Malmö stad
Strandskolan
Plan vid ogiltig frånvaro
Att förebygga ogiltig frånvaro:
- Trivsel, bärande relationer och tydlig information hjälper till att förebygga skolk.
Konsekvent handlande och gemensamt agerande är en nödvändighet.
- Redan från skolstart bör både elev och vårdnadshavare känna delaktighet i det vardagliga
skolarbetet. Detta kan ske genom att vid terminstart träffas för att lägga upp en plan för hur
elevens skolgång ska se ut. Man måste veta vad eleven och vårdnadshavarna anser sig
behöva för att barnet ska lyckas i skolan.
- Viktigt är att vårdnadshavarna vet hur viktigt deras inflytande är för barnets skolgång. När
man lyckats upprätta ett bra samarbete mellan elev, vårdnadshavare och skola är
sannolikheten betydligt större att barnet kommer till skolan.
- Elever och vårdnadshavare ska veta vad skolk är samt vad konsekvenserna av ogiltig
frånvaro kan bli. Mentor eller skolledare informerar om skolans värdegrund, krav och
önskemål samt om skolplikt och andra förordningar *som eleven och de vuxna måste känna
till.
Med hjälp av registreringprogrammet ”Historik” görs en noggrann närvarokontroll för
samtliga elever.
Detta gäller vid ogiltig frånvaro:
För sen ankomst:
- Samtal mellan undervisande lärare och elev.
- Efter tre för sena ankomster informeras mentor som kontaktar hemmet.
Frånvaro från enstaka lektionstimmar:
- Samtal mellan undervisande lärare och elev efter en timmes frånvaro.
Mentor informeras och kontaktar hemmet.
strandskolan plan ogiltig frånvaro
Frånvaro hela dagar:
- Elevhälsoteamet kopplas in efter fem timmars frånvaro.
Mentor kallar elev och vårdnadshavare till samtal.
- Åtgärdsprogram upprättas.
- Information om skolplikt och andra förordningar samt möjliga följder av skolk.
- Socialtjänst konsulteras.
Frånvaro under längre period:
- Efter tjugo timmars frånvaro kallar biträdande rektor elev, vårdnadshavare,
mentor samt elevhälsoteamets representant till samtal.
- Uppföljning av åtgärdsprogram sker.
- Anmälan till socialtjänsten om frånvaron kan härledas till social problematik.
- Eventuell påföljd.
Besöksadress Badvägen 6 • Postadress 218 54 KLAGSHAMN • Telefon 040-34 03 20 • Fax 040-34 03 21
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se/strandskolan • [email protected]
2 (2)
Om ogiltig frånvaro fortsätter:
- Efter 100 timmars frånvaro sker rapportering till socialtjänsten.
- Eventuell hemundervisning sätts in.
- Vitesföreläggande och underlag till stadsdelsfullmäktige för beslut.
- Skolan följer upp elevens närvaro och anmäler ånyo till stadsdelsfullmäktige om den
ogiltiga frånvaron upprepas, så att inlämnande om begäran till länsrätten om utdömande av
vite kan ske.
- Om det framgår att vårdnadshavaren fullgjort sitt ansvar med att se till att barnet går i
skolan och att orsaken till frånvaron beror på andra faktorer återförs ärendet till skolan med
förslag till åtgärder.
- Vid längre utlandsvistelse, utan beviljad ledighet, skrivs eleven ut.
* Samtliga parters rättigheter och skyldigheter är bra att ha klart för sig. Förutom Skollagen
där skolplikt och rätten till utbildning behandlas, finns det andra lagar och förordningar vi
måste ha i åtanke. Exempel på dessa är FN:s barnkonvention, SoL, Föräldrabalken och lag
om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Se
bilagor för lagtext.
Se även Malmö stads material:
- Att minimera ogiltig frånvaro i grundskolan.
- Handlingsplan för att minimera ogiltig frånvaro i grundskolan.