har policy
2013
2011
Respekten för MR inskriven i leverantörskontrakt
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
86
7
7
82
6
12
Om ja: Hur stor andel av leverantörskontrakten?
Alla
Tre fjärdedelar
Hälften
En fjärdedel
Mindre än en fjärdedel
Vet ej/ej svar
73
10
3
0
0
14
53
26
9
5
0
7
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
33
Information om MR-policy på annat sätt









Hemsidan
Årsrapporter
Möten, seminarier, föredrag och konferenser
I dialog och samtal
Certifiering/kvalificering
Besök hos underleverantörer
Broschyrer
Via code of conduct
Via media
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
34
Utbildning av personal
% Om har policy
Alla
Utbildning i policy av företagets personal
Ja
78
Nej
15
Vet ej/ej svar
7
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
89
11
0
80
10
10
77
17
6
75
25
0
74
13
13
Om ja: Hur stor andel av personalen har utbildats?
Alla
64
49
Tre fjärdedelar
13
13
Hälften
11
25
En fjärdedel
4
0
Mindre än en fjärdedel
6
13
Vet ej/ej svar
2
0
74
13
13
0
0
0
65
14
0
7
14
0
50
33
17
0
0
0
70
6
12
6
0
6
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
35
Utbildning av personal 2013 vs 2011
% Om har policy
2013
2011
Utbildning i policy av företagets personal
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
78
15
7
81
16
3
Om ja: Hur stor andel av personalen har utbildats?
Alla
Tre fjärdedelar
Hälften
En fjärdedel
Mindre än en fjärdedel
Vet ej/ej svar
64
13
11
4
6
2
48
16
13
7
9
7
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
36
MR Index Information & Utbildning
Ett medelvärde av poängen för
 Information till kunder
 Information i leverantörskontrakt
 Utbildning av personal
Information till kunder
 För detaljhandelskunder ges 2,5 poäng för information via produkten, 1,25 för broschyrer, 1,25
poäng för hemsidan. 1 poäng för ingen information
 För övriga privatkunder & bedriftskunder ges 5 poäng för direktadresserad information till alla, till
ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt
 Om bedriften vänder sig till både detaljhandels- och övriga privat/bedriftskunder beräknas ett
medelvärde av de två grupperna
Information i leverantörskontrakt
 5 poäng för information i alla kontrakt, för inga kontrakt 1 poäng, för intervallen däremellan
fördelas poängen jämnt
Utbildning av personal
 5 poäng för utbildning till alla, för ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen
jämnt
 För organisationer utan policy blir MR Index Information & Utbildning 1,0
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
37
MR Index Information & Utbildning
5
4
3
2
2013
3,1
2011
2,9
2013
3,3
2011
2,9
2013
3,5
2013
3,1
2011
2,1
1
Alla
Energi
Shipping
Offshore
Fiskeri
2011
2,8
Konsum
Services
2013
2,9
2011
2,6
Industri
Property
2013
3,0
2011
3,2
Internationella
dotterbolag
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
38
6
Riskanalys
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
39
Riskanalys
%
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
Har kartlagt risken att organisationen kränker menneskerettigheter
Ja
53
67
55
Nej
33
22
36
Vet ej/ej svar
14
11
9
62
33
5
87
13
0
Om riskanalys: Hur stor andel av verksamheten/länder där organisationen är aktiv?
Alla
61
49
66
62
58
Tre fjärdedelar
10
17
17
8
14
Hälften
13
17
17
15
14
En fjärdedel
0
0
0
0
0
Mindre än en fjärdedel
3
17
0
0
0
Vet ej/ej svar
13
0
0
15
14
30
40
30
75
0
0
0
0
25
Varför inte alla områden
 Analys i speciellt sårbara områden
 ”Översiktlig genomgång gjord på allt, men djupgående för ca hälften”
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
40
Riskanalys 2013 vs 2011
%
Har kartlagt risken att organisationen kränker menneskerettigheter
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
2013
2011
53
33
14
38
44
18
Om riskanalys: Hur stor andel av verksamheten/länder där organisationen är aktiv?
Alla
61
Tre fjärdedelar
10
Hälften
13
En fjärdedel
0
Mindre än en fjärdedel
3
Vet ej/ej svar
13
53
10
7
7
3
20
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
41
Säkerhetspersonal 1
%
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
Installationer i sårbara områden bevakas av säkerhetspersonal
Offentlig/statlig säkerhetspersonal
22
33
45
Inhyrd säkerhetspersonal
20
33
27
Egen säkerhetspersonal
22
33
27
Ingen säkerhetspersonal
7
0
18
Inga installationer i sårbara områden
39
22
9
Vet ej/ej svar
7
11
0
5
10
10
10
67
10
13
25
38
0
25
0
26
19
22
4
41
7
Om säkerhetspersonal: Screening
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
67
0
33
67
0
33
84
8
8
Om säkerhetspersonal: Har riktlinjer för säkerhetspersonals agerande
Ja
80
83
75
67
Nej
3
17
0
0
Vet ej/ej svar
17
0
25
33
67
0
33
92
0
8
75
8
17
66
17
17
74
13
13
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
42
Säkerhetspersonal 2
%
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
Om säkerhetspersonal: Informerat säkerhetspersonal om riktlinjer
Anställningskontrakt
55
40
67
Utbildning
45
60
17
Annat vis
24
80
17
Har ej informerats
0
0
0
Vet ej/ej svar
7
0
0
Om säkerhetspersonal: Konsekvenser om riktlinjer ej följs
Ja
72
80
Nej
0
0
Vet ej/ej svar
28
20
67
0
33
100
50
0
0
0
50
25
0
0
25
50
58
17
0
8
50
0
50
50
0
50
83
0
17
Information på annat vis
 Säkerhetsdagar, HSE-riktlinjer, sköts av bevakningsföretaget, information till ledning
Exempel på konsekvenser
 Varierar med förseelse: anmärkning, omplacering, uppsägning, bättre utbildning
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
43
MR Index Riskanalys
Ett medelvärde av poängen för
 Riskanalys
 Säkerhetspersonal
 För företag utan säkerhetspersonal i sårbara områden beräknas Index enbart utifrån ”riskanalys”
Riskanalys
 All verksamhet/länder analyserats ger 5 poäng, ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas
poängen jämnt
Säkerhetspersonal
 Screening av säkerhetspersonal ger 1,25 poäng
 Riktlinjer för säkerhetspersonalens agerande ger ytterligare 1,25 poäng
 Säkerhetspersonalen har informerats om riktlinjer via anställningskontrakt/utbildning ger 1,25 poäng
 Konsekvenser för säkerhetspersonalen om riktlinjer inte följs ger 1,25 poäng
 Frågor om säkerhetspersonal är nya 2013 varför jämförelser med 2011 bör tolkas med försiktighet
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
44
MR Index Riskanalys
5
4
3
2
2013
3,4
2013
2,9
2011
2,1
1
Alla
2013
3,8
2013
3,1
2011
2,0
Energi
2013
2,9
2011
1,5
Shipping
Offshore
Fiskeri
2011
2,0
Konsum
Services
2011
2,0
Industri
Property
2013
2,4
2011
2,3
Internationella
dotterbolag
 MR Index 2013 vs 2011 bör tolkas med försiktighet, 2013 inkluderar nya frågor om säkerhetspersonal
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
45
7
Ledningssystem
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
46
Mätbara mål för arbetet med menneskerettigheter
%
Mätbara mål
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
Alla
39
47
14
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
56
33
11
45
45
10
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
33
48
19
25
75
0
41
41
18
Om mätbara mål: Berörs personalens bonus av resultat avseende menneskerettigheter?
Ja
27
0
20
29
0
45
Nej, bonus berörs inte
33
60
40
0
0
45
Nej, har ej bonussystem
40
40
40
71
100
10
Vet ej/ej svar
0
0
0
0
0
0
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
47
Mätbara mål för arbetet med menneskerettigheter
2013 vs 2011
%
Mätbara mål
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
2013
2011
39
47
14
32
59
9
Om mätbara mål: Berörs personalens bonus av resultat avseende menneskerettigheter?
Ja
27
16
Nej, bonus berörs inte
33
24
Nej, har ej bonussystem
40
36
Vet ej/ej svar
0
24
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
48
Monitoreringssystem för att inte kränka MR
%
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
Monitorerings- & rapporteringssystem
Ja
59
Nej
30
Vet ej/ej svar
11
44
44
11
73
18
9
43
47
10
87
13
0
63
22
15
Har skett hendelser senaste 2-3 åren
Ja, i egna bedriften
7
Ja, hos leverantörer
13
0
0
9
9
5
24
13
25
7
7
Om hendelser, konsekvenser
 Avskedande, polisanmälan, byte av leverantörer, bistånd till leverantör och förbättringsplaner
 ”Strävar efter att utreda och lösa ärenden så långt som möjligt”
 ”Gjorde code of conduct, tydliggjorde de skandinaviska principerna”
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
49
Monitoreringssystem för att inte kränka MR 2013 vs 2011
%
2013
2011
Monitorerings- & rapporteringssystem
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
59
30
11
52
40
8
Har skett hendelser senaste 2-3 åren
Ja, i egna bedriften
Ja, hos leverantörer
7
13
9
17
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
50
Övergripande ansvar för menneskerettigheter
%
Övergripande ansvar
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
88
11
1
89
11
0
91
9
0
86
14
0
100
0
0
85
11
4
Om övergripande ansvar: På vilken nivå?
I styrelsen
4
I ledningsgruppen
34
I både styrelse & ledning
51
Annan nivå
10
Vet ej/ej svar
1
13
25
62
0
0
10
20
60
10
0
0
44
50
6
0
13
49
13
25
0
0
30
53
13
4
Om annan nivå
 CSR/egen avdelning under ledningen/på huvudkontoret
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
51
Övergripande ansvar för menneskerettigheter
2013 vs 2011
%
2013
2011
Övergripande ansvar
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
88
11
1
83
13
4
Om övergripande ansvar: På vilken nivå?
I styrelsen
I ledningsgruppen
I både styrelse & ledning
Annan nivå
Vet ej/ej svar
4
34
51
10
1
2
58
28
12
0
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
52
Operativt ansvar för MR hos affärsområdeschefer
%
Operativt ansvar
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
Alla
74
14
12
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
89
11
0
91
0
9
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
66
24
10
Om operativt ansvar: Hur stor andel av affärsområdes/verksamhetschefer?
Alla
72
87
50
58
Tre fjärdedelar
2
0
0
7
Hälften
0
0
0
0
En fjärdedel
2
0
0
7
Mindre än en fjärdedel
13
13
10
21
Vet ej/ej svar
11
0
40
7
100
0
0
58
19
19
4
75
0
0
0
25
0
94
0
0
0
0
6
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
53
Operativt ansvar för MR hos affärsområdeschefer
2013 vs 2011
%
2013
2011
Operativt ansvar
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
74
14
12
72
23
5
Om operativt ansvar: Hur stor andel av affärsområdes/verksamhetschefer?
Alla
Tre fjärdedelar
Hälften
En fjärdedel
Mindre än en fjärdedel
Vet ej/ej svar
72
2
0
2
13
11
80
0
0
2
7
11
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
54
MR Index Ledningssystem
Ett medelvärde av poängen för:
 Mätbara mål
 Monitoreringssystem
 Övergripande ansvar
 Operativt ansvar
Mätbara mål
 Mätbara mål för arbetet med MR ger 5 poäng, inga mål 1 poäng
Monitoreringssystem
 Ett monitoreringssystem för att inte kränka MR ger 5 poäng, inget system 1 poäng
Övergripande ansvar
 Att organisationen utdelat övergripande ansvar för MR ger 2,5 poäng
 Om ansvaret tilldelats styrelse eller ledning ges ytterligare 2,5 poäng
Operativt ansvar
 Alla affärsområdeschefer har operativt ansvar för MR ger 5 poäng, inga 1 poäng, för intervallen
däremellan fördelas poängen jämnt
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
55
MR Index Ledningssystem
5
4
3
2
1
2013
3,4
2011
3,2
Alla
2013
3,7
2011
3,0
Energi
2013
3,5
2011
3,0
Shipping
Offshore
Fiskeri
2013
3,1
2013
3,8
2011
2,9
Konsum
Services
2011
3,5
Industri
Property
2013
3,4
2011
3,5
Internationella
dotterbolag
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
56
8
Transparens
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
57
Redovisning av resultat avseende menneskerettigheter
%
Redovisas i års/bærekraftsrapport
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
68
21
11
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
89
0
11
82
18
0
57
29
14
87
13
0
59
26
15
62
25
13
0
56
11
11
22
51
8
33
8
43
43
14
0
68
13
6
13
Om redovisas: Granskas redovisningen av oberoende part?
Ja
50
38
45
Nej
37
49
33
Vet ej/ej svar
13
13
22
58
42
0
43
57
0
56
19
25
Om redovisas: Sker enligt standard såsom GRI?
Helt enligt standard
58
Delvis enligt standard
17
På annat sätt
15
Vet ej/ej svar
10
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
58
Redovisning av resultat avseende menneskerettigheter
2013 vs 2011
%
2013
2011
Redovisas i års/bærekraftsrapport
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
68
21
11
61
31
8
Om redovisas: Sker enligt standard såsom GRI?
Helt enligt standard
Delvis enligt standard
På annat sätt
Vet ej/ej svar
58
17
15
10
63
10
10
17
Om redovisas: Granskas redovisningen av oberoende part?
Ja
Nej
Vet ej/ej svar
50
37
13
35
46
19
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
59
MR Index Transparens
Ett medelvärde av
 Redovisning av MR-resultat
 Oberoende granskning av redovisning
Redovisning av MR-resultat
 En redovisning av MR-resultat i års- eller bærekraftsrapport ger 2,5 poäng
 Redovisning helt enligt vedertagen standard ytterligare 2,5 eller delvis 1,25 poäng
 Ingen redovisning 1 poäng
Oberoende granskning
 Granskning av MR-redovisning av oberoende part ger 5 poäng, ingen granskning 1 poäng
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
60
MR Index Transparens
5
4
3
2
1
2013
2,8
2011
2,4
Alla
2013
3,2
2011
2,4
Energi
2013
3,0
2011
2,1
Shipping
Offshore
Fiskeri
2013
2,5
2011
2,5
Konsum
Services
2013
3,1
2011
2,3
Industri
Property
2013
2,7
2011
2,5
Internationella
dotterbolag
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
61
9
MR Index
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
62
MR Index
Ett medelvärde av Index för
 Policy
 Information & Utbildning
 Riskanalys
 Ledningssystem
 Transparens
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
63
MR Index
5
4
3
2
1
2013
3,1 2011
2009
2,8
2,6
MR Index
2013 2011
3,5 3,4 2009
3,2
Policy
2013
3,1 2011
2,9 2009
2,5
Information &
Utbildning
2013
2011 2009
3,4
3,2 3,4
2013
2,9
2013
2,8 2011
2,4
2011 2009
2,1 2,1
Riskanalys
Ledningssystem
2009
1,8
Transparens
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
64
MR Index
5
4
3
2
1
2013
3,1 2011 2009
2,8
2,6
Alla
2013
3,4
2011 2009
2,9
2,8
Energi
2013
3,3
2011
2,2 2009
1,9
Shipping
Offshore
Fiskeri
2013
2011
3,0
2,7 2009
2,5
Konsum
Services
2013
3,5
2011
2,8 2009
2,5
Industri
Property
2013 2011 2009
3,0
3,0
2,9
Internationella
dotterbolag
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
65
Riskexponering vs MR Index
Hög
Observation för respektive bransch
R
i
s
k
e
x
p
o
n
e
r
i
n
g
Medelvärde för Alla
Shipping Offshore Fiskeri
Energi
Industri Property
Internationella dotterbolag
Konsum Services
Låg
Låg
MR Index
Hög
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
66
10
Arbetet med
menneskerettigheter
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
67
Upplevda problem i arbetet med menneskerettigheter
%
Svårighet att:
- kontrollera ledet av underleverantörer
- inhämta korrekt ´& fullständig info
- fånga upp när överträdelser sker
- få anställda att leva upp till kravet på
mänskliga rättigheter
- föra dialog med utländska
myndigheter
Ser inga problem
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
37
34
30
33
22
44
36
45
55
48
43
33
62
25
38
22
30
11
12
22
18
14
13
4
13
36
22
56
27
9
24
33
0
25
0
44
Kommentarer
 ”Svårt att skapa god dialog, mycket politik, leverantörerna berättar vad de tror vi vill höra”
 ”Särskilt leverantörer till våra leverantörer är svårt, vi har inte resurser att kontrollera alla”
 ”Har 11 000 anställda, svårt att ha full kontroll över alla hela tiden”
 ”Vid inhyrning av arbetskraft från utländska leverantörer”
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
68
Upplevda problem i arbetet med menneskerettigheter
2013 vs 2011
%
Svårighet att:
- kontrollera ledet av underleverantörer
- inhämta korrekt & fullständig info
- fånga upp när överträdelser sker
- få anställda att leva upp till kravet på mänskliga rättigheter
- föra dialog med utländska myndigheter
Ser inga problem
2013
2011
37
34
30
12
13
36
37
32
27
9
37
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
69
Stöd eller hjälp från Amnesty i arbetet med MR
%
Utarbeta policy & riktlinjer
Utbildning av anställda
Landinformation
Riskanalys
Annat
Nej/vet ej
Alla
8
8
16
14
11
77
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
0
0
11
11
11
89
18
18
27
36
27
55
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
10
10
29
14
14
67
25
25
13
13
0
75
0
0
4
7
4
89
Annat
 Vad vi skall vara uppmärksamma på när det gäller underleverantörer i andra länder
 Hur upptäcka när överträdelser sker hos underleverantörer?
 Vid specifika incidenter
 För att kontrollera att riktlinjer och processer i koncernen följer global standard
 Riskanalys för olika länder som kan tjäna som underlag för beslut om att gå in på nya marknader
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
70
Positiva effekter av arbetet med menneskerettigheter
%
Förbättrad riskhantering och färre
oönskade händelser
Förbättrad renommé, bedriften
uppfattas mer trovärdig/ansvarstagande
Bedriften uppfattas mer attraktivt bland
kunderna
Bedriften uppfattas mer attraktivt på
arbetsmarknaden
Bedriften uppfattas mer attraktivt på
finansmarknaden
Stärkt självkänsla hos de anställda
Konstaterade förbättringar av
rättigheter hos
samarbetspartners/leverantörer
Annat
Ser inga positiva effekter
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
42
44
27
52
62
33
55
78
45
38
100
52
61
78
64
43
75
63
64
89
45
52
87
67
37
53
33
89
45
18
33
43
62
75
30
56
21
9
5
22
11
0
18
9
9
14
0
14
13
25
0
30
11
0
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
71
Positiva effekter av arbetet med menneskerettigheter
2013 vs 2011
%
Förbättrad riskhantering och färre oönskade händelser
Förbättrad renommé, bedriften uppfattas som mer trovärdigt/ansvarstagande
Bedriften uppfattas mer attraktivt bland kunderna
Bedriften uppfattas mer attraktivt på arbetsmarknaden
Bedriften uppfattas mer attraktivt på finansmarknaden
Stärkt självkänsla hos de anställda
Konstaterade förbättringar av rättigheterna hos samarbetspartners/leverantörer
Annat
Ser inga positiva effekter
2013
2011
42
55
61
64
37
53
21
9
5
46
53
38
47
27
60
28
6
3
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
72
Finns det något i Ert arbete med MR som andra
bedrifter kan lära av?










Krav på/certifiering av underleverantörer
Styra/följa upp underleverantörer
Ledningssystem
Mätbara indikatorer
Konsekvensanalyser
Förebygga problem
Antikorruption
Dilemmaträning
HR policies
Projekt med biståndsorganisationer
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
73
Betydelsen av att inte kränka menneskerettigheter
Medelvärde, skala 1-5
Alla
Shipping
Offshore
Energi
Fiskeri
Intl.
Konsum Industri dotterServices Property
bolag
Bedömning av bedriften av
Kunder & potentiella kunder
4,4
4,6
4,3
4,4
4,3
4,5
Potentiella medarbetare
4,5
5,0
4,5
4,3
4,5
4,4
Kapitalmarknaden
4,2
4,0
4,3
4,2
4,1
4,1
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
74
Betydelsen av att inte kränka menneskerettigheter
2013 vs 2011
Medelvärde, skala 1-5
2013
2011
Kunder & potentiella kunder
4,4
4,3
Potentiella medarbetare
4,5
4,3
Kapitalmarknaden
4,2
3,8
Bedömning av bedriften av
Amnesty Business Rating 2013
Stora organisationer
©TNS Sifo 2013
75