BIOVETENSKAP
OCH
TEKNIK
BIOVETENSKAP OCH TEKNIK
BIOKEMI
CELLBIOLOGI
MOLEKYLÄR
BIOLOGI
IMMUNOLOGI
BIOVETENSKAP OCH TEKNIK
MIKROSKOPI
FACS
SPEKTROSKOPI
PCR
MÅL
Att ge studenterna grundläggande kunskaper
om hur eukaryota celler är uppbyggda och
kännedom om några biomolekylers
funktion i cellens fysiologi och patologi.
Samt ge kunskaper om olika föreningars
kemiska och fysikaliska egenskaper i ett
biologiskt perspektiv och metoder för att
studera celler och molekyler.
Kursinnehåll
Den eukaryota cellens uppbyggnad och funktion
och degradering skall ligga i fokus. Kursen syftar
till att ge kunskaper om olika föreningars kemiska
och fysikaliska egenskaper i ett biologiskt
perspektiv.
• Studenterna skall härvid få kunskaper om cellens
reglerade energiomsättning, dvs kolhydraters,
lipiders och aminosyrors metabolism för
upprätthållande av normala cellulära funktioner.
• I kursen diskuteras också grundläggande
molekylärbiologi samt några viktiga gener.
Forts. Innehåll
• Biologiskt viktiga jämvikter skall tas upp med
speciell tyngdpunkt på buffertlösningars
egenskaper och biologiska funktion. Kolhydraters,
lipiders, proteiners och nukleotiders uppbyggnad
och biologiska funktion skall belysas.
Grundläggande principer för immunförsvaret
diskuteras.
• I kursen ingår även orientering om några centrala
molekylär biologiska och biokemiska metoder
samt tekniker som används inom de olika
områdena.
Seminarium
Kort redovisning av ett bioteknikföretag
•
•
•
•
Inriktning (kort presentation)
Storlek (omsättning, anställda o.s.v)
Framtidsplaner
Referenser till var informationen har
hämtats
(Eventuellt kan presentation av ett
studiebesök ingå.)
• Var informationen från företaget begriplig?
Kursmaterial
• Kursbok: Cellbiologi av Erlandsson,
Charlotte och Urban Gullberg
• Föreläsningsanteckningar och kompendier
delas ut av föreläsande lärare.
• Bertil Jakobssons medicin och teknik: sid.
225- 240, 257 -270
Seminarium
• Gruppstorlek 3-4 personer
• Högst 10 min muntlig presentation
• Lämna ut sammanställning av företaget vid
presentationen.
• Försök undvika ren företagsreklam, var
kritisk till den information som ges.
Bioteknikföretag
Medivir
Biovitrum
BioInvent
Active BioTech
Karo Bio
Genovis
EpiCept
Orexo
Dugga
• Frågorna av 1och 2 p-typ.
• De föreläsande lärarna lämnar ifrån sig ett
antal frågor med svar.
• Duggan ej obligatorisk.
• Godkänd ”dugga” ger 2p, VG ger 4p på
tentan
Laboration i kemiskt laboratorie
• Laboration 1 förmiddag
plan 8, BMA-utbildningens kurslab.
• Uppföljning av lab.