Helsingfors universitet/Tammerfors universitet

advertisement
Helsingfors universitet/Tammerfors universitet Personnummer____________-________
Inträdesprov i biokemi/bioteknologi
Efternamn_________________________
25.5.2009
Förnamn__________________________
Uppgift 4 Poäng________/ 20
4 a) Vad är proto-onkogener och hur fungerar de i cellerna? Belys ditt svar med hjälp av ett
exempel.
Ur svaret bör följande saker framgå:
Proto-ongogener är normala cellgener vilka deltar i cellens tillväxt och reglering av cellens
utveckling.
Typiskt deltar de i regleringen av tllväxtfaktorernas funktion på olika nivåer.
Proto-onkogenerna i cellen kan styra t.ex. tillväxtfaktorernas (PDGF, FGF),
tillväxtfaktorernas receptorers (EEGFR), cytoplasmans informationsbärande proteiners (Ras),
och transkriptionsfaktorers (Myc) produktion.
De kan även delta i regleringen av apoptos (Bcl-2)
Proto-onkogenerna aktiveras vid uppkomsten av cancer som en följd av mutationer.
Namn ___________________________
4 b) Via vilka olika aktiveringsmekanismer kan proto-onkogener förändras till onkogener i
cancerceller?
Åtminstone följande mekanismer skall behandlas i svaret:
- punktmutationer, vilka leder till proteiner som är aktiva hela tiden, typiskt receptorer för
tillväxtfaktorer eller signaltransduktionsmolekyler (t.ex. Ras-protein).
- kombinationsproteiner, vilka uppkommer då två gener kombineras till en ny gen, vilken
producerar ett nytt slags protein (t.ex. Bcr-Abl kombinationsproteinet).
- genduplikation, vid vilken genkopiornas antal ökar och leder till större uttryck av protoonkogenen och därmed ökad funktion
- förändringar i reglerområdet, vid vilka translokation leder till att uttrycket av protoonkogenen börjar regleras av promotorn för en annan gen (t.ex. Myc-genen translokeras så
att den kommer under immunoglobulingenens reglering)
- förändringar i reglerområdet i vilka integrationen av ett virus (insertional mutagenesis) leder
till en situation i vilken virusgenerna börjar reglera proto-onkogenens funktion
2
Download